Jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do darów duchowych wymienionych w Piśmie Świętym? Np. w pierwszym liście Św. Pawła do Koryntian, rozdział 12. Wydaje mi się, że ten obszar naszej wiary dostępny dla wszystkich ludzi wierzących jest pomijany i nie rozwijany w nauce Kościoła. Proszę o zajęcie stanowiska.

poważaniem – Krzysztof

 

Może zdarzać się, że prawda dotycząca darów, charyzmatów i owoców Ducha Świętego nie jest w danym środowisku kościelnym wystarczająco znana i przekazywana. Niestety, tak się zdarza.

Oficjalne nauczanie Kościoła (np. papieży, soborów, synodów) nie pomija jednak powyższej prawdy. Wręcz przeciwnie, podejmuje ją odpowiednio często (mógłbym podać bardzo wiele przykładów z nauczania Kościoła). Jest ona też szeroko opracowana w teologii katolickiej, także w języku polskim. Nie jest to tylko teoretyczna wiedza. Praktyka życia wspólnot i ruchów odnowy w Kościele jest tego najlepszym przykładem.

Nie potrzebuję zatem zajmować jakiegoś nowego stanowiska wobec tematu wielorakiego obdarowania dla Kościoła ze strony Ducha Świętego. O tym obdarowaniu On sam przypomina i z nim wkracza w historię Kościoła i świata.

Dodałbym tylko jedno zastrzeżenie. Otóż ważne jest, abyśmy pragnienie tych darów uprzedzali troską o dojrzałą wiarę, o miłość do Boga i ludzi, o życie sakramentalne i modlitewne. Bez tego inne dary duchowe pozbawione byłyby swego fundamentu i nie mogły wydać pożądanych owoców zbawienia i uświęcenia w życiu naszym i innych ludzi. Pamiętając o tym, powinniśmy wspólnie otwierać się na tchnienia Ducha Bożego.

Ks. Tomasz Trzaskawka