pobierz z Google Play

08 maja 2020

Piątek

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika

Czytania: (Dz 20,17-18a.28-32.36); (Ps 100,1-5); (Rz 8,31b-39); Aklamacja (J 10,14); (J 10,11-16);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Oremus , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Życie pełne cudów

Czytania

(Dz 20,17-18a.28-32.36)
Paweł, posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi.

(Ps 100,1-5)
REFREN: My ludem Pana i Jego owcami

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki.

(Rz 8,31b-39)
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Aklamacja (J 10,14)
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają.

(J 10,11-16)
Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Oremus

Z podziwem dla świętości i nadzieją dla siebie patrzymy na zwycięstwo, jakie odniósł Bóg w biskupie Stanisławie (1030-1079). Żadne utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo ani jakiekolwiek inne zło nie musi nas pokonać. Dopóki tylko należymy do owczarni Chrystusa, nic nas od Niego nie oderwie. A z życia, które jest darem dla Boga i dla braci, nawet po śmierci płynie dobro dla Kościoła i narodu.


Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Gdy patrzymy na historię zbawienia, zauważamy, że Bóg prowadzi człowieka za pośrednictwem innych ludzi, których do tego powołuje. Powołał Mojżesza, aby wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Powołał wielu proroków, przez których przemawiał do swego ludu. Powołał apostołów, aby głosili Ewangelię całemu światu. Bóg wiele ryzykuje, gdyż powołani przez Niego głosiciele dobrej nowiny nie są idealni. Jeden z apostołów zdradził, inny zaparł się Pana, powoływani współcześnie także nie są idealni. Bóg jednak pragnie zbawiać nas właśnie przy ich pomocy.
Czytany dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich również uzmysławia nam, że Bóg, chociaż wchodzi w bliską relację z każdym z nas, to jednak pragnie prowadzić swój Kościół poprzez powołanych do tych zadań ludzi. Nie kieruje każdym z nas indywidualnie, ale powołuje biskupów, których zadaniem jest „kierowanie Kościołem Boga, nabytym własną Jego krwią”. Święty Paweł, przemawiając do współczesnych mu biskupów, uświadamia im wielkość powierzonego im zadania oraz wskazuje na trudności, jakie napotkają. Słowa te wypowiedział na pożegnanie, po trzech latach działalności w Efezie. Zwykle w chwili pożegnania mówi się o rzeczach najważniejszych i za taką właśnie Paweł uznał prośbę o nieustanne czuwanie, podając przykład swojego zaangażowania w upominanie każdego człowieka aż do łez. Swoją mowę pożegnalną przypieczętował modlitwą wspólnotową.
Patron dzisiejszego dnia, Święty Stanisław, również był biskupem powołanym do kierowania Kościołem. Poważnie traktował polecenie Pawła: „czuwajcie”. Wypełnił powierzone mu zadanie, pozwalając na dodanie do skarbca Kościoła własnej, męczeńskiej krwi.


Komentarz do psalmu

Czy można nie dzielić się wiarą i zachowywać ją tylko dla siebie? Wiara jest bardzo osobista, ale jednocześnie potrzebuje wspólnoty. Pragnienie uwielbienia Boga rodzi pragnienie ogłaszania tego całemu światu. Radością chcemy dzielić się z innymi, ponieważ przeżywana w samotności słabnie. Gdy stajemy przed Stwórcą, jesteśmy pełni dziękczynienia i chcemy głosić wszystkim ludziom, że „Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki”. Jesteśmy ludem Boga.


Komentarz do drugiego czytania

Gdy przeczytamy kilka fragmentów ze Starego Testamentu (Iz 50,7-9, Rdz 22,16, Za 3,1n, Iz 50,8, Ps 110,1, Ps 44,23) powiązanych tematycznie z czytanym dzisiaj w Kościele fragmentem Listu Św. Pawła do Rzymian, zobaczymy, że hymn Pawła na cześć miłości Boga jest zestawem odniesień do czytanych zapewne w synagodze fragmentów Pism, a Psalm 44 Paweł wprost cytuje: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone”. Dla chrześcijan pochodzenia pogańskiego te odniesienia nie były czytelne. Paweł, wykształcony Żyd, doskonale wiąże ze sobą znane sobie teksty, układa je w harmonijną całość, tworząc wspaniały hymn obrazujący Bożą miłość. Miłość, od której nic nas nie może oddzielić. Miłość, która usprawiedliwia, nie oskarża. Miłość, która w pełni ukazała się nam w Jezusie Chrystusie.
Wiara w tę niezachwianą Miłość daje nam siłę do przezwyciężania wszelkich trudności, jakie napotykamy w życiu. Zapowiedzi o usunięciu trudności z życia człowieka wierzącego nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy.


Komentarz do Ewangelii

Pasterz kontroluje całe prowadzone przez siebie stado, ale los pojedynczej owcy nie bardzo go zajmuje. Taki obraz może zrodzić w nas przekonanie, że Pan Bóg dba o wszystkich, ale niekoniecznie o mnie, a jeżeli nawet zajmuje się mną, to w jakiś standardowy sposób, tak samo jak innymi.
Tymczasem Pan Jezus jest innym pasterzem. On zna swoje owce lepiej niż one same siebie znają. Owszem, troszczy się o całe stado, ale nigdy kosztem dbałości o pojedynczą owcę. Dobry Pasterz troszczy się o każdego z nas w sposób wyjątkowy, właściwy tylko dla nas. Daje nam to, co najbardziej pomaga nam w zbliżaniu się do Niego.
Warto naśladować Go w tym szczególnie w kontaktach z innymi ludźmi, aby każdą spotkaną osobę traktować indywidualnie. Każdy człowiek ma własną historię życia, swój niepowtarzalny charakter, konkretną kondycję fizyczną, psychiczną i duchową. Nie możemy do każdego podchodzić tak samo i tego samego oczekiwać. Możliwości każdego z nas są inne, zmieniamy się, jesteśmy w drodze. Uznając te różnice, możemy żyć w harmonii, wykorzystując w pełni to wszystko, co Bóg w nas złożył i czego nieustannie w nas dokonuje.

Komentarze zostały przygotowane przez Teresę Kołodziej


Do góry

Książka na dziś

Życie pełne cudów

Inga Pozorska

Szukaj Boga i troszcz się o to, by być jak najbliżej Niego, słuchaj Go i pytaj o wszystko. Zrób Mu miejsce w swojej codzienności i spotykaj się z Nim w modlitwie KAŻDEGO DNIA. Wtedy nie będziesz mieć wątpliwości, że twoje życie jest pełne cudów. Nauczysz się je dostrzegać i swoim entuzjazmem zarazisz innych.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.