www.mateusz.pl

KS. MARIAN PISARZAK MIC

Niepokalane Poczęcie NMP w liturgii rzymskiej

STUDIUM W ASPEKCIE TEOLOGICZNYM I DUCHOWYM

 

 

Wstęp

Tajemnica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w liturgii rzymskiej przekroczyła dziś granice własnego święta dorocznego; jest wspominana także w innych sytuacjach, poza ósmym grudnia. Wszystkie odniesienia do tego misterium, razem wzięte, świadczą o pogłębionym rozumieniu tego wydarzenia w kontekście realizacji boskiego planu zbawienia. Można też wyprowadzić z nich wnioski dla życia duchowego i sakramentalnego.

Tok naszej refleksji będzie następujący. Najpierw spojrzymy na dzieje święta i na kształtowanie się tekstów liturgicznych jemu właściwych. Sięgając do innych miejsc, niż dzień ósmy grudnia, poszerzymy kwerendę tekstów, w których wspomina się Niepokalane Poczęcie. Będzie to stanowić część pierwszą opracowania (I). Następnie przejdziemy do perspektywy teologicznej (II), zamykając ją w sześciu punktach: 1. Niepokalane Poczęcie imieniem charyzmatycznym Maryi, 2. Duchowe piękno Maryi (jest nim świętość w sensie podstawowym, ontycznym, nazwana stanem łaski uświęcającej), 3. Analogia Niepokalanego Poczęcie Maryi do inicjacji chrześcijańskiej, według zasady, że życie duchowe jest oparte na misterium, 4. Niepokalana znakiem wolności od grzechu i zwycięstwa nad szatanem, 5. Misterium Niepokalanego Poczęcia w relacji do misterium i misji Kościoła, powołanego do funkcji dziewicy-rodzicielki, 6. Poczęcie Maryi i problemy ludzkiej egzystencji.

Oto w taki sposób zostaną uwzględnione istotne wątki mariologiczne oraz wnioski płynące z przesłania misterium Niepokalanego Poczęcia NMP.

 

Spis treści

I. PODSTAWA LITURGICZNA DO REFLEKSJI TEOLOGICZNEJ

  1. Święto maryjne: zarys dziejów, normy prawne, analiza tekstów
  2. Inne „miejsca”, które respektują tajemnicę maryjną; wnioski z ich przeglądu
  3. Uzupełnienie danych w zakresie historii i euchologii

II. TEOLOGIA I ZNACZENIE DLA ŻYCIA DUCHOWEGO MISTERIUM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

  1. Charyzmat Niepokalanego Poczęcia inicjatywą i darem Boga Ojca; trzy charyzmatyczne określenia NMP: – Pełna łaski – Pan z Tobą – Pobłogosławiona
  2. Duchowe piękno Maryi: „cała piękna”, ponieważ święta. Komentarz do antyfony Tota Pulchra z IX wieku
  3. Niepokalane poczęcie Maryi i chrześcijańska inicjacja w misteria Boże. Prymat misterium w życiu duchowym
  4. Niepokalana znakiem wolności i zwycięstwa. Człowiek w obliczu realnego grzechu – pojęcie grzechu według tradycji judeochrzescijańskiej i według New Age
  5. Niepokalanie Poczęta Oblubienica – początek i wizerunek Kościoła. Powołanie chrześcijanina do funkcji „dziewicy-rodzicielki”
  6. Poczęcie Maryi i problemy egzystencji ludzkiej. Życie doczesne i wieczne – darem Bożym. Niepokalane Poczęcie NMP mówi o godności afirmacji życia.

ZAKOŃCZENIE
Niepokalane Poczęcie NMP inspiracją uniwersalną, tematem otwartym w teologii, w ekumenii oraz w dialogu z ruchem feministycznym.

 

Skróty ksiąg liturgicznych uwzględnionych w opracowaniu

 

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl