Książki Mateusza
J ó z e f   A u g u s t y n   S J 

Wychowanie seksualne
w rodzinie i w szkole

cele, zasady, metody

 

OD AUTORA
I. DAR I ZADANIE
1. Pozytywne spojrzenie na ludzką seksualność; 2. Boże prawa wpisane w ludzką seksualność; 3. Seksualność jako zadanie
II. RELACJE DZIECKA Z RODZICAMI
1. Bolesna historia; 2. Wzajemne relacje rodziców; 3. Relacje z ojcem; 4. Relacje z matką; 5. Obraz siebie jako istoty seksualnej; 6. Dziecko owocem i świadkiem wzajemnej miłości rodziców; 6. Rodzicielskie gesty miłości; 7. Ważniejsze problemy seksualne młodych
III. RODZINA I SZKOŁA
1. Wychowanie seksualne dzisiaj; 2. Prawa i obowiązki rodziców w wychowaniu dzieci; 3. Towarzyszenie przez rodziców rozwojowi dziecka; 4. Wychowanie seksualne w szkole; 5. Współpraca rodziców i wychowawców szkolnych
IV. ZADANIA WYCHOWANIA SEKSUALNEGO
1. Potrzeba całościowego spojrzenia na człowieka; 2. Wychowanie do życie w rodzinie; 3. Pobudzanie młodych do odpowiedzialności; 4. Pobudzanie młodych do szukania pomocy; 5. Oddramatyzowane, ale odpowiedzialne spojrzenie na seksualność; 6. Powołanie do celibatu
V. WYCHOWANIE DO CZYSTOŚCI
1. Formacja sumienia; 2. Wychowanie seksualne a niebezpieczeństwo represji; 3. Sens i cele wychowania do czystości; 4. Obrona dziecka przed deprawacją seksualną; 5. Zlaicyzowane wychowanie seksualne
VI. OSOBY PROWADZĄCE WYCHOWANIE SEKSUALNE
1. Przejrzystość w sprawach seksualnych; 2. Wzajemne zaufanie; 3. Kompetencja; 4. Wyczucie i delikatność; 5. Informacje proporcjonalne do etapu rozwoju; 6. Najtrudniejsze problemy; 7. Podział kompetencji
VII. METODY WYCHOWANIA SEKSUALNEGO
1. Indywidualny dialog z dzieckiem; 2. Metoda wykładu; 3. Metoda pracy w małych grupach; 4. Korzystanie z książek, filmów i programów audiowizualnych; 5. Metody nadużyć w edukacji seksualnej
VIII. GŁOS W DYSKUSJI
1. Rachunek sumienia rodziców; 2. Dwie cywilizacje; 3. Dwa podejścia do ludzkiej seksualności; 4. Możliwość kompromisu?; 5. Odwołanie się do wolności
DODATEK NR 1
WAŻNIEJSZE ZASADY PRACY W MAŁYCH GRUPACH
1. Dobre przygotowanie pracy w małych grupach; 2. Wolność; 3. Całkowita dyskrecja; 4. Partnerstwo; 5. Wzajemna akceptacja; 6. Wzajemne życzliwe słuchanie; 7. Rola wychowawcy-animatora; 8. Inne uwagi
DODATEK NR 2
PROPOZYCJA PRACY W MAŁYCH GRUPACH
1. Rozpoczęcie spotkania - ok. 15 minut; 2. "Spotkanie z sobą" w ciszy - 15 minut; 3. Praca w dwójkach - 30 minut; 4. Wspólna refleksja w grupie - ok. 35-40 minut
 

Od Autora

Rozważania Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole stanowią swego rodzaju kontynuację książki Integracja seksualna. W wielu miejscach Autor nawiązuje zresztą do niektórych refleksji czy też sformułowań zawartych w tej publikacji. O ile jednak Integracja seksualnajest propozycją treści do bezpośredniego zastosowania w wychowaniu seksualnym, o tyle niniejsze refleksje dotyczą samego przedmiotu wychowania seksualnego. Stąd też można je potraktować jako dopełnienie rozważań zawartych w Integracji seksualnej.

Refleksjami zamieszczonymi w niniejszej pozycji Autor dzielił się już wielokrotnie w różnych środowiskach wychowawczych. A ponieważ były one na ogół przyjmowane życzliwie i inspirowały do żywych i ciekawych dyskusji wśród rodziców i wychowawców, stąd też - w zamiarach Autora - opublikowanie ich w formie książkowej ma być skromnym przyczynkiem do dyskusji, jaka toczy się dziś w Polsce nad wychowaniem seksualnym.

Autor nie pragnie jednak przedstawiać tylko swojego stanowiska, ale chce także zaprezentować nauczanie Stolicy Apostolskiej, z którym całkowicie się utożsamia. Stąd też w rozważaniach odwołuje się do dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie opublikowanego w 1995 roku. Dokument ten szeroko nawiązuje do nauczania Jana Pawła II dotyczącego małżeństwa i rodziny, w szczególności zaś do Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio oraz Listu do Rodzin wydanego w 1994 roku z okazji Międzynarodowego Roku Rodziny. Dokument Papieskiej Rady ds. Rodziny jest jakby zastosowaniem dla celów wychowania seksualnego nauczania Jana Pawła II na temat ludzkiej miłości. Autor książki odwołuje się często bezpośrednio do tekstu dokumentu Papieskiej Rady, cytując go obficie w wielu miejscach. Niech stanie się to zachętą dla Czytelnika, aby sięgnąć bezpośrednio do tego ważnego i pięknego dokumentu.

Integracja seksualna była skierowana zarówno do rodziców, wychowawców, jak i do młodzieży. Natomiast rozważania Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole są przeznaczone raczej dla samych rodziców i wychowawców.

Józef Augustyn SJ

Wychowanie seksualne, stanowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców, winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarówno w domu, jak i w (...) ośrodkach wychowawczych. W tym sensie Kościół potwierdza prawo pomocniczości, którego szkoła obowiązana jest przestrzegać, współpracując w wychowaniu seksualnym w takim samym duchu, jaki ożywia rodziców. 01

Jan Paweł II

 

 

01 Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym [Familiaris consortio], Rzym 1981, 37.

 

 


początek strony
(c) 1996-1998 Mateusz