Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Objaśnienia

 

 

Wyjaśnienie użytej notacji

Mk 6, 14–56 znaczy w Ewangelii św. Marka przeczytać w rozdziale 6 fragment od wiersza 14 do wiersza 56 włącznie

Mk 4,35 – 6,13 znaczy w Ewangelii św. Marka przeczytać fragment od rozdziału 4, wiersza 35 do rozdziału 6, wiersza 13 włącznie

Mt 25,1 – 26,5.14–16 znaczy w Ewangelii św. Mateusza przeczytać fragment od rozdziału 25, wiersza 1 do rozdziału 26, wiersza 5; następnie przeczytać w tym samym rozdziale fragment między wierszami 14 i 16

Joz 13: – 17: znaczy w księdze Jozuego przeczytać wszystkie rozdziały od 13 do 17 włącznie (a więc także 14, 15, 16)

2P 1:; 3: znaczy w drugim liście św. Piotra przeczytać rozdział 1 i 3 (tzn. z pominięciem rozdziału 2)

Wj 30,11–16; Lb 1: – 4: znaczy: najpierw przeczytać w księdze Wyjścia fragment 30,11–16, a następnie w księdze Liczb rozdziały od 1 do 4.

2Sm 19,41b – 20,22; 22: znaczy w drugiej księdze Samuela przeczytać fragment od drugiej połowy wiersza 41 w rozdziale 19 do wiersza 22 w rozdziale 20; następnie przeczytać rozdział 22

J 1,6–8.15.19 – 2,12 znaczy w pierwszym rozdziale Ewangelii św. Jana przeczytać wiersze 6–8, następnie wiersz 15, a następnie fragment 1,19 – 2,12

 

Komentarze:

  • gwiazdki * odsyłają do komentarza zamieszczonego nieco niżej i uzasadniającego umieszczenie danej księgi, rozdziału czy perykopy w tym właśnie, a nie innym miejscu
  • napis [rekonstrukcja] oznacza rekonstrukcję trudnego fragmentu i odsyła do aneksu.

Rekonstrukcje są pewną propozycją lektury trudnych, a niekiedy wręcz uszkodzonych tekstów. Czytelnik może - ale bynajmniej nie musi - czytać odpowiednie fragmenty Biblii wg zamieszczonych rekonstrukcji jeśli tylko pozwoli mu to lepiej zrozumieć natchniony tekst.

 
Niekiedy jedna księga zawiera pisma kilku natchnionych autorów, żyjcych w zupełnie odrębnych epokach:

  • Pierwszy Izajasz = Iz 1: – 23:; 28: – 32:; 36: – 39: około 740 – 680 prz. Chr.
  • Uczniowie Pierwszego Izajasza = Iz 24: – 27:; 33: – 35: około 680 – 640 prz. Chr.
  • Drugi Izajasz = Iz 40: – 55: około 540 – 530 prz. Chr.
  • Trzeci Izajasz (i inni uczniowie Drugiego Izajasza) = Iz 56: – 66: około 520 – 430 prz. Chr.
  • Pierwszy Zachariasz = Za 1: – 8: około 520 – 510 prz. Chr.
  • Drugi Zachariasz = Za 9: – 14: około 340 – 300 prz. Chr.

 

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz