Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Cykl Czwarty – Stary Testament
od okresu hellenistycznego do rzymskiej okupacji

 

 

 

Księga Koheleta [rekonstrukcja] – Mądrości *

* Księga Koheleta pochodzi z połowy III wieku prz. Chr, zaś księga Mądrości z początku I wieku prz. Chr. Żadna z nich nie jest dziełem króla Salomona, choć być może ich autorzy posłużyli się jakimiś znanymi im tylko źródłami z epoki Salomona, które nie weszły w skład innych ksiąg natchnionych. Można ją czytać wg podanego planu lub wg rekonstrukcji.

pierwszy tydzień drugi tydzień
1 Koh 1: – 3: 1 Mdr 6,12 – 8,16
2 Koh 4: – 6: 2 Mdr 8,17 – 11,3
3 Koh 7,1 – 9,10 3 Mdr 11,4 – 12,27 *
4 Koh 9,11 – 12,14 4 Mdr 13,1–10; 15,7–13;
13,11 – 15,6
5 Mdr 1,1 – 3,12 5 Mdr 15,14 – 18,4
6 Mdr 3,13 – 6,11 6 Mdr 19,13–17;
18,5 – 19,12.18–22
* Gdy Autor na początku rozdziału 11 niespodziewanie przechodzi od rozważań nad mądrością do rozważań nad wyjściem ludu wybranego z Egiptu, współczesny czytelnik jest podobnym zabiegiem kompozycyjnym zupełnie „zbity z pantałyku”... Aby zrozumieć tak nagłą zmianę tematu, należy zdać sobie sprawę, że mamy tu do czynienia nie tyle z poematem o mądrości (jak w przypadku Księgi Przysłów, Koheleta itp.), lecz z traktatem o sprawiedliwości (Bożej i ludzkiej) adresowanym do sędziów i władców. Tak więc na początku mowa jest o sprawiedliwym, który został pozornie ukarany przez Opatrzność, choć w rzeczywistości otrzymał zasłużoną nagrodę. Następnie Autor stwierdza, że sprawiedliwość nie tyle jest ludzką cnotą, co owocem przyjętego od Boga przodków króla Salomona daru mądrości. Wreszcie dochodzi do wniosku, że lud Przymierza i Obietnicy, który od początku otrzymywał mądrość Bożą i nią żył, został przez nią – w przeciwieństwie do innych ludów – uczyniony sprawiedliwym. Dowodem na to jest właśnie historia plag egipskich porównana z historią przejścia Izraelitów przez pustynię: podczas gdy sprawiedliwy Bóg karze pogan bezwzględnie i do końca, to w stosunku do przybranych synów postępuje tylko niczym wymagający ojciec. Aby uniknąć niezręcznego przejścia z tematu do tematu, byłoby zatem wskazane przeczytać odnośny fragment w kolejności, która lepiej wyraża zamiar Autora: 11,3.17 – 12,18.22.19–21; 11,4–16; 12,23–27

 

Księga Syracydesa [rekonstrukcja] *

 
* Księgę tę można czytać wg rekonstrukcji zamieszczonej w załączniku lub wg poniższego planu.

trzeci tydzień czwarty tydzień
1 Syr 1: – 2: * 1 Syr 14,3 – 16,23
2 Syr 3: – 4: 2 Syr 16,24 – 18,29
3 Syr 5,1 – 7,17 3 Syr 18,30 – 20,31
4 Syr 7,18 – 9,16 4 Syr 21,1 – 22,26
5 Syr 9,17 – 11,28 5 Syr 22,27 – 23,27; 42,9–14; 50,25–26; 25,1–11
6 Syr 11,29 – 14,2 6 Syr 25,13 – 26,18;
36,18 – 37,15

 
* Na początku księgi figuruje wstęp napisany przez wnuka natchnionego autora, który przetłumaczył ją z hebrajskiego na grecki. Jest on uważany za kanoniczny tylko przez Kościół prawosławny.

piąty tydzień szósty tydzień
1 Syr 26,28 – 28,26 1 Syr 24:; 39,12–35
2 Syr 29,1 – 31,11 2 Syr 42,15 – 44,15
3 Syr 31,12 – 33,19 3 Syr 44,16 – 46,10
4 Syr 33,20 – 35,24; 40,12–17 4 Syr 46,11 – 48,16
5 Syr 41,14 – 42,8; 40,28–30; 37,16–26; 38,24 – 39,11 5 Syr 48,17 – 49,13; 50,1–21; 49,14–16
6 Syr 40,18–27; 37,27 – 38,23; 40,1–11; 41,1–13 6 Syr 50,22–24; 36,1–17; 51:; 50,27–29

 

Daniel * – Księgi Machabejskie **

 
* Księga ta dzieli się na część dydaktyczną (Dn 1: – 6:; 13: – 14:) i apokaliptyczną (Dn 7: – 12:). Jej tłem są prześladowania religijne za Antiocha Epifanesa i powstanie machabejskie (170 – 160 prz. Chr.).

** Kierując się racjami chronologicznymi, Drugą księgę Machabejską należy czytać z lekkim wyprzedzeniem: autorzy obu ksiąg są inni, nie są to dwa tomy tego samego dzieła (tak jak w przypadku Samuela, Kronik itp.)!

siódmy tydzień ósmy tydzień
1 Dn 1:; 2,49 – 3,23 1 2Mch 1,1 – 2,18
2 Dn 3,24–90 *; 3,24(91)–30(97) 2 2Mch 2,19 – 3,40
3 Dn 2,1–48 3 2Mch 4:
4 Dn 3,31(98) – 4,34 4 2Mch 5,1 – 6,17
5 Dn 5,1 – 6,1.29 **; 14,1–22 5 1Mch 1:
6 Dn 14,23–42; 6,2–28 *** 6 2Mch 6,18 – 7,42

 
* Pierwszy fragment, kantyk młodzieńców w ognistym piecu, zachował się tylko w wersji greckiej (podobnie jak rozdziały 13 i 14), stąd nakładająca się na siebie numeracja wierszy. Niektóre zaś Biblie (zwłaszcza katolickie) mają w rozdziale trzecim 100 wierszy!

 
** W rzeczywistości Dariusz Med, prawdopodobnie syn ostatniego króla Medii Astyagesa, ani nie zdobył Babilonu, ani nigdy nim nie rządził. Babilon został bowiem zdobyty – w dodatku w zupełnie bezkrwawy sposób – przez perskiego króla Cyrusa, który przedtem podporządkował sobie Medię. Autor księgi podtrzymuje swoją wersję wypadków ze względu na proroctwa Pierwszego Izajasza i Jeremiasza mówiące o zdobyciu Babilonu właśnie przez Medów, a nie przez Persów (por. Iz 13,17 i Jer 51,11).

 
*** Jest to inna wersja opowieści o Danielu w jamie lwów. Król Dariusz, o którym jest tu mowa, bardziej pasuje do Dariusza pierwszego, króla perskiego panującego już po Cyrusie, niż do hipotetycznego Dariusza Meda, który mógł być co najwyżej tolerowanym przez Cyrusa tytularnym królem Medii.

dziewiąty tydzień dziesiąty tydzień
1 1Mch 2,1 – 3,9 1 1Mch 4,36 – 5,54
2 2Mch 8: 2 1Mch 5,55 – 6,63
3 1Mch 3,10 – 4,35 3 2Mch 13,1 – 14,25
4 2Mch 10,1–8; 9:; 10,9–13 4 2Mch 14,26 – 15,39
5 2Mch 11,1 – 12,2; 10,14 –23 5 1Mch 7,1 – 8,18
6 2Mch 12,3–45; 10,24–38 6 1Mch 8,19 – 9,33.35–57 *

 
* Wiersz 9,34 nie jest na swoim miejscu; w rzeczywistości jest on wariantem wiersza 9,43.

jedenasty tydzień dwunasty tydzień
1 1Mch 9,58 – 10,66 1 Dn 7: – 8:
2 1Mch 10,67 – 11,37 2 Dn 9,1 – 10,19
3 1Mch 11,38 – 12,38 3 Dn 10,20 – 12,13
4 1Mch 12,39 – 13,42 4 Dn 13: *
5 1Mch 13,43–53; 14,4–19.24;
15.15–24; 14,20–23.25–49
 
6 1Mch 14,1–3;
15,1–14.25 – 16,24
 

* Opowiadanie o Zuzannie może być odczytane wg klucza symbolicznego: niegodziwi starcy – sędziowie reprezentują skorumpowane żydowskie elity (a zwłaszcza arcykapłanów – zdrajców), które to podczas panowania Antiocha Epifanesa i jego następców niesłusznie oskarżają i prześladują wierną Przymierzu „resztę Izraela”. Na końcu jednak winni są ukarani (por. 2Mch 5,6–10 , 2Mch 13,3–8 i 1Mch 9,54–56), a niewinni odnoszą triumf w wyniku Bożej interwencji.

 

Księga Judyty *

 
* Księga Judyty jest historyczno–dydaktyczną opowieścią prawdopodobnie zainspirowaną jakimś rzeczywistym wydarzeniem z czasów wojen machabejskich. Nawiązanie do inwazji asyryjskiej jest zabiegiem czysto literackim: autorowi chodzi o pokrzepienie serc… Prawdziwymi najeźdźcami są Seleucydzi z Antiochii!

dwunasty tydzień trzynasty tydzień
5 Jdt 1: – 3: 1 Jdt 6: – 7:
6 Jdt 4: – 5: 2 Jdt 8: – 9:
  3 Jdt 10,1 –12,9
  4 Jdt 12,10 – 14,10
  5 Jdt 14,11 – 16,25

 

Pieśń nad Pieśniami * [tekst]

** Biorąc pod uwagę kryteria czysto chronologiczne, należałoby tę księgę czytać w trzecim cyklu, dokładnie między Malachiaszem i Tobiaszem (pochodzi ona bowiem z drugiej połowy V wieku prz. Chr.).

Wydaje się jednak, że jest to jakby klamra spinająca cały Stary Testament i znakomity skądinąd wstęp do Listów św. Jana.

Rabbi Akiba (II w. po Chrystusie) miał odpowiedzieć mędrcom Izraela, gdy ci powątpiewali w Bożą inspirację Pieśni nad Pieśniami: „Żaden dzień stworzenia nie wart jest dnia, gdy Pieśń została dana Izraelowi. Bo choć wszystkie Pisma są święte, tylko Pieśń nad Pieśniami jest Świętym Świętych”.

Objawia ona bowiem, że Bóg jest Miłością.

trzynasty tydzień
6 Pnp 1,1 – 2,16; 4,6; 2,17 – 3,5

 

czternasty tydzień
1 Pnp 3,6 – 4,5; 4,7 – 6,3
2 Pnp 6,4–10.12 – 7,13; 6,11; 7,14 – 8,14

 

 

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996-1999 Mateusz