pobierz z Google Play

24 lipca 2020

Piątek

Piątek XVI tygodnia zwykłego

Czytania: (Jr 3,14-17); (Ps: Jr 31,10-12ab.13); Aklamacja (Łk 8,15); (Mt 13,18-23);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Oremus , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Dzieła wybrane. Tom 1. Święty Augustyn

Czytania

(Jr 3,14-17)
Pan mówi: "Wróćcie, synowie wiarołomni, bo jestem Panem waszym i przyjmę was, po jednym z każdego miasta, po dwóch z każdego rodu, by zaprowadzić na Syjon. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w owych dniach – mówi Pan – nikt nie będzie już mówił: Arka Przymierza Pańskiego! Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, ani odczuwał jej braku, ani też nie uczyni nowej. W tym to czasie Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana i nie będą już postępowały według zatwardziałości swych przewrotnych serc."

(Ps: Jr 31,10-12ab.13)
REFREN: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego,
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
"Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem".

Pan bowiem uwolni Jakuba,
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu
i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

Aklamacja (Łk 8,15)
Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości.

(Mt 13,18-23)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny."

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Oremus

"Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną". Tak naprawdę zatem punktem wyjścia w naszej drodze do Boga nie są nasze wysiłki ani zasługi, tylko uważne wsłuchiwanie się w głos Pana. To Jezus "odwieczne Słowo Boga, które do nas przychodzi", to On sam sprawia, że możemy porzucić dawne grzechy, nałogi i przyzwyczajenia i prowadzić nowe życie.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" lipiec 2006, s. 114


Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Dzisiejsze pierwsze czytanie jest fragmentem szerszej jednostki literackiej, która rozciąga się na rozdziały 3 i 4, i którą streścić moglibyśmy w słowach: „Wezwanie do nawrócenia”. We wspomnianym fragmencie użyte jest aż szesnastokrotnie słowo o hebrajskim rdzeniu sz-w-b, które wskazuje na zmianę – nawrócenie, jakie musi dokonać się w Izraelu.
Na początku lekcji mowa jest o powrocie, który nie byłby możliwy bez wiary w to, że Jahwe jest Bogiem prawdziwie miłosiernym. Jeremiasz wygłasza swoje proroctwo w kontekście wygnania, dlatego jego - w pewnym sensie utopijna - wizja przyszłości, aby zostać przyjętą, musi mieć oparcie w czymś bardzo konkretnym. Tym konkretem jest dla Jeremiasza właśnie miłosierdzie Boże, i to ono umożliwia Narodowi Wybranemu fizyczny powrót. Ten zaś jest fundamentem i koniecznością dla zrealizowania się powrotu duchowego.
Wobec tak wielkiej obietnicy, Arka Przymierza przestaje mieć znaczenie. Odtąd to właśnie miłosierdzie stanie się tronem i przybytkiem dla Boga, i to ono wyrwie przewrotność z ludzkich serc. Wymieniona w tekście przewrotność zgodnie z tradycją związana była z grzechem Adama. Dla Nowego Przymierza doświadczenie pełni miłosierdzia staje się faktem za sprawą Chrystusa – nowego Adama.


Komentarz do psalmu

Zbawcza interwencja Pana w dziełach Izraela nie pozostaje bez znaczenia dla innych narodów. „Głoście Pana na dalekich wyspach” - słowa te odnoszą się z pewnością do Fenicji i Cypru, które utożsamiane były z końcem świata. Zachęta do głoszenia Pana na dalekich wyspach staje się w tym kontekście inspiracją do głoszenia Go aż po krańce świata. Mówienie o Bogu na krańcu świata w sensie duchowym oznacza świadczenie o Panu wobec tych, którzy z jakiś powodów są nam najbardziej odlegli.


Komentarz do Ewangelii

Wspomniane w tekście ewangelii „słowo o królestwie” jest ścisłym synonimem Dobrej Nowiny. Jest więc czymś bardzo ważnym dla tych, którzy zdecydowali się podążać za Jezusem, aby właściwie rozumieć i interpretować Jego Słowo. Św. Hieronim powtarzał, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością samego Chrystusa. Przy tym wszystkim należy jednak pamiętać, że zrozumienie, choć ważne, stanowi jedynie wstęp do właściwego praktykowania Dobrej Nowiny o Zbawieniu, które dokonuje się w codzienności.
Warto dodać, że poruszone w tekście różnice w wydawaniu plonów, z pewnością wpisują się w Boży plan, skoro Jezus ich nie potępia i nie powinny być one pretekstem do bratniej rywalizacji.

Komentarze zostały przygotowane przez Piotra Lipca kleryka III roku WMSD


Do góry

Książka na dziś

Dzieła wybrane. Tom 1. Święty Augustyn

Jacek Salij OP

Pierwszy tom z serii „Dzieł wybranych” ojca Jacka Salija OP poświęcony świętemu Augustynowi.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.