Chrystus umarł i złożono Go do grobu. Dla Apostołów świat się zatrzymał i jak „zbite psy” zebrali się razem. I wtedy przyszedł do nich ich Mistrz, a pierwszymi słowami jakie do nich powiedział były: „Pokój Wam”. Dlaczego Chrystus podkreślił rolę i wagę pokoju? Dlaczego nie powiedział np.: Umiłowani? Chrześcijaństwo jest religią miłości...

Ewa

 

Droga Ewo,

Chrystus Pan wiedział doskonale, co w każdym ludzkim sercu dzieje się, gdy człowiek zobaczy kogoś, kogo by się nie spodziewał. Lęk jest najczęściej pierwszą reakcją ludzką na sytuację niespodziewanego spotkania. A tym bardziej zobaczyć kogoś, o kim się wie, że umarł... Dlatego po ludzku można by tak wyjaśnić to Jezusowe pozdrowienie. Ale chcąc głębiej wejść w sens pozdrowienia „Pokój Wam”, trzeba by było przyjrzeć się biblijnemu znaczeniu słowa „Pokój”. Jest to doprawdy wspaniała przygoda, gdy możemy znaleźć w Piśmie św. różne fragmenty z tym słowem. Kontekst daje nam wówczas dobry obraz w zrozumieniu tegoż słowa.

W Starym Testamencie znajdujemy odpowiednik słowa „Pokój” – „Szalom”, które znaczy także całość, uporządkowany stan, harmonia, pomyślność, szczęście, bezpieczeństwo. A zatem w tym bogactwie sensów kryją się wszystkie elementy psychofizycznej harmonii człowieka z sobą samym, w międzyludzkich kontaktach oraz w stosunku do Boga: zdrowie, pomyślność, zgoda, względy, miłość, życzliwość, uczciwość, bezpieczeństwo prawne, dobro. Bóg obdarza swój lud pokojem na podstawie zobowiązań wynikających z przymierza. Nowy Testament nawiązuje ściśle do tego, co o pokoju mówi Stary Testament, ukazując znaczenie eschatologiczne: pokój jest oznaką ery mesjańskiej, Jezus jest księciem pokoju, Jezus jest „naszym pokojem”. człowiek osiąga Chrystusowy pokój trwając w Chrystusie. „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność...” (Ga 5,22). Poznajemy, że Bóg jest bliski każdemu z nas, gdy mamy w sercu pokój.

Starotestamentowa idea przymierza znajduje wyraz u św. Pawła: Przez krew Chrystusa Bóg oczyszcza z winy ludzkość i zawiera nowe wieczne przymierze, w którym panuje pokój jako dar Boży. Tego wyobrażenia o podarowanym pokoju Bożym nie wolno żadną miarą rozumieć jako sugestii do wyrzeczenia się zabiegów o pokój. Ten, kto miłuje życie, powinien szukać pokoju i iść za nim.

Pokój w sensie biblijnym, jak możesz sama zauważyć, jest bardzo szerokim pojęciem. „Pokój Wam” – dzięki tym słowom Chrystus Pan daje poznać swym uczniom, że to On właśnie jest Synem hojnego w miłosierdzie Ojca, za którym oni poszli. On chce, by wszelki lęk ustąpił z ich serc, dlatego daje im pokój mesjański jako dar Zmartwychwstałego.

Pozdrawiam bardzo serdecznie

Pokój z Tobą!

br. Roman Łukaszewski OFMCap.