pobierz z Google Play

22 października 2023

Niedziela

XXIX niedziela zwykła

Czytania: (Iz 45, 1. 4-6); (Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac); (1 Tes 1, 1-5b); Aklamacja (Flp 2, 15d. 16a); (Mt 22, 15-21);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Pierwsi wrogowie Chrystusa

Czytania

(Iz 45, 1. 4-6)
Tak mówi Pan o swym pomazańcu, Cyrusie: "Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną".

(Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac)
REFREN: Pośród narodów głoście chwałę Pana

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów.

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
Pan zaś stworzył niebiosa.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku,
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

(1 Tes 1, 1-5b)
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania.

Aklamacja (Flp 2, 15d. 16a)
Jawicie się jako źródło światła w świecie, trzymając się mocno Słowa Życia.

(Mt 22, 15-21)
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?" Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: "Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!" Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?" Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga".

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Nasz Bóg jest Panem jedynym i nie ma innego. Poza Nim nie ma Boga. Bez Niego nie ma niczego, poza Nim nie ma nic. Oprócz Niego wszystko jest nicością. Nasz Bóg jest Wiekuisty. Wielki jest nasz Bóg i Pan. On sam jedynie godzien jest wszelkiej chwały. Wszyscy bogowie pogan są ułudą, Pan zaś jest jedynym Stwórcą wszystkiego.
Marek Ristau


Do góry

Patroni dnia:

Święty Jan Paweł II, papież
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. 13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola, a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. 14 maja 1938 r. Karol zakończył naukę w gimnazjum, następnie wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 18 lutego 1941 r. po długiej chorobie zmarł ojciec Karola. Karol podjął pracę jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay, początkowo w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim. W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, nie przerywając pracy. 1 listopada 1946 r. kard. Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola na księdza. W lipcu 1948 r. na okres 7 miesięcy ks. Karol został skierowany do pracy w parafii Niegowić. W Krakowie otrzymał w 1948 roku tytuł doktora teologii. W roku 1956 objął za to katedrę etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym. 30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem. 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. W pierwszą rocznicę zamachu na Placu świętego Piotra, 13 maja 1982 r., papież udał się z dziękczynną pielgrzymką do Fatimy. Jan Paweł II od początku lat 90. cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. 2 kwietnia 2005 roku zmarł.

Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Księga Izajasza jest zbiorem tekstów, które powstały między VIII a VI wiekiem przed Chrystusem. Prorok Izajasz działał do 701 r. przed Ch. i przyjmuje się, że jest autorem rozdziałów od 1 do 39. Dzisiejsza perykopa należy do obszernego fragmentu księgi, rozdziały 40 do 45, które powstały 150 lat po działalności Izajasza. Autor lub redaktor nazywany Deuteroizajaszem, kontynuuje myśli proroka w nowej sytuacji narodu wybranego. W tym czasie Izraelici przebywali na wygnaniu w Babilonie, a Jerozolima wraz ze świątynią, leżała w gruzach. Spełniły się zapowiedzi Izajasza, dla którego obce narody: Asyria, Egipt, Babilon i inne mniejsze państewka, były narzędziem karzącym Izrael za odstępstwa przeciwko prawu Bożemu. Deuteroizajasz działał pod koniec niewoli babilońskiej, kiedy nadciągał Cyrus, władca perski, prężnie zdobywający kolejne terytoria. Tym razem pogański władca jawił się jako ktoś, w kim autor widział objawienie Bożej wierności.
Odwołując się do obrazu przedstawiającego dramatyczne momenty z dziejów Izraela, możemy zobaczyć własne, kryzysowe sytuacje. Na tyle trudne, że czujemy się jak w potrzasku, tracąc wiarę w jakąkolwiek pomoc. Nadzieja pokładana w Bogu i otworzenie oczu na to, co nieoczywiste jest szansą na zmianę i nowy początek.


Komentarz do psalmu

Psalm napisany w V wieku przed Chrystusem, kontynuuje myśl o uniwersalnym królestwie Boga. Jest hymnem na cześć Jahwe, Stwórcą jedynego Boga. W skład ludu wybranego mają wejść także poganie. Izraelici są tymi, którzy zapoczątkowali monoteizm, a trudne położenie mieli wykorzystać do głoszenia chwały Bożej.


Komentarz do drugiego czytania

Paweł wraz z towarzyszami prowadził działalność misyjną w Tesalonice, w dużym portowym mieście na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Możemy z łatwością wyobrazić sobie jak barwną mieszankę kulturową tworzyła tamtejsza wspólnota chrześcijańska. Paweł już w pierwszych słowach listu wyraża wielką radość z powodu zgody, jaka panuje między nimi, pomimo zapewne licznych trudności wynikających z różnorodności. Jedność między ludźmi jest możliwa wtedy, kiedy Chrystus stoi w centrum, a osobiste względy podporządkujemy budowaniu wspólnoty.


Komentarz do Ewangelii

Panowanie Rzymian, za życia Jezusa nie było dla Żydów ciężką niewolą. Cieszyli się względną swobodą, a kwestią budzącą ogromne napięcie wewnątrz wspólnoty, były podatki składane Cezarowi. Kwestia danin należała do szerszego problemu, który w dużym skrócie można ująć w następujący sposób: prawo rzymskie, czy prawo Tory, panowanie Rzymu, czy panowanie Boga? Ten konflikt był na tyle poważny, że w latach 66-73 po Chr. doprowadził do krwawego buntu przeciwko Rzymianom, który przerodził się w chaotyczną i bezwzględną wojnę domową. Jezus uczy nas dzisiaj, że wszelkie starania należy poświęcić budowaniu i jednoczeniu, nawet wtedy, kiedy musimy zapłacić jakąś daninę. Jeśli realizacja w gruncie rzeczy dobrych pomysłów prowadzi do rozłamów i walk między ludźmi, dla Jezusa jest złem.

Komentarze zostały przygotowane przez Klementynę Pawłowicz-Kot


Do góry

Książka na dziś

Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Pierwsi wrogowie Chrystusa

Profesor Stanisław Stabryła

Autor otwiera przed nami skarbnicę wiedzy historycznej szerzej nieznanej i w bardzo przystępny sposób ukazuje, w jak trudnych czasach żyli pierwsi uczniowie Jezusa. Pomaga też zrozumieć ich wielką odwagę, dzięki której przeciwstawiali się prześladowaniom i nienawiści, jednocześnie zachowując miłość i wierność Bogu aż do ostatniego tchnienia.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.