Mateusz

ks. Edward Staniek

"CZYŃ, CO WIDZISZ"

 

Kazania pasyjne przy krzyżu błogosławionej Jadwigi na Wawelu

 

 

Spis treści

Wstęp: Święci głoszą Ewangelię

I. Modlitwa szkołą mądrości

 • Tajemnica modlitwy Jezusa Chrystusa
 • Modlitwa Błogosławionej w rodzinnym domu
 • Umiłowanie Pisma Świętego
 • Uczestnictwo w Eucharystii

II. Wymowa krzyża

 • Ewangeliczna koncepcja władzy
 • Krucyfiks Jadwigi
 • Tryptyk

III. Modlitwa i działanie

 • Naśladowanie Chrystusa
 • Marta i Maria
 • Decyzje powzięte przed porodem
 • W obliczu śmierci
 • Prośby o jubileusz

IV. Wobec podwładnych

 • Dałem wam przykład
 • Blisko podwładnych
 • Szacunek dla prawa
 • Troska o biednych

V. Troska o mądrość narodu

 • Ja jestem prawdą
 • Umiłować mądrość
 • Twórcze środowiska
 • Mądrzy ludzie na stanowiskach
 • Troska o Uniwersytet

VI. Królowa wielu narodów

 • Aby byli jedno
 • Wielkie uroczystości w katedrze na Wawelu
 • Chrystianizacja Litwy
 • Wielkie państwo

Bibliografia

 

   

Święci głoszą Ewangelię

 

Głoszenie słowa Bożego w katedrze na Wawelu polega na użyczeniu ust bogactwu Ewangelii, które ukształtowało ducha tej katedry. Kaznodzieja na tej ambonie schodzi na drugi plan, samo bowiem miejsce śpiewa hymn Dobrej Nowiny. W tej katedrze mówi historia naszego narodu opieczętowana tajemnicą śmierci setek grobów i tajemnicą zmartwychwstania przeżywaną w czasie Świętej Ofiary na licznych jej ołtarzach.

Próbą takiego przekazu ewangelicznej prawdy jest cykl rozważań pasyjnych wygłoszonych pod krzyżem błogosławionej królowej Jadwigi w 1996 roku. Jest to czas przygotowania do jubileuszu jej przejścia do Domu Ojca, wspomnienie 600 rocznicy erygowania, jej staraniem, Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz tęsknego wyczekiwania na jej kanonizację

Połączenie rozważań pasyjnych z hagiografią nie jest łatwe, ale gdy się je głosi u stóp cudownego Krzyża, przy grobie błogosławionej, trzeba było podjąć ryzyko takiego a nie innego ich ustawienia. O ile było to przedsięwzięcie udane, mogli ocenić słuchacze. Duchowość bł. Jadwigi nosi na sobie wyraźne znamiona Chrystusowego krzyża, a droga jej życia prowadzi również przez Golgotę.

Oddając rozważania w ręce czytelników pragnę serdecznie podziękować za cenne uwagi historykom, dla których dzieje bł. Jadwigi są wciąż otwartą szkatułą ewangelicznych skarbów. Ponieważ kazania hagiograficzne wymagają źródłowej dokumentacji, proszę się nie dziwić, że zostały zaopatrzone w bibliografię.

Kraków, 17 lipca 1996 r. -- Wspomnienie bł. Jadwigi Królowej.

 

 

   

 

W kazaniach wykorzystano:

 

 1. Aegidius Romanus. De regine principum. w: Encyklopedia Katolicka Lublin 1993 t. VI. 1430-32
 2. Andrzeja z Kokoszyna. Rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej n. 1525 karta 42
 3. Annalista Thorun. in Scriptores rerum Prussiciarum. t. III ed. E. Strehelke. Leipzig 1866.
 4. Bandurski Wł., Jadwiga. Święta królowa na polskim tronie. Kraków 1910
 5. Codex epistolaris, t. I. wyd. Sokołowski A., Szujski J., Kraków 1876
 6. Dąbrowski J., Ostatnie lata Ludwika Wielkiego 1370-1382. Kraków 1918
 7. Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. księga 10, 1370-1405. tłum. J. Mrukówna. Kraków 1982
 8. Długosz J.,Historiae Polonicae libri XII, Kraków 1877
 9. Dokument z dnia 9 VIII 1396. wyd. w: Acta Extera t. III. Budapest 1876 n. 480. s. 767
 10. Dokument z 4 X 1390 r. wydany w: Kwartalnik historyczny 48(1934); Wydanie drugie. Zbiór dokumentów małopolskich. wyd. S. Kuraś i J. Sułkowska-Kuraś. Wrocław 1969 cz. IV. n. 1090 s. 243-245
 11. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. red. K. Lepszego. Kraków 1964
 12. Henryk z Brzegu, List dedykacyjny. w: Dzieło Jadwigi i Jagiełły. Warszawa 1989. s. 268n.
 13. Jadwiga Królowa Polska prosi Papieża Bonifacego IX o odpust jubileuszowy uzyskiwany w kościołach krakowskich. Tekst i przekład Skowrona Cz., w: Dzieło Jadwigi i Jagiełły. Warszawa 1989. s. 261-265
 14. Katalog zabytków sztuki w Polsce. t. IV. Wawel. Warszawa 1965
 15. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej... cz II. wyd. F. Piekosiński. Kraków 1883. n. 419
 16. Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. wyd. J. Fijałek i Wł. Semkowicz. Kraków 1948
 17. Kruszyński T., Racjonał z daru królowej Jadwigi. Kraków1936
 18. Księgi sądowe łęczyckie od 1385 do 1418 r. wyd. A. Pawiński. Cz I. w: Teki Pawińskiego t. III. Warszawa 1897
 19. Meier L., Wilsnack. w: Lexikon f. Theol. und Kirche. t. X, 1938, 926n.
 20. Replika polska na Soborze w Konstancji w 1416 r. w: Liter ac res gestae inter Polonos Ordinemque... wyd. T. Działyński. Poznań 1856 t. III s. 175.
 21. Sachetnik A., Ołtarz z krucyfiksem królowej Jadwigi. Analecta Cracoviensia XX (1988) s. 333-364
 22. Sachetnik A., Prośba świętej Jadwigi o pierwszy odpust jubileuszowy w Polsce. w: Dzieło Jadwigi i Jagiełły. Warszawa 1989. s 253-260.
 23. Stawisko Cz., Napis na rostruchanie drezdeńskim. Analecta Cracoviensia XIX (1987) s. 157 n
 24. Śnieżyńska -- Stolot E., Tajemnice dekaracji Psałterza floriańskiego. Warszawa 1992 s. 83-85
 25. Scriptores seu notarii kathedrales. w: Rachunki królewskie z lat 1393-1395. oprac. H. Wajs. Warszawa 1993
 26. Węgierskie Legendarium andegaweńskie, wyd. F. Levardy. Budapeszt 1978
 27. Wdowiszewski Z., Genealogia Jagiellonów. Warszawa 1968

 

 

 


początek strony
© 1996-1997 Mateusz