pobierz z Google Play

30 maja 2023

Wtorek

Wtorek VIII tydzień zwykły

Czytania: (Syr 35, 1-12); (Ps 50 (49), 5-6. 7-8. 14 i 23); (Mt 11, 25); (Mk 10, 28-31);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Bruzda

Czytania

(Syr 35, 1-12)
Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary biesiadne. Kto świadczy dobrodziejstwa, jakby przynosił ofiary z najprzedniejszej mąki, a kto daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwielbienia. Odejście od zła jest miłe Panu, a odejście od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna. Nie pokazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem czyni się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jego zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest miła, a pamiątka z niej nie pójdzie w zapomnienie. Chwal Pana hojnym darem i nie umniejszaj pierwocin rąk twoich! Przy każdym darze twarz rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę! Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca i siedem razy więcej odda tobie. Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.

(Ps 50 (49), 5-6. 7-8. 14 i 23)
REFREN: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

"Zgromadźcie Mi moich umiłowanych,
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze".
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość,
albowiem sam Bóg jest sędzią.

"Posłuchaj, mój ludu, gdyż będę przemawiał
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu:
Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem.
Nie oskarżam cię za twoje ofiary,
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną"

"Składaj Bogu dziękczynną ofiarę,
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje,
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie".

(Mt 11, 25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

(Mk 10, 28-31)
Piotr powiedział do Jezusa: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi".

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Pójść za Jezusem oznacza porzucić wszystko i wyrzec się wszystkiego, bo inaczej nie możemy być Jego uczniami. On nabył nas swoją Krwią na własność. W życiu i w śmierci należymy do Niego. Tylko On jest naszym Panem. Jesteśmy w Jego rękach na wieki.
Marek Ristau


Do góry

Patroni dnia:

Święty Jan Sarkander, prezbiter i męczennik

Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do - czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Mędrzec Boży Syrach wprowadza nas w prawdziwy sens ofiary. Jest to temat zasadniczy w Piśmie Świętym. To Bóg jest pierwszym, który składa ofiarę z Siebie za nas. Ofiara z naszej strony jest odpowiedzią na dobroć i miłosierdzie Boga. Jest wyrazem dziękczynienia i uwielbienia Boga Stwórcy i Zbawiciela.
Stary Testament szeroko opisuje kult ofiarniczy, określając jego zakres i obowiązkowość w ramach Prawa Mojżeszowego. Były to ofiary krwawe ze zwierząt i bezkrwawe z płodów ziemi. Syrach pragnie wskazać nową perspektywę kultu ofiarniczego, która będzie przygotowaniem do Nowego Testamentu. Podkreśla, że prawdziwy kult ofiarniczy polega na zachowywaniu Prawa i Przykazań, udzielaniu jałmużny, a przede wszystkim unikaniu wszelkiej niesprawiedliwości. Zachęca do cnoty hojności i radości przy składaniu ofiar, których fundamentem jest postawa pokory i czystego serca. Spróbujmy i my w takiej postawie ofiarować Bogu naszą modlitwę, poświęcenie i nas samych. Najpiękniejszą ofiarą jest wierne wypełnianie naszego powołania w Kościele, rodzinie i pracy, służenie Bogu i ludziom.


Komentarz do psalmu

Psalm 50 nawiązuje do kultu ofiarniczego. Psalmista ukazuje nienaganne życie ponad wszelkie ofiary krwawe i bezkrwawe składane w świątyni jerozolimskiej. Jest to najpiękniejsza ofiara, jaką możemy złożyć Bogu. Dlatego powtarzamy refren i obietnicę Boga: „Temu, kto prawy, ukażę zbawienie”. Prawdziwa pobożność musi się opierać na bojaźni Bożej, na Bogu, który objawia swoje miłosierdzie człowiekowi. Każdy na ten znak Boga ma odpowiedzieć w podwójny sposób. Po pierwsze - wychwalać Bogu w zgromadzeniu liturgicznym, a po drugie - prowadzić życie zgodne z przykazaniami i etyką Bożą.


Komentarz do Ewangelii

Dzisiejsza Ewangelia wyznacza radykalizm poświęcenia i wyrzeczenia, aby w sposób całkowity pójść za Jezusem. Cena jest bardzo wysoka, bo Ewangelia jest rzeczą najcenniejszą. Święty Marek podkreśla równość między Jezusem i Ewangelią (por. 8,35; 10,29). Ewangelia jest o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym (por. 1,1), a jednocześnie to sam Jezus głosi Ewangelię (por. 1, 14-15). To z powodu Jezusa i Ewangelii apostołowie są wezwani do zmiany stylu życia. Odtąd pierwsze i najważniejsze miejsce zajmuje Ewangelia, ponad „dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci i pola”. Relacje osobowe, nawet te rodzinne, wartości duchowe i materialne trzeba podporządkować najważniejszemu zadaniu, jakim jest głoszenie Jezusa i Ewangelii. Jezus obiecuje wielką nagrodę wytrwałym w tym i przyszłym życiu. Jednocześnie zapowiada trudności i prześladowania. Uczniowie mają zachowywać postawę pokory i służby, bo oto „wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Leszeka Rasztawickiego


Do góry

Książka na dziś

Bruzda

św. Josemaria Escrivá

Wynoszenie świata ku Bogu i przemienianie go od wewnątrz – oto ideał ukazywany przez św. Josemaríę. On przypomina wam o potrzebie przezwyciężenia lęku przed kulturą materialistyczną zagrażającą tożsamości uczniów Chrystusa

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.