Adamie, gdzie jesteś?

 

JAK MOŻNA WYKORZYSTAĆ PROPONOWANE ROZWAŻANIA?

 

1. Dla odprawienia pierwszego tygodnia Ćwiczeń

a) Warunki odprawienia ośmiodniowych rekolekcji ignacjańskich

Niniejszymi rozważaniami można posłużyć się do odprawienia pełnych ośmiodniowych rekolekcji ignacjańskich. W tym celu konieczną rzeczą byłoby stworzenie sobie odpowiednich warunków. Pierwszym warunkiem odprawienia Ćwiczeń jest odejście od swojego codziennego zaangażowania przez zmianę miejsca. Św. Ignacy zachęca, aby na czas Ćwiczeń udać się do innego domu lub też przynajmniej zamieszkać w innym pokoju. W ten sposób rekolektant odrywa się od swojej codzienności życiowej, by pełniej oddać się modlitwie rekolekcyjnej.

Drugim ważnym warunkiem jest nawiązanie kontaktu z doświadczonym kierownikiem duchowym, który towarzyszyłby odprawiającemu Ćwiczenia poprzez codzienne rozmowy indywidualne. Usilnie zachęca się, aby nie odprawiać ośmiodniowych rekolekcji ignacjańskich (z pełnym milczeniem i wyciszeniem wewnętrznym) bez kierownictwa duchowego. Dotyczy to szczególnie osób, które posiadają głębsze problemy emocjonalne czy też psychiczne. Wchodzenie w siebie — szczególnie w pierwszym tygodniu Ćwiczeń — domaga się gruntownego rozeznania swoich stanów duchowych poprzez kierownictwo duchowe.

Trzecim warunkiem odprawienia 8–dniowych rekolekcji ignacjańskich jest wejście w pełne milczenie i wyciszenie wewnętrzne połączone z hojnym zaangażowaniem się w cały program. Inne wskazówki osoba odprawiająca rekolekcje może przeczytać w poszczególnych konferencjach i wprowadzeniach do modlitwy.

b) Szczegółowy program ośmiodniowych rekolekcji

Dla tych, którzy chcieliby w oparciu o niniejszą książkę odprawić 8–dniowe rekolekcje z pełnym milczeniem oraz z indywidualnych kierownictwem, podajemy poniżej szczegółowy plan korzystania z proponowanych rozważań. Jest on odzwierciedleniem programu proponowanego w domach rekolekcyjnych, w których udziela się Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli.

DZIEŃ ROZPOCZĘCIA:
po południu I. WARUNKI MODLITWY MEDYTACYJNEJ
II. METODA MEDYTACJI
wieczorem III. WALKA JAKUBA Z ANIOŁEM 

DZIEŃ 1
rano IV. MÓJ OBRAZ BOGA
w południe XIX. ROZWAŻANIA O LUDZKICH UCZUCIACH
wieczorem V. MOJE SERCE SIĘ NIE PYSZNI

DZIEŃ 2
rano VI. SŁUCHAJ IZRAELU
w południe XX. ROZWAŻANIA O LĘKACH
wieczorem VII. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BOGA

DZIEŃ 3
rano VIII. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO
w południe XXI. WYCHOWANIE SEKSUALNE
wieczorem IX. BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SIEBIE SAMEGO

DZIEŃ 4
rano X. FASCYNACJA GRZECHEM
w południe XXII. KIEROWNICTWO DUCHOWE
wieczorem XI. ROZCZAROWANIE GRZECHEM

DZIEŃ 5
rano XII. ZGRZESZYŁEM WOBEC PANA
w południe XXIII. ROZEZNAWANIE DUCHOWE
wieczorem XIII. JAK WIELKIE JEST MIŁOSIERDZIE PAŃSKIE!

DZIEŃ 6
rano XIV. OJCIEC WZRUSZYŁ SIĘ GŁĘBOKO
w południe XVII. SAKRAMENT POJEDNANIA
wieczorem XVIII. RACHUNEK SUMIENIA — spowiedź

DZIEŃ 7
rano XV. SZYMONIE, SYNU JANA, CZY MIŁUJESZ MNIE?
w południe XXIV. REGUŁY O ROZEZNAWANIU DUCHOWYM
wieczorem XVI. ZRÓBCIE WSZYSTKO, COKOLWIEK WAM POWIE MÓJ SYN

DZIEŃ 8
rano XXV. JAK KONTYNUOWAĆ ĆWICZENIA DUCHOWNE
w południe ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

c) Propozycja programu dnia rekolekcyjnego

Poniżej podajemy także program dnia w czasie 8–dniowych rekolekcji ignacjańskich odprawianych w pełnym milczeniu. Program zawiera trzy medytacje, które poprzedzone zostają przygotowaniem i zakończone tzw. refleksją po medytacji. Czwarta medytacja, na zakończenie dnia, (bez przygotowania i bez refleksji) jest pewnym podsumowaniem dnia w bezpośredniej rozmowie z Bogiem. Jeżeli to możliwe, zachęca się do odprawiania czwartej medytacji przed Najświętszym Sakramentem.

Zachęca się także, aby — o ile to możliwe — uczestniczyć codziennie w Eucharystii oraz korzystać codziennie z rozmowy indywidualnej z kierownikiem duchowym.

Proponowany program nie powinien być traktowany w sposób sztywny. Może być dostosowywany do osobistych okoliczności. Długość medytacji oraz cały sposób realizacji programu winien być rozeznany z kierownikiem duchowym.

07.00 medytacja I
09.00 lektura wprowadzenia do modlitwy
— przygotowanie osobiste do medytacji
— medytacja II
— refleksja po medytacji
12.00 lektura rozważania rekolekcyjnego
15.00 medytacja powtórkowa
— przygotowanie osobiste do medytacji
— medytacja III (powtórkowa)
— refleksja po medytacji
19.00 medytacja IV (powtórkowa)
(bez przygotowania i bez refleksji)
20.00 lektura wprowadzenia do modlitwy porannej
przed snem — rachunek sumienia
— przygotowanie osobiste do medytacji porannej

 

2. Dla odprawienia pierwszego tygodnia w życiu codziennym

Z pomocą niniejszych rozważań można również odprawić Ćwiczenia duchowneżyciu codziennym. Ten sposób odprawienia Ćwiczeń (por. ĆD, 19) nie wymaga odejścia od codziennego zaangażowania w życie zawodowe, rodzinne, wspólnotowe. Pozostając w codziennych warunkach możemy odprawiać Ćwiczenia duchowne. Takie rekolekcje domagają się jednak zapewnienia sobie stałego czasu ma modlitwę. Rytm modlitwy rekolekcyjnej w Ćwiczeniach duchownych w życiu codziennym winien być dobrze przemyślany i uzgodniony z doświadczonym kierownikiem duchowym. Jednorazowy blok czasu poświęcony na skupienie, refleksję, lekturę i modlitwę winien trwać od jednej do dwóch godzin, w zależności od możliwości czasowych oraz intensywności odprawiania Ćwiczeń. Także w tym sposobie odprawiania rekolekcji ignacjańskich konieczne byłoby kierownictwo duchowe. Spotkania z kierownikiem mogą odbywać się rzadziej, np. raz w tygodniu. I chociaż wyciszenie wewnętrzne miałoby nieco inny charakter niż z rekolekcjach ośmiodniowych, to jednak na czas Ćwiczeń w życiu codziennym należałoby również szukać większego skupienia wewnętrznego, np. poprzez rezygnację z oglądania programów telewizyjnych.

3. Jako wprowadzenie do przedłużonej modlitwy indywidualnej

Niniejsze rozważania mogą również być potraktowane jako wprowadzenia do przedłużonej modlitwy osobistej. Nie jest wówczas rzeczą konieczną tworzenie specjalnych warunków modlitwy. Nie jest też konieczne systematyczne kierownictwo duchowe. Byłoby jednak rzeczą ważną, aby Czytelnik rozeznawał natchnienia, pragnienia i inne uczucia, które będą rodzić się w nim pod wpływem lektury.

Wreszcie możemy korzystać z tych rozważań także na zasadzie lektury duchowej. Nie musimy wówczas czuć się zobowiązani do regularnej modlitwy w oparciu o przedstawione treści.

 

 

P O P R Z E D N I N A S T Ę P N Y
XXV. JAK KONTYNUOWAĆ ĆWICZENIA DUCHOWNE? TOM II – DAJ MI PIĆ
 
na początek strony
© 1996–2000 Mateusz