pobierz z Google Play

24 sierpnia 2023

Czwartek

Święto św. Bartłomieja, apostoła

Czytania: (Ap 21, 9b-14); (Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18); Aklamacja (J 1, 49b); (J 1, 45-51);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Rodzina Ulmów. Duchowe inspiracje

Czytania

(Ap 21, 9b-14)
Anioł tak się do mnie odezwał: "Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka". I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

(Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18)
REFREN: Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Aklamacja (J 1, 49b)
Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela.

(J 1, 45-51)
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu". Rzekł do niego Natanael: "Czyż może być co dobrego z Nazaretu?" Odpowiedział mu Filip: "Chodź i zobacz". ezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: "Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu". Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?" Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym". Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!" Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to". Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego".

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Jezus z Nazaretu jest tym zapowiadanym od początku Mesjaszem, Synem Bożym i Synem Człowieczym, którego Bóg posłał na ten świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jego to Bóg uczynił Panem i Mesjaszem i każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził i trwa w Bogu na wieki.Jezus jest kamieniem zgorszenia dla tych, którzy idą na zatracenie, ale dla tych, którzy w Niego wierzą, niebo jest otwarte - tam będziemy jako aniołowie...
Marek Ristau


Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Księga Apokalipsy rysuje przed naszymi oczami symboliczny obraz niebieskiego Jeruzalem już po powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. W architekturze miasta bardzo ważną rolę spełnia wspólnota dwunastu apostołów. Ich imiona wypisane są na fundamentach murów. Mocne mury zapewniają mieszkańcom komfort życia w bezpieczeństwie, co jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. W tym obrazie jest zatem zawarty swego rodzaju paradoks. Apostołowie bowiem byli jedynie ludźmi. Ewangelia często pokazuje ich ułomność. Na przykład patron dzisiejszego dnia, pochodzący z Kany Galilejskiej święty Bartłomiej vel Natanael, był bardzo blisko odrzucenia Jezusa tylko dlatego, że pochodził On z Nazaretu, czyli z sąsiedniej wioski, o której mieszkańcy Kany wyrażali się z pogardą. Czy ludzie, którzy są w stanie dać się zaślepić błahostkom, mogą być fundamentem duchowego bezpieczeństwa?
Święty Paweł wyjaśnia ten paradoks w następujących słowach: „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2Kor 4, 7). Siła, bowiem, i wartość Ewangelii przerasta ludzkie ograniczenia.


Komentarz do psalmu

W księdze Tobiasza czytamy następujące słowa: „Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże” (Tb 12, 7). I właśnie o komunikowaniu innym dzieł Bożych mówi dzisiejszy psalm. Mają to robić „wszystkie dzieła Pańskie”. I istotnie, przyroda jest księgą, która objawia nam Boga. A dokładniej mówiąc, stawia nam pytanie o Stwórcę. Ale mówić o Bogu i o wspaniałości chwały Jego królestwa mają również Jego wyznawcy.
To podwójne głoszenie jest konieczne, bo chociaż Bóg objawia siebie i człowiek jest wyposażony w odpowiednie władze ducha, aby Go odnaleźć, to jednak zaślepienie przez grzech sprawia, że do tego nie dochodzi (por. Rz 1, 19-25). Dlatego tym ważniejsza jest posługa apostolska głoszenia Ewangelii, a raczej świadczenie o jej prawdziwości swoim życiem. W głoszeniu ukryta jest jakaś duchowa tajemnica. Nie jest ono po prostu „agitowaniem” na korzyść własnej religii, ale prowadzi ono ludzi do odkrycia Boga żywego. Święty Paweł był świadomy tej słabości i siły przepowiadania, i dlatego stwierdził: „Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących” (1Kor 1, 21). Niech te słowa sprawią, że docenimy bardziej nasze świadczenie o Ewangelii i głoszenie jej bliźnim.


Komentarz do Ewangelii

Spotkanie Natanaela z Jezusem jest jednym z najbardziej tajemniczych w Ewangelii. Natanael, słysząc, że Jezus pochodzi z Nazaretu, nastawiony był do przyszłego Mistrza sceptycznie. Jednak jedno krótkie zdanie zmienia zupełnie perspektywę. Po słowach Jezusa „Widziałem Cię pod drzewem figowym” Natanael uderza w prawdziwe wysokie „C” prawdy o Jezusie: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”. Cóż to za tajemnicze drzewo figowe doprowadziło Natanaela tak natychmiastowo do wiary? Egzegeci zastanawiają się nad tym do tej pory. Najprawdopodobniej chodzi o jakieś duchowe przeżycie Natanaela - sen, wydarzenie, czy określony typ rozmyślań- o którym wiedział tylko on sam. Słowa Jezusa uświadomiły Natanaelowi, że cały ten jego wewnętrzny, ukryty dla otaczających go ludzi, świat, dla kogoś jednak stał otworem. Ta umiejętność widzenia rzeczy dla innych zakrytych mogła być przypisana jedynie Temu, dla Którego „wszystko odkryte i odsłonięte jest” (Hbr 4, 13).
Historia Natanaela pozwala nam mieć w sercu nadzieję, że droga do Boga nie zawsze musi być długa i żmudna. Boski świat nie znajduje się „za górami, za lasami”, ale jak mówi księga Powtórzonego Prawa o słowie Bożym, które: „Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” (Pwt 30, 12-14).
Otwórzmy się zatem na tajemniczą obecność Boga, pozwólmy Mu się odnaleźć, aby objawił nam prawdę o nas i pokierował nas na właściwe drogi!

Komentarze zostały przygotowane przez o. Dariusza Pielaka SVD


Do góry

Książka na dziś

Rodzina Ulmów. Duchowe inspiracje

Wyniesienie na ołtarze całej rodziny: Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci, w tym nienarodzonego, było wydarzeniem bezprecedensowym. Ci bohaterowie codzienności z pierwszej połowy XX wieku pozostawili po sobie świadectwo pięknego, ewangelicznego życia.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.