pobierz z Google Play

25 września 2023

Poniedziałek

Poniedziałek XXV tydzień zwykły

Czytania: (Ezd 1,1-6); (Ps 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6); Aklamacja (Mt 5,16); (Łk 8,16-18);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Uzdrowienie wewnętrzne

Czytania

(Ezd 1,1-6)
Aby się spełniło słowo Pana przepowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, żeby ogłosił w całym swoim królestwie i wydał na piśmie, co następuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: "Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, która jest w Judei. Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judei i niech zbuduje dom Pana, Boga Izraela, to jest Boga, który jest w Jerozolimie. A każdego z tych, co przetrwali, współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem, nadto dobrowolnymi ofiarami dla domu Boga, który jest w Jerozolimie”. Wtedy powstali naczelnicy rodów Judy i Beniamina, jak również kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, aby ruszył w drogę zbudować dom Pana znajdujący się w Jerozolimie. A wszyscy sąsiedzi poparli ich wszystkim: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami, oprócz wszystkich darów złożonych dobrowolnie.

(Ps 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6)
REFREN: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

Idą i płaczą
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy.

Aklamacja (Mt 5,16)
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

(Łk 8,16-18)
Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami i swoją śmiercią wyzwolił nas z z grzechów naszych, uczyniony grzechem za nas, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg odmienił nasz los niewolników grzechu i diabła, czyniąc nas w Chrystusie nowym stworzeniem, albowiem nic się nie liczy, tylko to, czy narodziliśmy się na nowo z Ducha Bożego. W Chrystusie wszystko, co stare przeminęło i wszystko stało się nowe. Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego.
Marek Ristau


Do góry

Patroni dnia:

Błogosławiony Władysław z Gielniowa, prezbiter
Marcin Jan (takie imiona otrzymał na chrzcie) urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440 r. Po ukończeniu szkoły parafialnej udał się do Krakowa, gdzie kontynuował swoje studia, aż znalazł się na tamtejszym uniwersytecie w roku 1462. Wstąpił do bernardynów i przyjął imię zakonne Władysław. Tu również najprawdopodobniej odbył swoje studia zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie. Dla swojego zakonu Władysław zasłużył się najbardziej przez to, że stał się współautorem konstytucji, które - zatwierdzone przez kapitułę prowincji i kapitułę generalną w Urbino (1490). Jego życie było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Miał dar łez i ekstaz. Zapamiętano go jako płomiennego kaznodzieję. Był jednym z pierwszych duchownych, który wprowadził do Kościoła język polski poprzez kazania i poetyckie teksty. W 1504 r. został gwardianem przy kościele św. Anny w Warszawie. Tutaj umarł 4 maja 1505 r.

Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Biblia dziś przedstawia nam Boga konsekwentnie przeprowadzającego swój plan zbawienia człowieka. W Księgach Ezdrasza i Nehemiasza historia jest bardzo powiązana z teologią. W przychylnych słowach przedstawiono Cyrusa, w latach 558-529 przed Chr. króla perskiego, który po podbiciu znacznych obszarów Bliskiego Wschodu założył imperium perskie, a w pierwszym roku swego panowania nad Babilonem (538) zezwolił Żydom na powrót do ojczyzny i odbudowanie świątyni w Jerozolimie. Ale to Bóg jest Panem historii, bo to On pobudził ducha Cyrusa, aby wydał edykt. Co więcej, było to wypełnienie proroctwa Jeremiasza o karze dla władcy Babilonu po siedemdziesięciu latach niewoli (Jr 25,11-14). Cyrus był więc tylko narzędziem, potrzebnym, by mógł się zrealizować „drugi exodus”: tak jak Bóg wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej, tak teraz, przez doświadczenie bólu i upokorzenia pragnie, by lud wszedł na drogę nawrócenia i przylgnął do swego Pana wyprowadzającego go z niewoli babilońskiej.
Przez pryzmat tego tekstu, jesteśmy i my wezwani do wychodzenia z niewoli grzechu i ciągłego powracania do przyjaźni z Bogiem. Historia zbawienia jest tylko jedna od stworzenia świata. My także winniśmy budować swoją tożsamość na mocnych fundamentach wiary ojców. Teraźniejszość zwrócona ku przyszłości nie zrealizuje się bowiem bez głębokiego spojrzenia w przeszłość.


Komentarz do psalmu

Pamięć o wielkich rzeczach, jakie Bóg uczynił w historii narodu wybranego, może być zachętą, by odszukać i w naszym życiu podobnych codziennych cudów. Odszukać, odczytać na nowo, aby wypełniła nas radość.


Komentarz do Ewangelii

Słuchanie jest bardzo ważne – mały zbiór przypowieści Jezusa utworzył Łukasz z tych perykop poświęconych słuchaniu słowa Bożego (Łk 8,4-21). Gdy jednak zajrzymy do Synopsy Czterech Ewangelii, zauważymy, że nie tylko zmienił kolejność przypowieści podawanych pierwotnie przez Marka, ale nie zachował również słów, jakimi Jezus zwraca się do uczniów. Zmiana Uważajcie na to, czego słuchacie (Mk 4,21) na Uważajcie, jak słuchacie jest podkreśleniem ważności sposobu słuchania Bożego słowa. Czy zwracamy na to uwagę? Jezus nieustannie nas formuje, tak jak swoich pierwszych uczniów. Od tego, jak Go słuchamy, zależy bowiem nasze poznanie Jezusa. On jest Mądrością – otwórzmy się więc na nią i nie trzymajmy się naszych rozwiązań, przekonań, uprzedzeń, schematów, bo okaże się, że jesteśmy w ciemnościach my i ci, do których jesteśmy posłani.

Komentarze zostały przygotowane przez s. Joannę Ewę Koszałkę FMA


Do góry

Książka na dziś

Uzdrowienie wewnętrzne

o. Wit Piotr Chlondowski OFM

Każdego dnia przeżywamy wiele napięć i stresów. Czujemy się przeciążeni i osamotnieni. Bywa, że nie rozumiemy tego, co dzieje się w nas samych. Zmienność uczuć, codzienne doświadczenia, nieuporządkowana historia życia… To wszystko wpływa nie tylko na nasze umysły i dusze – zamrożone emocje dystansują nas także od własnego ciała.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.