pobierz z Google Play

03 września 2021

Piątek

Piątek XXII tydzień zwykły

Czytania: (Kol 1,15-20); (Ps 100,1-2.3.4-5); Aklamacja (J 8,12); (Łk 5,33-39);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Dyscyplina na całe życie

Czytania

(Kol 1,15-20)
Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, Trony i Panowania, Zwierzchności i Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

(Ps 100,1-2.3.4-5)
REFREN: Stańcie z radością przed obliczem Pana

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki,
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.

Aklamacja (J 8,12)
Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

(Łk 5,33-39)
Faryzeusze i uczeni w Piśmie rzekli do Jezusa: „Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją”. Jezus rzekł do nich: „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli”. Opowiedział im też przypowieść: „Nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego, mówi bowiem: "Stare jest lepsze”.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Chrystus jest widzialnym obrazem Boga niewidzialnego i Panem całego stworzenia. On jest Słowem, które powołało wszystko do istnienia. Wszystko istnieje dzięki Chrystusowi. Wszystko istnieje dla chwały Chrystusa. Chrystus jest ponad wszystkim i pierwszym we wszystkim. W Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości. W Nim Bóg pojednał wszystko z sobą, przywracając pokój przez krew Jego krzyża.
Marek Ristau


Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Święty Paweł przypomina nam dziś, że Chrystus Pan sprawia, iż widzimy Tego, którego nie można zobaczyć. Jezus przybliża nam Boga, który do tej pory wydawał się daleki. Pragnie, byśmy dostrzegli Jego bliskość. Dlatego zechciał być Pierworodnym. Chciał poprzedzić nas, nie tylko istniejąc przed wiekami, ale i umierając w niepojęty i jakże okrutny sposób. Jest wszakże samym życiem, jest jego źródłem, jest Tym, który wszystko utrzymuje w istnieniu. A jednak nie chciał pozostawić nas samych wobec ogromnej tajemnicy śmierci. Dzięki ofierze swojego krzyża nawet to trudne, bo nieznane, misterium przejścia z doczesności do wieczności napełnił pokojem. Ten pokój ogarnia nas z woli Boga, który przez Jezusa zaprasza, byśmy weszli do straconego domu. W Jezusie odzyskujemy utraconą jedność z Ojcem. Czy z wdzięcznością przyjmujemy ten niezgłębiony dar – dar Tego, który pragnie być jednym z nas i który stał się jednym z nas, byśmy mogli stać się takimi jak On?


Komentarz do psalmu

Dzisiejszy psalm responsoryjny jest śpiewem radości i ufności. Radość ta rodzi się w sercu świadomym Bożej wszechmocy, dobroci, opiekuńczości. Oby ta świadomość rosła w nas. Oby Pan sprawił, że prawdziwie, głęboko uwierzymy w Jego wierność i dobroć. Obyśmy przyjęli Jego łaskę i w niej trwali. Wtedy spontanicznie powstanie w nas pragnienie dziękczynienia, do którego wzywa psalmista. Nie ociągajmy się z wyrażaniem naszej wdzięczności wobec Boga. Wychwalanie, błogosławienie imienia Pana pomaga stawać przed Jego obliczem w naszej codzienności niezależnie od tego, co przeżywamy. W ten sposób zbliżamy się do Jego majestatu i napełniamy się radością, której nie można wyrazić słowami, bo jest tak wielka i tak całkowicie przepełnia naszą istotę. A zatem stawajmy przed obliczem Pana z okrzykami radości.


Komentarz do Ewangelii

Fragment dzisiejszej Ewangelii skłania nas do refleksji, w jakich okolicznościach przywołujemy słowa o „młodym winie”, „nowych bukłakach” lub „łacie, która oderwana od nowego nie nadaje się do starego”. Czy posługując się nimi, ulegamy tak częstej krytyce nauki Kościoła, która przecież jest zgodna z prawami Ewangelii? Co czynimy, gdy zobowiązania, jakie nakłada Kościół, nie są dla nas wygodne, krzyżują nasze ludzkie plany? Co, gdy tego nie czynią, nie przeszkadzają nam?
Jak spojrzeć na dzisiejszą perykopę ewangeliczną, jeśli odmówimy sobie prawa do modnych narzekań? Odnieśmy Jezusowe pouczenia do swego osobistego życia. Zadajmy sobie pytanie: czy nasza miłość do Chrystusa, nasze zaangażowanie w wypełnianie Ewangelii jest tak żarliwe, entuzjastyczne, że możemy je porównać do młodego wina, które rozrywa starego człowieka, ciągle przebywającego w nas? Czy to nie on stanowi ów stary bukłak? Czy wezwanie Jezusa do używania nowych bukłaków, nie jest wezwaniem do odnowienia w sobie zapału, gorliwości w służbie Jemu samemu, w dawaniu świadectwa o naszej żywej wierze, która potrafi rozerwać bukłak starego człowieka nie tylko w nas, ale i w tych, którzy widzą każdego dnia nasze zachowanie zgodne z wymogami Ewangelii?

Komentarze zostały przygotowane przez s. Ewę Marię od Męki Pańskiej OCD


Do góry

Książka na dziś

Dyscyplina na całe życie

dr Ray Guarendi

Dyscyplina to miłość wyrażona w działaniu. To doskonały prezent na całe życie, gdyż dyscyplina jest fundamentem wielu wybitnych osiągnięć. Jednak jako rodzice często się zastanawiamy, czy nie wymagamy zbyt mało lub zbyt dużo od swojego dziecka, nie jesteśmy pewni skutków swego postępowania. Zastanawiamy się, w jaki sposób skutecznie wymagać, szanując i widząc także potrzeby dziecka.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.