pobierz z Google Play

14 lutego 2023

Wtorek

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa - patronów Europy

Czytania: (Dz 13, 46-49); (Ps 117, 1-2); Aklamacja (Łk 4, 18); (Łk 10, 1-9);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”

Czytania

(Dz 13, 46-49)
Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: "Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

(Ps 117, 1-2)
REFREN: Idźcie i głoście światu Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Aklamacja (Łk 4, 18)
Pan mnie posłał, abym ubogim głosił dobrą nowinę, więźniom głosił wolność.

(Łk 10, 1-9)
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Pan posyła nas, abyśmy rozgłaszali Jego słowo zbawienia i uzdrowienia, bo żniwo jest wielkie, ale robotników mało, czas zaś krótki i zły. Świat hałaśliwie głosi swoją mądrość, która jest głupstwem w oczach Boga. My natomiast mamy rozgłaszać na wszelkie sposoby Jezusa ukrzyżowanego, który jest mądrością Bożą i mocą Bożą zbawiającą każdego, kto w Niego uwierzy. Uwierzą zaś wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego.
Marek Ristau


Do góry

Patroni dnia:

Święci Cyryl, mnich, i Metody
św. Cyryl urodził się w Tesalonikach w 826 r. Po studiach w Konstantynopolu został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia. Z czasem podjął w szkole cesarskiej wykłady z filozofii. Wkrótce potem, w 855 r. udał się na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał już jego starszy brat - św. Metody. Na żądanie cesarza Michała III obaj wyruszyli do kraju Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Po udanej misji został wysłany z bratem przez patriarchę św. Ignacego, aby nieść chrześcijaństwo Bułgarom, potem udali się ma Morawy. Tam wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Potem jeden z uczniów św. Metodego wprowadził do tego pisma majuskuły (duże litery) alfabetu greckiego. Pismo to nazwano cyrylicą. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. Potem bracia wyjechali do Wenecji by uzyskać święcenia kapłańskie dla swoich uczniów. Ale im odmówiono i oskarżono niemal o herezję. Udali się więc do papieża Hadriana II, który kazał wyświęcić ich uczniów na kapłanów, a ich słowiańskie księgi liturgiczne kazał uroczyście złożyć na ołtarzu w kościele Matki Bożej. Cyryl wstąpił do jednego z greckich klasztorów, gdzie zmarł na rękach swego brata 14 lutego 869 r. Św. Metody urodził się między 815 a 820 r. Wstąpił do klasztoru w Bitynii, gdzie został przełożonym. Po śmierci Cyryla (w 869 r.) Hadrian II konsekrował Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (Węgier). Umarł w Welehradzie 6 kwietnia 885 r.

Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do - czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Św. Paweł nazywany jest Apostołem Narodów. Jego misja rozpoczęła się od niesienia dobrej nowiny Żydom, którzy oczekiwali zapowiadanego przez proroków Mesjasza. Pierwsze doświadczenia misyjne św. Pawła i jego towarzyszy bywały niestety bardzo trudne. W wielu miastach, gdzie nauczali w synagogach, byli odrzucani przez Żydów. Często było to spowodowane zazdrością ze strony przywódców żydowskich, którzy tracili popularność na rzecz chrześcijan. Paweł, doświadczony trudnościami w niesieniu dobrej nowiny do Żydów, kieruje swoje nauczanie także do pogan. To ukazuje, że Ewangelia nie jest zastrzeżona dla Narodu Wybranego, ale ma być głoszona wszystkim narodom, co jest nakazem samego Jezusa danym uczniom (Mt 18, 19n).
W dzisiejszej liturgii obchodzimy święto Cyryla i Metoda – apostołów Słowian. Szczególną zasługą bizantyjskich misjonarzy było tłumaczenie Pisma Świętego i tekstów liturgicznych, które przybliżyły dobrą nowinę poganom zamieszkującym tereny morawskie. Święci patroni rozpoznali znaki czasu i na wzór świętego Pawła pozwolili poznać poganom Jezusa Chrystusa.


Komentarz do psalmu

Chociaż Psalm 117 jest najkrótszy w całym psałterzu, to jego treść streszcza istotę życia człowieka. Św. Ignacy z Loyoli w „Ćwiczeniach Duchownych” stwierdza, że pierwszą zasadą ludzkiego istnienia jest to, „aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją” (ĆD 23). Chociaż nie można Panu Bogu dodać więcej chwały, to jest ona potrzebna nam samym. Chwalenie Boga całym swoim życiem przybliża do Niego. Psalmista dalej zauważa, że zachętą do chwalenia jest pewność łaskawości i wierności Boga. Świadomość życia w łasce Bożej pozwala oderwać się od opierania życia wyłącznie na sobie. Natomiast wierność Boża wzbudza pewność, że Bóg nigdy się od nas nie odwróci mimo naszych niewierności.


Komentarz do Ewangelii

Słowa posłania uczniów przez Jezusa streszczają powołanie każdego chrześcijanina. Przede wszystkim pokazują, że osoba wierząca w Jezusa Chrystusa powinna zgadzać się na życie w drodze. Mentalność trwania na drodze ukazuje dwa ważne aspekty. Po pierwsze, zmierzanie naprzód wiąże się z celem podróży. Chrześcijanin jest ukierunkowany na życie celowe. Jego destynacją jest życie wieczne. Jednakże trwanie na drodze oznacza, że nie ma ostatecznie miejsca, w którym mógłby się zatrzymać. Słowa z dzisiejszej Ewangelii wzywają do trwania w niezależności od czynników zewnętrznych. Uczeń Chrystusa nie może przywiązywać się nadto do rzeczy ziemskich. Jednak nie oznacza to, że należy żyć w wyższości ponad innymi. Słowa Jezusa nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą (Łk 10, 7n) wzywają do hojnego wchodzenia w relacje międzyludzkie. Bycie uczniem Chrystusa wzywa do pełnego zaangażowania swojego życia tu i teraz. Obszar naszej ewangelizacji nie musi być odległy. Co prawda nie powtórzymy misji świętych Cyryla i Metodego, ale w naszym środowisku życia czy w rodzinie, możemy zaświadczyć o Jezusie. Pierwszym krokiem będzie wejście i próba zrozumienia drugiego. Święci misjonarze nauczyli się języka Słowian, by móc bliżej ich poznać. Także i my powinniśmy wejść w życie drugiego, by je lepiej poznać, zrozumieć i zaświadczyć w nim o miłości Bożej.

Komentarze zostały przygotowane przez dk. Jakuba Zinkowa WMSD w Warszawie


Do góry

Książka na dziś

Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”

św. Tomasz z Akwinu

Poprzez powstające kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymują właśnie bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.