pobierz z Google Play

31 maja 2023

Środa

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Czytania: (So 3, 14-18); (Ps: Iz 12,2-6); Aklamacja (Łk 1, 45); (Łk 1,39-56);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Marek Ristau , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Rachunek grzechów czy rachunek sumienia

Czytania

(So 3, 14-18)
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: "Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta". Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

(Ps: Iz 12,2-6)
REFREN: Wielki wśród ciebie święty Izraela

Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia.
Dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.

Śpiewajcie dla Pana, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
Niech to będzie wiadome po całej ziemi.
Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest pośród ciebie święty Izraela.

Aklamacja (Łk 1, 45)
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.

(Łk 1,39-56)
Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Marek Ristau

Radujemy się z całego serca w Panu, ponieważ wybawił nas z niewoli diabła i przeniósł do swego królestwa prawdy i sprawiedliwości. Chrystus zabrał od nas wszelką niedolę i obdarzył radością zbawienia. Zabrał wszelką winę, wstyd i hańbę, dając nam w zamian prawość, pokój i radość w Duchu Świętym. Pan już na zawsze jest wśród nas jako potężny Zbawiciel.
Marek Ristau


Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny rozważamy fragment Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, który ukazuje dwie fundamentalne postawy dla życia chrześcijańskiego. Są nimi Boża miłość i Boży pokój. Mówiąc o miłości, św. Paweł używa terminu „agape”, oznaczającego miłość w stopniu najwyższym, jako wyraz bezinteresownej służby. Miłość chrześcijańska musi być bez obłudy i hipokryzji. Ma być miłością autentyczną, a nie na pokaz. Chrześcijanie mają mieć wstręt do wszystkiego, co jest złe w oczach Boga, a podążać za prawdziwym dobrem. Miłość ma odznaczać się postawą braterską, we wzajemnej życzliwości i szacunku. Chrześcijanie mają być płomiennego ducha i nie opuszczać się w gorliwości, by nieustannie pełnić służbę Bożą wobec ludzi i świata.
Ta zachęta świętego Pawła przypomina słynny Hymn o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian. Prośmy zatem dzisiaj, wspominając Najświętszą Maryję Pannę, o ducha prawdziwej miłości, której wzorem jest Maryja, Matka Pięknej Miłości, do Boga i człowieka.


Komentarz do psalmu

Śpiewamy dzisiaj fragment hymnu z 12 rozdziału Księgi Proroka Izajasza. Hymn ma charakter liturgiczny, o tonacji dziękczynnej i radosnej. W kanonie pism Izajasza kończy serię mów karcących przeciw niesprawiedliwości społecznej Izraela i zepsuciu moralnemu narodu. Jednocześnie zapowiada sąd Boży nad niewierną „winnicą Pańską”. Zapowiada również odpowiedź Boga na zagubienie Izraela i interwencję Bożego zbawienia. Ma zatem charakter mesjański. Bóg nie przychodzi, aby wyniszczyć naród za jego występki, ale aby go wybawić i ocalić. Dlatego jest zachętą, by śpiewać na Syjonie, duchowej stolicy wszystkich narodów: „Wielki wśród ciebie Święty Izraela”.


Komentarz do Ewangelii

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny jest świętem życia. Spotkanie dwóch kobiet, Maryi i Elżbiety, które są w stanie błogosławionym, podkreśla wartość życia i osoby od samego początku, od momentu poczęcia. Życie ukryte w łonach matek jest wielką tajemnicą Bożą i darem Boga Stwórcy, który obdarza życiem i pragnie tym darem dzielić się z człowiekiem. Maryja i Elżbieta wyśpiewują hymn uwielbienia na cześć Boga, Pana Życia i Łaski. Słowa Elżbiety są ponadto wychwaleniem wiary Maryi, która stała się Matką Wielkiego Zawierzenia Bogu. Ten niezwykły dialog dwóch świętych kobiet jest modelem uwielbienia Boga i daru życia. Pieśń Maryi cała utkana jest na Słowie Bożym. Świadczy to, że Maryja przyjęła Słowo Boże i w ten sposób mogła się stać Matką Słowa Wcielonego.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. dr Leszeka Rasztawickiego


Do góry

Książka na dziś

Rachunek grzechów czy rachunek sumienia

ks. Artur Wenner

Uważne przyglądanie się sumieniu może pomóc poprawić relacje z Bogiem, drugim człowiekiem, a przede wszystkim z samym sobą. W jaki sposób spojrzeć na swoje serce tak, jak patrzy na nie miłosierny Bóg? Jak nie stać się dla siebie skrupulatnym prokuratorem?

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.