pobierz z Google Play

23 lipca 2020

Czwartek

Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

Czytania: (Ga 2, 19-20); (Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11); Aklamacja (J 15, 9b. 5b); (J 15, 1-8);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Oremus , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: GPS dla małżonków

Czytania

(Ga 2, 19-20)
Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

(Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11)
REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci,
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

Aklamacja (J 15, 9b. 5b)
Trwajcie w mojej miłości; kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity.

(J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Oremus

Święta Brygida (1303-1373), matka św. Katarzyny (Szwedzkiej), pochodziła ze znakomitej rodziny, skoligaconej z dynastią królewską panującą w Szwecji. Głęboka pobożność św. Brygidy kazała jej zaangażować się w sprawy Kościoła zagrożonego rozłamem. Z wielkim poświęceniem zabiegała o powrót papieża z Awinionu do Rzymu. We wszystkim, co robiła, całą ufność pokładała w Bogu; czy to wypełniając do końca powołanie żony i matki, czy też przemierzając Europę z północy na południe w trosce o jedność Kościoła. Jest dla nas przykładem, że tylko kiedy czerpiemy siły z mocy Chrystusa, nasze życie przynosi owoce; jak latorośl czerpiąca soki z winnego krzewu.

Joanna Woroniecka-Gucza, "Oremus" lipiec 2007, s. 107


Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Dzisiejszy tekst pierwszego czytania poprzedza nauka św. Pawła dotycząca usprawiedliwienia. Trudno wyjaśnić, co właściwie miałoby ono oznaczać dla współczesnego człowieka. Spróbujmy odnieść się do rdzenia tego słowa, czyli rzeczownika „sprawiedliwość”. Usprawiedliwić, tzn. uczynić kogoś sprawiedliwym.
Kierowanie się Bożą sprawiedliwością zakłada umieranie dla sprawiedliwości ziemskich. Nie tyle chodzi tu o zdyskredytowanie np. prawa stanowionego, co raczej o wskazanie na jego niewystarczalność w obliczu tego, co proponuje Chrystus. Dla Jezusa przestrzeganie prawa nigdy nie było celem samym w sobie.
Św. Paweł w swoim nauczaniu często nawiązuje do Krzyża, a ten jest odblaskiem miłości zgodnie ze słowami: „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).
Prześladowanie, jakie być może spotyka nas ze względu na wyznawaną wiarę, nigdy nie wynika z powodu zawieszenia lub odrzucenia przez nas norm moralnych lub prawnych. Ono jest zawsze konsekwencją wydoskonalającej etyki Chrystusa, której nijak nie może przyjąć świat, ponieważ jest docześnie nieopłacalna.
Dzisiejszy tekst to świadectwo Apostoła Pawła o tym, że prawo rzymskie skazuje niewinnych, a żydowskie potępia Syna Bożego. Nie ma w tym prawie życia, bo nie ma w nim miłości. Odbieramy dziś konkretną naukę o tym, że każdy, nawet najbardziej dopracowany, system zależności pozostaje bezsilny wobec ofiarnej miłości Chrystusa.


Komentarz do psalmu

„Poisz ich potokiem Twoich rozkoszy” (Ps 36,9). Występujący w tym zdaniu rzeczownik „rozkosze” w języku hebrajskim posiada taki sam rdzeń jak słowo „Eden”, co może być wskazaniem na to, że Bóg hojnie obdarza swoich wiernych rajskimi dobrami.
„Oglądanie światłości Bożego oblicza” dotyczy oglądania Boga w Świątyni, gdzie sprawowany jest kult liturgiczny. Zestawienie ze sobą tych dwóch figur językowych przypomina, że Świątynia, jako miejsce i liturgia, jako czas, to przestrzeń urzeczywistniania raju na ziemi. Z takim podejściem jak najbardziej koresponduje duchowość chrześcijańska, której Liturgia jest źródłem i szczytem.


Komentarz do Ewangelii

Grecki czasownik proserhomai, oznaczający przystąpienie uczniów do Jezusa, jest czasownikiem, który u Mateusza ma silny związek z kultem: jest to tego typu podchodzenie do kogoś lub czegoś, które zawsze mówi o zbliżaniu się do Boga. W kontekście nauki, jaką Jezus daje dziś swoim uczniom, rozumiemy, że prawdziwe poznanie spraw boskich wiąże się z uznaniem Jezusa za Pana. Pozostałe czasowniki, jakie użyte są w stosunku do uczniów, pojawiają się w czasie teraźniejszym, a więc nie odwołują się do eschatologii. Już teraz zdolni są oni do czerpania z wiecznych darów. Zdolni są również do rozumienia tego, czego nie sposób przekazać słowami. To jednak wymaga zaangażowania i uznania w Jezusie Boga.

Komentarze zostały przygotowane przez Piotra Lipca kleryka III roku WMSD


Do góry

Książka na dziś

GPS dla małżonków

O. Stanisław Jarosz OSPPE

Zapis rekolekcji dla małżonków wygłoszonych w sanktuarium w Leśniowie przez o. Stanisława Jarosza (paulina, znanego duszpasterza małżeństw i rodzin). Autor stara się podpowiedzieć małżonkom, jak pogłębiać życie małżeńskie unikając niebezpiecznych pokus

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.