pobierz z Google Play

03 czerwca 2023

Sobota

Sobota VIII tydzień zwykły

Czytania: (Syr 51, 12-20b); Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11); Aklamacja (Hbr 4,12); (Mk 11, 27-33);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Nowenna do Ducha Świętego

Czytania

(Syr 51, 12-20b)
Będę Cię wielbił, Panie, i wychwalał, i błogosławił Twojemu imieniu. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a Temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo; ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu.

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11)
"Ostateczna bitwa o rodzinę" ks. Piotr Glas, Jacek Pulikowski

REFREN: Nakazy Pana są radością serca

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. ,
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.

Aklamacja (Hbr 4,12)
Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

(Mk 11, 27-33)
Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: "Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?" Jezus im odpowiedział: "Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi". Oni zastanawiali się między sobą: "Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” Powiemy: „Od ludzi”. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: "Nie wiemy". Jezus im rzekł: "Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię".

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Chrystus jest tajemnicą Boga i mądrością Bożą. W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa i Boskości. On jest Prawdą. Wszystko jest cieniem rzeczy przyszłych, natomiast rzeczywistością jest Chrystus. W Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.
Marek Ristau


Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Księga Syracha kończy się hymnem pochwalnym na cześć mądrości. Hymn ten ma charakter autobiograficzny. Mędrzec przedstawia swoje doświadczenie życia, które jest wyrazem i poszukiwaniem Bożej mądrości. Dostrzega swoje życie w perspektywie wiary, otwierając się na niezgłębioną Bożą mądrość. Wspomina lata młodzieńcze, kiedy świadomie zaczął poszukiwać i zgłębiać sens życia w mądrości i modlitwie. Zatem prowadził dialog z Bogiem, poszukując prawdziwej mądrości. Jest pełen optymizmu i radości, że ta perspektywa jest drogą całego życia ku wieczności. Można zatem sobie uświadomić, że człowiek nieustannie wzrasta w Bożej mądrości i otwiera się na nieśmiertelność i nieskończoność. Dynamizm tej drogi nie ma końca, a zarazem jest wielkością człowieka, tak hojnie obdarzonego przez Boga. Mędrzec jest również świadomy swych błędów, które opłakuje z całego serca. Zrozumiał, że czystość serca i świętość postępowania są odpowiedzią na Bożą mądrość, a zrazem trwaniem i kroczeniem ku Bogu, ku jeszcze głębszemu i doskonalszemu zjednoczeniu w nieskończonej Bożej mądrości.


Komentarz do pierwszego psalmu

Fragment rozważanego Psalmu 19 jest uwielbieniem bliskości Boga. Bóg objawia się człowiekowi i daje się poznać. Tym objawieniem jest całe Prawo, które jest radością serca. Wszystkie nakazy Pana są drogowskazami w życiu. Bóg objawia się w swoim Słowie na kartach Pisma Świętego. Objawienie Boga obejmuje wszystkie aspekty życia. Bóg objawia swoją mądrość w Prawie. Bojaźń Boża jest jedyną słuszną drogą postępowania. Nadto sądy Pana są słuszne. Bóg objawia Siebie i swój zbawczy plan w Słowie Bożym, ukazując prawdziwą mądrość Bożą i Jego niezgłębione miłosierdzie


Komentarz do Ewangelii

Jezus z Apostołami jest w mieście świętym, Jerozolimie. Tam dochodzi do konfrontacji z przedstawicielami Sanhedrynu, czyli najwyższą radą sądowniczą i religijną ówczesnego Izraela. Są wśród nich arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi. Są te same grupy, o których wcześniej zapowiadał, że to oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom (Rzymianom) na ubiczowanie i ukrzyżowanie. Widząc znaki, jakie czyni Jezus, pytają o Jego autorytet, skąd ma władzę do takiego mówienia i działania. Na pewno nie otrzymał takiej misji od Sanhedrynu, więc teraz musi uznać nielegalność swego postępowania. W takim pozornym dialogu z Jezusem nie chodzi wcale o poznanie prawdy, lecz utrzymanie swego status quo, czyli władzy i autorytetu. Na zapytanie Jezusa o chrzest Janowy odpowiadają wymijająco, pragnąc wymusić na Jezusie uznanie ich autorytetu i zmusić Jezusa do rezygnacji z podjętej misji. Utrzymanie władzy i wpływów jest dla nich ważniejsze niż poznanie prawdy Bożej.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Leszeka Rasztawickiego


Do góry

Książka na dziś

Nowenna do Ducha Świętego

ks. Krzysztof Guzowski

Nowenna do Ducha Świętego to modlitwa o szczególnym walorze osobistym, w której prosimy Boga o dar największy - o Ducha Pocieszyciela! To właśnie On uzdalnia nas do czynów i zmian, których nie bylibyśmy w stanie dokonać, opierając się jedynie na własnej wiedzy i umiejętnościach

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.