Książki
 
KS. ARTUR JERZY KATOLO

ABC bioetyki
 

 

PRZEDMOWA

§1. BIOETYKA - ZAGADNIENIA WSTĘPNE

§2. BIBLIJNE PODSTAWY REFLEKSJI BIOETYCZNEJ
   a) Człowiek jako stworzenie Boże
   b) Godność ciała ludzkiego
   c) Sakralny wymiar życia ludzkiego

§3. JAKA ETYKA DLA BIOETYKI?

§4. NARODZINY BIOETYKI

 
N I E K T Ó R E   Z A G A D N I E N I A   S Z C Z E G Ó Ł O W E

§1. EMBRION LUDZKI - OSOBA CZY RZECZ?
   a) Problem indywidualności embrionu
   b) Czy embrion posiada rozumną naturę?
   c) Prawda embrionu

§2. ABORCJA

§3. SZTUCZNA PROKREACJA

§4. KLONOWANIE

§5. INŻYNIERIA GENETYCZNA

§6. EKSPERYMENTY NA CZŁOWIEKU

§7. TRANSPLANTACJA ORGANÓW

§8. EUTANAZJA

 
ZAKOŃCZENIE

O AUTORZE

 

 

 

***

 

WYKAZ SKRÓTÓW

1.Deklaracja - Deklaracja Centrum Bioetyki i Praw Człowieka Uniwersytetu w Lecce, Prawa nienarodzonego a sztuczne zapłodnienie, Lecce 1995.

2.DV - Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania ("Donum Vitae"), Rzym 1987.

3.EV - Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, Rzym 1995.

 

 

na początek strony
©1996-1999 Mateusz