26 KWIETNIA 2018

Czwartek

Dzień powszedni

Dzisiejsze czytania: Dz 13, 13-25; Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27; J 13, 16-20

Rozważania: Ewangeliarz OP, Oremus, , O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

Książka na dziś: Widzący. Tajemnice nieznanych objawień w TRE FONTAN

Dzisiejsze czytania

(Dz 13, 13-25)
Odpłynąwszy z Pafos, Paweł i jego towarzysze przybyli do Perge w Pamfilii, a Jan wrócił do Jerozolimy, odłączając się od nich. Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich ze słowami: "Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu". Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką, przemówił: "Słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga! Bóg tego ludu izraelskiego wybrał ojców naszych i wywyższył lud na obczyźnie w ziemi egipskiej, i wyprowadził go z niej mocnym ramieniem. Niemal czterdzieści lat znosił cierpliwie ich obyczaje na pustyni. I wytępiwszy siedem szczepów w ziemi Kanaan, oddał im ziemię ich w dziedzictwo, po około czterystu pięćdziesięciu latach. A potem dał im sędziów aż do proroka Samuela. Później poprosili o króla, i dał im Bóg na lat czterdzieści Saula, syna Kisza, z pokolenia Beniamina. Gdy zaś jego odrzucił, powołał Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: „Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę”. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach”.

(Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27)
REFREN:Na wieki będę sławił łaski Pana

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki,
Twą wierność będę głosił moimi ustami
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
"Na wieki ugruntowana jest łaska",
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

"Znalazłem Dawida, mojego sługę,
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była
i umacniało go moje ramię"

"Z nim moja wierność i łaska,
w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie:
„Ty jesteś moim Ojcem,
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia”.

(Ap 1, 5))
Jezu Chryste, Ty jesteś Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych; umiłowałeś nas i przez krew swoją uwolniłeś nas od grzechów.

(J 13, 16-20)
Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał".

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP

Do góry

Oremus

Chrześcijanami nie stajemy się automatycznie, na mocy zwyczaju albo przynależności do kręgu kulturowego. Dopiero doświadczając działania łaski Bożej, oczyszczającej mocy przebaczenia, możemy przyjąć dar nowego życia. Przynależność do Chrystusa i Jego Kościoła wiąże się z uznaniem swoich słabości i potrzeby zbawienia; w żadnym wypadku nie jest aktem wywyższenia i oddzielenia od innych. Uczymy się tego przez całe życie jak Apostołowie, którym Pan obmywa nogi.

o. Tomasz Zamorski OP, "Oremus" Okres Wielkanocny 2009, s. 104

Do góry

 

MATKA BOGA

„Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo: nosiłaś Stwórcę wszechrzeczy; porodziłaś Tego, który Cię. stworzył, i na wieki zostałaś Dziewicą” (MP; msza [4] o NMP).

„Maryja Dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim poczęła w sercu i w ciele Słowo Boże i dała światu Życie, uznawana jest i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela” (KK 53). W ten sposób Sobór Watykański II skrótowo przedstawia postać Matki Bożej. Macierzyństwo Boże jest źródłem wszystkich przywilejów Maryi. Wszystkie wielkości, chwała i samo istnienie Maryi są zrozumiale tylko wskutek przeznaczenia Jej na Matkę Boga. Gdyby Bóg nie postanowił wcielenia swego Syna w łonie Dziewicy, świat byłby pozbawiony tego arcydzieła łaski i piękności, jakim jest Najświętsza Maryja Panna, nie mielibyśmy Jej uśmiechu i matczynych czułości. Kościół uczy kochać i czcić Maryję właśnie dlatego, że jest Matką Boga, Matką Jezusa, a skoro miłujemy Ją ze względu na Boga, nasza cześć dla Niej pogłębia i uwzniośla naszą miłość ku Bogu, ku Jezusowi.

Wzywamy Ją w litanii: „Mater Dei, Mater Creatoris” — dwa tytuły, które choć zdają się być sprzeczne w swych nazwach, wyrażają jednak wielką prawdę, albowiem Maryja będąc stworzeniem, jest prawdziwie Matką swego Stworzyciela, Matką Syna Bożego, któremu dała ciało ludzkie, owoc swoich wnętrzności i swojej krwi. Tutaj bardziej niż gdzie indziej widzi się, jak Maryja godnością swoją dotyka progów nieskończoności: „Błogosławiona Dziewica Maryja, ponieważ jest Matką Boga, ma pod pewnym względem godność nieskończoną, która pochodzi od Dobra nieskończonego, to jest Boga” (I, 25, 6). Nie można wyobrazić sobie wyższej godności, po Chrystusie bowiem żaden człowiek nie był zjednoczony z Bogiem w sposób tak ścisły i wzniosły jak Maryja, która jest Jego Matką. Temu, kto dziwi się, że Ewangelia tak mało mówi o Maryi, odpowiada św. Tomasz z Villanova: „Czegóż więcej szukasz w Dziewicy? Powinno ci wystarczyć, iż wiesz, że jest Matką Boga”. Dosyć o Niej powiedzieć: z Niej narodził się Jezus. Tak, o Maryjo, by rozmiłować się w Tobie., wystarczy mi wiedzieć, że jesteś Matką Boga mojego.

  • Niezmierzona, cudowna tajemnica! A na dnie tej tajemnicy znajdujemy tak małego stworzenia ludzkiego. Bóg stworzył człowieka wolnym i dlatego, choć pragnie w nim dokonywać wielkich rzeczy, nie chce tego uczynić bez jego zgody. Bóg pragnie przekształcić i uświęcić łaską swoją ludzi, lecz zanim to uczyni, oczekuje ich tak. Niechaj to nasze tak będzie szczere i całkowite jak Maryi, a Bóg dokona w nas swego dzieła.
    Pozdrawiam Cię, pełna łaski, Pan jest z Tobą. Nie tylko jest z Tobą Bóg Syn, któremu dałaś swoją krew, lecz również Bóg Duch Święty, za którego sprawą poczęłaś, Bóg Ojciec, który od wieków zrodził Tego, któregoś Ty poczęła. Z Tobą jest Ojciec, który sprawia, że Jego Syn jest Twoim. Z Tobą jest Syn, który pragnąc dokonać cudownej tajemnicy ukrywa się w Twoim łonie matczynym, nic naruszając Twojego dziewictwa. Jest z Tobą Duch Święty, który razem z Ojcem i Synem uświęca Cię. Prawdziwie, Bóg jest z Tobą.
    „Błogosławiona jesteś między niewiastami... i błogosławiony owoc Twojego łona”. Owoc Twojego łona jest błogosławiony, o Dziewico, nie dlatego, że Ty jesteś błogosławiona, lecz Ty jesteś błogosławiona, bo On Cię uprzedził słodyczą swoich błogosławieństw. Prawdziwie błogosławiony owoc Twojego łona, albowiem w Nim są błogosławione wszystkie narody. Z Jego pełności Ty również otrzymałaś razem z innymi, chociaż w sposób różny od innych (św. Bernard).
  • Kiedy patrzę na Ciebie, Maryjo, widzę, że ręka Ducha Świętego wypisała w Tobie Trójcę, kształtując w Tobie Słowo wcielone, Jednorodzonego Syna Bożego. Napisała nam mądrość Ojca, to znaczy Słowo. Napisała nam moc, ponieważ Bóg był mocen spełnić tę tajemnicę. Napisała nam łaskawość Ducha Świętego, bo tylko dzięki łasce i miłosierdziu Bożemu została postanowiona i spełniona tak wielka tajemnica... o Maryjo, widzę, że Słowo dane Tobie jest w Tobie...
    W Tobie jeszcze, o Maryjo, ukazuje się męstwo i wolność człowieka. Kiedy bowiem Bóg obmyślił tak wielki i wspaniały plan, został posłany do Ciebie Anioł, aby Ci zwiastował tajemnicę planu Bożego i pytał o zgodę Twojej woli. Syn Boży nie wstąpił do Twojego łona, zanim nie dałaś swego przyzwolenia. Czekał u drzwi Twojej woli, abyś Mu otwarła, bo chciał przyjść do Ciebie; i nigdy nic byłby wszedł, gdybyś Mu Ty nie otwarła mówiąc: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (św. Katarzyna ze Sieny)

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Żyć Bogiem, t. I, str. 523

Do góry

Książka na dziś

Widzący. Tajemnice nieznanych objawień w TRE FONTAN

Widzący. Tajemnice nieznanych objawień w TRE FONTAN

SAVERIO GAETA

Objawienia opisane w tej książce wydarzyły się tuż obok kościoła Tre Fontane, wybudowanego dokładnie w miejscu, które tradycja wiąże ze śmiercią św. Pawła Apostoła (nazwa miejsca, oznaczająca „trzy źródła", pochodzi od źródeł, jakie miały wytrysnąć w miejscach, na które spadała głowa Apostoła po jego egzekucji).

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.