Jak po hebrajsku brzmi imię Jezusa Chrystusa?

 

Imię Jezus pochodzi z języka hebrajskiego i brzmi Jehoszuach (lub krócej Jeszuah lub Jeszu), co oznacza: „Bóg zbawia”, „Jahwe jest zbawieniem”. Imię to nadane Jezusowi Chrystusowi przez anioła w chwili Zwiastowania, dobitnie wyraża zarówno Jego tożsamość, jak i posłanie. Jezus jest bowiem tym, który zbawi lud od jego grzechów (Mt 1,21).

„Chrystus” natomiast pochodzi z języka greckiego (Christos) i jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa „Mesjasz” (masziach) czyli Pomazaniec (namaszczony olejem). W Piśmie Świętym Starego Testamentu, tytuł ten określał królów, najwyższych kapłanów oraz wybrane postacie, a zwłaszcza niektórych patriarchów, i proroków wyznaczonych do pełnienia misji zleconej przez Boga. Dopiero w ostatnich wiekach przed naszą erą , tytuł ten zaczęto stosować na mającego przyjść Odkupiciela świata, nazywając go „Pomazańcem”, oraz łącząc jednocześnie z jego osobą cechy króla, kapłana i proroka.

Nowy Testament jednoznacznie stwierdza że, Zbawicielem jest Jezus z Nazaretu – nazywając Go „Chrystusem”. Pojęcie Chrystus, Mesjasz stało się imieniem własnym Jezusa, gdyż jak podaje Pismo Święte, został On namaszczony przez Boga Duchem Świętym i mocą (Dz 10,38) oraz doskonale wypełnił Boskie posłanie, z którym tytuł ten ściśle się wiąże.

Elżbieta Biłopotocka