Usłyszałem, że Ojciec Święty wprowadził zmiany w modlitwie różańcowej. Chciałbym poznać coś konkretniejszego na ten temat.

Z góry dziękuję – Jacek

 

Ojciec święty ogłosił list zatytułowany: „Rosarium Virginis Mariae” 1, przez który docenia w sposób niezwykły modlitwę różańcową.

W drugim rozdziale papież piszę następujące słowa: „Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać «streszczeniem Ewangelii», jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Chrystusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice chwalebne) rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie ona przeżywana w duchowości chrześcijańskiej z nowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały.”

Tak więc został rozszerzony zakres rozważanych tajemnic. A nazwy poszczególnych tajemnic światła są następujące:

1.        Jego chrzest w Jordanie, („Jezus schodzi do wody – jako niewinny, który czyni siebie «grzechem» za nas (por. 2 Kor 5, 21) – otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (por. Mt 3, 17 i par.), a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji”);

2.        Objawienie siebie na weselu w Kanie („Początek znaków w Kanie (por. J 8, 1-12), gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę”);

3.        Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia („Nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia (por. Mk 1, 15), odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością (por. Mk 2, 3- 13; Łk 7, 47-48), dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania”);

4.        Przemienienie na górze Tabor („Przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor. Chwała Bóstwa rozświetla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali (por. Łk 9, 35 i par.) i przygotowuje do przeżycia z Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego”);

5.        Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego („Ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając aż do końca świadectwo swej miłości do ludzi (J 13, 50), dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze”.

Takie więc zmiany możemy zauważyć, gdy czytamy nowy, wspaniały dokument papieski.

br. Roman Łukaszewski OFMCap.

 1 Pełny tekst listu „Rosarium Virginis Mariae” dostępny jest m.in. na stronach e.kai.pl pod adresem: http://andrzej.kai.pl/ekai/serwis/?MID=3326