www.mateusz.pl

KWARTALNIK PASTORES

 

 

PASTORES NR 61 (3) 2013
Niesprawiedliwość człowieka – sprawiedliwość Boga
Jesienny numer kwartalnika został poświęcony sprawiedliwości. Ważny i stosowany na co dzień termin nosi wiele znaczeń. Nigdy też w historii nie był określeniem jednoznacznym. Zróżnicowanie co do treści wynika niekiedy z kontekstu jego zastosowania. Być może termin ten nie byłby wart aż tak wielkiej uwagi, gdyby nie zadomowił się tak mocno w opisach życia człowieka z Bogiem.

 
 

PASTORES NR 59 (2) 2013
Zgorszenie i nawrócenie
„Niepodobna, aby nie przyszły zgorszenia, ale biada temu, przez którego przychodzą...” (por. Łk 17,1; Mt 18,7). Proroctwo Jezusa dotyczące losów Kościoła jednocześnie uspokaja i niepokoi. Bolesnym pocieszeniem może być fakt, że nasze czasy nie są w żaden sposób wyjątkowe: w każdym pokoleniu we wspólnocie uczniów Chrystusa znajdują się gorszyciele, a więc „antyapostołowie”, którzy niszczą królestwo Boże w sercach ludzi. Nie gorszmy się zatem zgorszeniem! Jednocześnie słowa Jezusa muszą każdego chrześcijanina zaniepokoić – chciałoby się na nie odpowiedzieć: „Czy nie ja, Panie...?”.

 
 

PASTORES NR 58 (1) 2013
Kościół bez autorytetów?
Do wyboru tematu kolejnego numeru kwartalnika sprowokowała nas nieco medialna dyskusja o autorytecie Kościoła, także konkretnych pasterzy albo świeckich. Nie tylko opinie, ale również poszczególne słowa kształtują świadomość słuchaczy lub czytelników. Część medialnych akcji jest zwyczajną prowokacją. Tak czy inaczej wobec niektórych debat nie można przejść obojętnie. Czym zatem jest autorytet i jakie powinien zająć miejsce zwłaszcza w życiu seminarzystów i pasterzy?

 
 

PASTORES NR 57 (4) 2012
Wdzięczność
Postawa wdzięczności i radości należy do głównego nurtu strumienia duchowości chrześcijańskiej, począwszy od stylu życia samego Jezusa Chrystusa i Dobrej Nowiny, jaką nam przekazał, przez kolejne pokolenia uczniów Pańskich, aż do naszego pokolenia – i wskazuje na prawdziwą wiarę. Jednak częściej ulegamy pokusie niedostrzegania obecności Pana w swoim życiu i jego hojnych darów, co prowadzi do narzekania i paraliżującego smutku. Oddajemy kolejny numer „Pastores” jako pomoc w walce z tą pokusą.

 
 

PASTORES NR 56 (3) 2012
Biada nam, gdybyśmy nie głosili...
Mandat misyjny pozostawiony Apostołom przez Chrystusa niepokoi sumienia chrześcijan od dwudziestu wieków. Biada nam, gdybyśmy nie głosili Ewangelii... (zob. 1 Kor 9,16). Każde pokolenie musi zmierzyć się z tym „biada”, by odkryć jego znaczenie dla własnego życia wiary.

 
 

PASTORES NR 55 (2) 2012
Moje ciało
Bieżący numer kwartalnika otrzymał tytuł „Moje ciało”. Temat zrodził się na bazie szukania odpowiedzi na pytanie o sens naszego życia w ciele. Istnieją społeczne struktury służące zachowaniu zdrowia oraz młodości i piękna ciała, ale nie brakuje też takich, które likwidują je w chwili poczęcia lub nie pozwalają na jego naturalną śmierć, a nawet nie chcą się nim zajmować, gdy staje się bezużyteczne. Okoliczności te sprzyjają chrześcijanom w tym znaczeniu, że przynaglają ich do dawania czytelnej odpowiedzi na sens ciała.

 
 

PASTORES NR 54 (1) 2012
Słowo a demon
Szatan istnieje naprawdę, a nie jest tylko biblijnym rodzajem literackim lub wytworem ludowej wyobraźni. W naszym życiu bardzo boleśnie doświadczamy panoszenia się zła moralnego i fizycznego. Może się wydawać, że demon jest panem świata i trzyma człowieka w niewoli. Prawda jest inna – wierzymy, że Chrystus Pan przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie pokonał już moc demona. Jednocześnie doświadczamy tego, iż duchowa walka nadal trwa w każdym z nas.

 
 

PASTORES NR 53 (4) 2011
Krzyż patriotyzmu
Nie ma miłości bez krzyża, dlatego również miłość do ojczyzny wymaga ofiary. Trzeba dużej mądrości, by szukać równowagi: pomiędzy miłością do ojczyzny ziemskiej i oczekiwaniem na królestwo Boże, które ma się stać naszą ojczyzną par excellence; pomiędzy zazdrosną miłością „do swoich” i wielkoduszną miłością do „obcych”; pomiędzy miłością do korzeni i troskliwą miłością do świeżych gałązek wyrastających na ojczystym drzewie. Patriotyzm, jak uczy ojczysta historia najnowsza, nie jest dziś łatwiejszym wyzwaniem dla chrześcijan niż w przeszłości.

 
 

PASTORES NR 52 (3) 2011
Tajemnica szczęścia
Letni numer kwartalnika „Pastores” został poświęcony tajemnicy szczęścia. Tytuł wyraża przekonanie, iż podjęta kwestia jest oczywista i zarazem szalenie trudna. Wskazanie na tajemnicę nie jest wyrazem sceptycyzmu życiowego, ale sugestią, by widzieć właściwą głębię tego zagadnienia. Przygotowane teksty nie zostały ułożone w formie poradnika na szczęśliwe życie. Mają raczej pomóc zweryfikować własne i innych recepty na szczęście.

 
 

PASTORES – numer specjalny
Na dzień skupienia
Publikacja obecnego numeru "Pastores" ma miejsce przed uroczystością beatyfikacji Jana Pawła II i czasem szczególnego dziękczynienia Bogu za jego posługę Kościołowi. Życie i posługa nowego błogosławionego stanowi dla nas ważny punkt odniesienia.

 
 

PASTORES – Zima 2011
Przyjmowanie Maryi
Jubileuszowy numer kwartalnika „Pastores” nosi tytuł: „Przyjmowanie Maryi”. W takim sformułowaniu trzeba wpierw dostrzec „przyjmowanie”, określenie, które stało się motywem przewodnim większości tekstów. Z kolei refleksja nad przyjmowaniem Matki Jezusa ma pomóc w odkryciu jednego z niezmiernie ważnych wymiarów drogi chrześcijanina.

 
 

PASTORES – Jesień 2010
Religijność bez wiary
Rozziew pomiędzy tym, co wewnętrzne, i tym, co zewnętrzne, był wielką troską Chrystusa. Pełniąc misję nauczycielską, wielokrotnie krytykował On obłudę tych, którzy wierność Bogu zamienili na spełniane z przyzwyczajenia pobożne praktyki. Jednocześnie Jezus z Nazaretu był człowiekiem par excellence religijnym – sam też dał swoim wyznawcom wiele znaków, religijnych rytów, które zapraszają do wiary i wiarę budują. Religijność bez wiary jest pusta, a wiara bez rytuału staje się – wcześniej czy później – iluzją. Na czym ma zatem polegać komunia wiary i religijności?

 
 

PASTORES – Lato 2010
Razem z Nim – wspólnie z innymi
Zawarta w temacie numeru dewiza: „Razem z Nim – wspólnie z innymi” nie wypływa z refleksji nad współczesnym życiem Kościoła – raczej stanowi postulat, czyli ukazuje kierunek przeżywania sakramentu święceń zgodnie z odnowionym myśleniem o posługiwaniu w Kościele i w świecie.

 
 

PASTORES – Wiosna 2010
Formacja bez seminarium
Coraz częściej pojawiają się głosy wieszczące erozję Kościoła w Polsce. Co zrobić, aby nasze parafie, ruchy i stowarzyszenia katolickie, pomimo zagrożenia laicyzacją wynikającą z dobrobytu, żyły wiarą? Czy nie kluczowa jest w tym względzie kwestia stałej formacji prezbiterów? Jak prowadzić formację własną i innych, gdy nie chronią nas już seminaryjne mury?

 
 

PASTORES – Zima 2010
Ksiądz ponad prawem?
Epoka posoborowa to dla kapłanów czas poszukiwania swej tożsamości w kontekście świata podlegającego gwałtownym przemianom. Ostateczny kres konstantyńskiego projektu Kościoła funkcjonującego w świecie „na szczególnych prawach” oznacza również dla pasterzy Kościoła konieczność redefiniowania ich miejsca w porządku prawnym i społecznym. Temat niniejszego numeru wpisuje się w ten proces.

 
 

PASTORES 4/2009
Życie dla życia
Temat bieżącego numeru „Pastores” zrodził się z aktualnych debat nad ludzkim życiem i jego istotą. Nie widzimy potrzeby podgrzewania medialnych sporów ani też włączania się w hałaśliwą, demonstracyjną obronę przyjętych wcześniej przekonań. Szum informacyjny oraz forma prowadzonych dyskusji zdają się coraz bardziej gmatwać sprawę życia zamiast ją rozjaśniać; mogą także rodzić przekonanie, iż obchodzi ona tylko niektórych. Kwestii życia jednak nie sposób ominąć. Chcąc nie chcąc, nawet pozawerbalnie przyczyniamy się do kształtowania takiej, a nie innej jego koncepcji.

 
 

PASTORES 3/2009
Spowiedź księdza
Aktualny numer „Pastores” zbiega się w czasie z początkiem Roku Kapłańskiego, który wskazuje na św. Jana Marię Vianneya – patrona wszystkich księży. W kolejnych tekstach chcemy ukazać zmaganie, jakie przeżywamy w procesie osobistego nawrócenia, i pomoc, jaką otrzymujemy od Boga poprzez Kościół.

 
 

PASTORES 2/2009
Kariera w Kościele?
Zainspirowani niepokojem Episkopatu Polski wobec zagrożenia, jakie stanowi etatyzacja powołania, w aktualnym numerze „Pastores” podejmujemy wiążący się z tym temat kariery w Kościele. Każdy duchowny ma świadomość, że nie jest wolny od takiego dążenia ani w momencie wstępowania do seminarium czy nowicjatu, ani z chwilą otrzymania święceń, ani w dalszym kapłańskim życiu.

 
 

PASTORES 1/2009
Księża w mediach – media o księżach
Dość łatwo dajemy się zwieść sugestii, że obecny kryzys wiary związany jest z czymś w rodzaju technicznego zapóźnienia Kościoła. Tymczasem nasi autorzy zdają się raczej skłaniać ku przekonaniu, że to wszystko, co jest związane z techniczną stroną głoszenia Ewangelii, w tym także sama obecność/nieobecność w mediach, nie stanowi problemu. Sedno sprawy widzą w relacji między głoszącym a Słowem.

 
 

PASTORES 4/2008
Wiara, powołanie, decyzja
Do wyboru tematu niniejszego numeru „Pastores” w pewien sposób sprowokowała nas dyskusja nad spadkiem powołań do życia kapłańskiego i konsekrowanego w Polsce, która toczy się w wielu mediach. Chociaż raczej dominuje głos, że sytuacja była i jest ustabilizowana, a z danych statystycznych obejmujących kilka lat nie można wyciągać daleko idących wniosków, to jednak nigdy dość refleksji nad tego rodzaju tematem. Wydaje się, że należałoby szczególnie zwrócić uwagę na dwa wymiary powołania: odniesienie do wiary i do decyzji.

 
 

PASTORES 3/2008
„Słuchanie jako służba”
Otwarcie na słowo Boże, rozeznawanie znaków czasu, potrzeba wysłuchania człowieka w konfesjonale i w codziennej działalności duszpasterskiej, nasłuchiwanie siebie, posłuszeństwo we wspólnocie kościelnej, autorytet urzędowy i osobowy – to główne tematy 40. numeru „Pastores”, kwartalnika formacyjnego dla księży, zatytułowanego „Słuchanie jako służba”.

 
 

PASTORES 2/2008
„Ojcze nasz” według św. Cypriana
Zanim zaczniemy odmawiać „Ojcze nasz”, warto sobie uświadomić, że nie jest to po prostu jedna z modlitw, jakie otrzymaliśmy ze starożytności. Jest ona modlitwą szczególną, przede wszystkim dlatego, że przekazał ją nam Pan Jezus, Syn Boży. Przez ten fakt posiada ona wyjątkową moc.
Włodzimierz Zatorski OSB

 
 

PASTORES 1/2008
Odejścia z kapłaństwa... i powroty
Czy dramat odejścia z kapłaństwa lub – jak mówią niektórzy z odchodzących – „łaska odejścia” lub „powołanie do odejścia”, to rana zadana Kościołowi, czy „moja osobista sprawa i nic nikomu do tego”? Odejścia są dyskutowane na wiele sposobów, niekoniecznie przez ludzi Kościoła i życzliwych Kościołowi, i nie zawsze po to, by prowadzić do uzdrowienia sytuacji, lecz raczej w pogoni za sensacją. Zdecydowaliśmy się podjąć ten bolesny temat, umieszczając go w kontekście osobistego nawrócenia księży oraz ich powrotów do „pierwotnej miłości” (Ap 2,4) i do pełnienia posługi kapłańskiej.
ks. Mirosław Cholewa

 
 

 

 

 

 

 

 

© 1996–2008 www.mateusz.pl