Duchowość
 
JACEK ŚWIĘCKI

Plan codziennej lektury Pisma Świętego *

 

Wprowadzenie

Objaśnienia
 

 1. Stary Testament (geneza Izraela)
  Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska (można ją pominąć poza rozdziałami 16, 19 i 26), Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozue
  Nowy Testament (pisma św. Łukasza)
  Ewangelia św. Łukasza, Dzieje Apostolskie
 2. Stary Testament (od sędziów do upadku królestw izraelskich)
  Sędziów, Rut, 1–2Samuela, 1–2Królewska, Amos, Jonasz, Ozeasz, Micheasz, Pierwszy Izajasz (rozdziały 1–39), Sofoniasz, Nahum, Habakuk, Jeremiasz, Przysłów
  Nowy Testament (listy św. Pawła)
  1–2Tesaloniczan, 1–2Koryntian, Filipian, Galatów, Rzymian, Kolosan, Filemona, Efezjan, Tytusa, 1–2Tymoteusza
   
 3. Stary Testament (od niewoli babilońskiej do upadku Persji)
  1–2Kronik (w pierwszej księdze można pominąć rozdziały 1–9 i 23–27), Ezechiel, Lamentacje, Abdiasz, Baruch, Drugi Izajasz (rozdziały 40–55), Ezdrasz, Nehemiasz, Aggeusz, Pierwszy Zachariasz (rozdziały 1–8), Trzeci Izajasz (rozdziały 56–66), Malachiasz, Tobiasza, Estery, Hioba, Joel, Drugi Zachariasz (rozdziały 9–14)
  Nowy Testament (pisma wywodzące się z kręgu Dwunastu)
  Ewangelia św. Marka *, Ewangelia św. Mateusza, Jakuba, Judy, 1–2Piotra, Hebrajczyków **
   
 4. Stary Testament (od okresu hellenistycznego do dominacji rzymskiej)
  Psalmów [podział]***, Koheleta, Mądrości, Syracydesa, Daniel – część dydaktyczna (rozdziały 1–6 i 13–14), 2–1Machabejskie ****, Daniel – część apokaliptyczna (rozdziały 7–12), Judyty, Pieśń nad Pieśniami *****
  Nowy Testament (pisma św. Jana)
  1–3Jana, Ewangelia św. Jana, Apokalipsa
   

Rekonstrukcje najtrudniejszych fragmentów Biblii

Strony „Planu” do skopiowania:

 

* Ewangelia św. Marka jest krótką wersją Ewangelii św. Mateusza
** nie jest to z pewnością list św. Pawła!
*** lepiej się nimi modlić dzień po dniu, niż czytać po kolei
**** drugą księgę należy przeczytać przed pierwszą (autorzy są inni)
***** można ją także czytać w trzecim cyklu między Malachiaszem i Tobiaszem

 

* Ostatnia aktualizacja z 1 czerwca 2000 zawiera poprawki do czwartego cyklu Planu.

W 4ST wprowadziłem sporo drobnych poprawek:

 • najważniejszą z nich jest zmiana planu lektury Księgi Mądrości i obszerny komentarz do niej;
 • w Księdze Daniela dopisałem tylko parę niezbędnych komentarzy; plan pozostał bez zmian;
 • w Pieśni nad Pieśniami przestawiłem tylko jeden wiersz... Niemniej zdecydowałem się na zamieszczenie tekstu z podziałem na role nieco precyzyjniejszym niż w „Tysiąclatce”, a także na dopisanie w nim komentarzy do najtrudniejszych wierszy (zwłaszcza 6.12).

W 4NT zmian jest mniej, ale są poważniejsze:

 • przede wszystkim zamieściłem całkowitą rekonstrukcję Pierwszego Listu Św. Jana (zdecydowałem się na ten krok po długich wahaniach i męczyłem się z nią przez dobre 3 tygodnie, sprawdzając wszystko z greckim oryginałem);
 • w Ewangelii Św. Jana wprowadziłem poważne zmiany w rozdziałach 13–16  oraz drobniejsze tu i ówdzie (przestawienia te uważam za absolutnie konieczne, zresztą oceń sam!);
 • w Apokalipsie trzeba było jednak przestawić 4 drobne fragmenty (na własne ryzyko, bo komentarze są ogromnie sprzeczne w tej kwestii! Niemniej te nowe przemeblowania ogromnie upraszczają zrozumienie odnośnych fragmentów). W związku z tym są też drobne zmiany w rekonstrukcji na końcu księgi.

J. Święcki

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz