Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Przyjdź Panie Jezu!

Czwarty cykl, dziewiętnasty tydzień, szósty dzień: Ap 22:; 16,15

 

 

22 1 I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. 2 Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców — wydające swój owoc każdego miesiąca — a liście drzewa /służą/ do leczenia narodów.

3 Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. 4 I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego — na ich czołach. 5 I /odtąd/ już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

6a I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe.

<świadectwo św. Jana> *

6b To Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. 8 To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy.

A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. 9 Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim  i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!

10 Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. 11 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.

<świadectwo Pana Jezusa w sprawie autentyczności Objawienia>

16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna. 7 A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.

16 15 Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano. 22 14 Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. 15 Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.

12 Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. 13 Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.

<świadectwo autorytetu Kościoła w sprawie autentyczności Objawienia> **

18 Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. 19  A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym — które są opisane w tej księdze.

<aklamacja Kościoła>

17  A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!
A kto słyszy, niech powie:Przyjdź!
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
20 Mówi Ten, który o tym świadczy:
Zaiste, przyjdę niebawem.
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
21 Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!

* Autentyczność Objawienia potwierdzają świadectwa podobnie jak na zakończenie Ewangelii św Jana. Prawo wymaga bowiem, by było „dwóch lub trzech świadków”.

** Jest to ten sam autorytet, który napisał wstęp do Objawienia (Ap 1,1-3). Przekleństwo zawarte w wersetach 21,18-19 uzupełnia błogosławieństwo wersetu 1,3:
Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996-1999 Mateusz