Duchowość/Różaniec biblijny

RÓŻANIEC BIBLIJNY

Różaniec Ewangelii wg św. Mateusza

 

 

Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosłowionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus, …

 1. który jest Mesjaszem, synem Dawidowym oczekiwanym przez wszystkie pokolenia Izraela
 2. którego Matka została brzemienna z Ducha Świętego
 3. którego Imię znaczy „Pan zbawia”, bo On wybawia lud z grzechów
 4. który się począł i narodził z dziewiczej Matki zgodnie z zapowiedziami proroków
 5. który się narodził w Betlejem judzkim zgodnie z zapowiedziami proroków
 6. któremu mędrcy przybyli ze Wschodu oddali hołd i złożyli w darze mirrę, kadzidło i złoto
 7. którego przeląkł się król Herod i chciał Go zabić
 8. zamiast którego zostały zabite niewinne niemowlęta
 9. który wraz z Józefem i Maryją musiał się chronić przed Herodem w Egipcie
 10. którego wezwał Bóg z Egiptu do miasta Nazaret w Galilei zgodnie z zapowiedzią proroków

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

Raduj się, Miriam, łaską przepełniona: Pan jest z Tobą! Jesteś błogosławiona między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, …

 1. którego przyjście zapowiadał Jan Chrzciciel
 2. który chrzci nas Duchem Świętym
 3. który przykazał Janowi, by ten ochrzcił Go w Jordanie
 4. na którego zstąpił Duch Boży w postaci gołębicy i spoczął na nim
 5. o którym Ojciec zaświadczył „Ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem”
 6. który pościł na pustyni przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy
 7. który był trzykrotnie kuszony przez diabła
 8. który wzywa nas do nawrócenia, bo bliskie jest Królestwo Boże
 9. który powołał swych pierwszych uczniów spośród rybaków
 10. który uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami, dziećmi Twymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 1. którego błogosławieństwa wskazują nam drogę zbawienia
 2. który wzywa nas, abyśmy byli światłością świata i solą ziemi
 3. który nie przyszedł, aby rozwiązać Prawo i Proroków, ale by je wypełnić
 4. który wzywa nas, by nasza sprawiedliwość była większa od sprawiedliwości faryzeuszy i uczonych w Piśmie
 5. który pojednanie się z braćmi przedkłada nad ofiary składane Bogu
 6. który wzywa nas, by nasza mowa była tak-tak, nie-nie
 7. który uczy nas miłości nieprzyjaciół
 8. który wzywa nas, byśmy byli tak doskonali, jak doskonały jest Ojciec w niebie
 9. który wzywa nas do jałmużny, modlitwy i postu w szczerości serca
 10. który nauczył nas modlić się do Boga „Ojcze nasz”
 1. który wzywa nas, byśmy gromadzili sobie skarby w niebie
 2. który uzdrawia nasze spojrzenie
 3. który wzywa nas do służenia jednemu tylko Panu i do całkowitego zdania się na Jego Opatrzność
 4. który przestrzega nas przed osądzaniem braci
 5. który wzywa nas do ufnych i wytrwałych próśb do Boga
 6. który wzywa nas do wchodzenia przez ciasną bramę wiodącą do życia
 7. który ostrzega nas przed fałszywymi prorokami rodzącymi złe owoce
 8. który objawia nam, że tylko ten, kto słucha Jego Słowa wejdzie do Królestwa Bożego
 9. który uczy nas budować na skale swojego Słowa
 10. który nauczał, jak ten kto ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie
 1. który uzdrowił trędowatego z powodu jego wiary
 2. który uzdrowił sługę rzymskiego setnika z powodu jego wiary
 3. który uzdrowił z gorączki złożoną niemocą teściową Piotra
 4. który wziął na siebie nasze niemoce i poniósł nasze choroby
 5. który żąda od nas radykalnego pójścia za Nim
 6. który uciszył burzę na morzu
 7. który wyrzucił demony z dwóch opętanych Gadareńczyków
 8. który odpuścił grzechy paralitykowi i uzdrowił go z powodu wiary tych, którzy go przynieśli
 9. który powołał celnika Mateusza
 10. który nie przyszedł by wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników
 1. który jest naszym Oblubieńcem
 2. którego nauka jest jak młode wino rozsadzające stare bukłaki
 3. który uzdrowił niewiastę cierpiącą od dwunastu lat na krwotok, gdy tylko dotknęła się Jego szaty
 4. który wskrzesił córeczkę przełożonego synagogi
 5. który uzdrowił dwóch ślepców z powodu ich wiary
 6. który wypędził demona z niemego
 7. który lituje się nad utrudzonym i opuszczonym ludem, gdy jest jak owce bez pasterza
 8. który posłał dwunastu Apostołów, aby uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, oczyszczali trędowatych, wyganiali demony i głosili radosną nowinę o Królestwie Bożym
 9. który wzywa nas, byśmy nie bali się tych co tylko ciało mogą zabić, lecz duszy zabić nie mogą
 10. który wzywa nas, byśmy wyznali Go przed ludźmi, by On mógł nas wyznać przed Bogiem
 1. który objawia nam, że kto stara się zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie dla Niego – zachowa je
 2. którego cuda i znaki są dla nas wezwaniem do nawrócenia i pokuty
 3. którego Mądrość jest ukryta przed mądrymi i roztropnymi, a objawia się prostaczkom
 4. który wzywa wszystkich utrudzonych i obciążonych, by przyszli do Niego i odpoczęli w Nim
 5. którego jarzmo jest słodkie, a brzemię – lekkie
 6. który chce od nas miłosierdzia, a nie ofiary
 7. który jest Panem szabatu
 8. który uzdrowił w szabat człowieka z uschła ręką
 9. który jest zapowiadanym przez proroka Izajasza Sługą Pańskim
 10. który zadaje szatanowi ostateczną klęskę
 1. który ostrzega nas przed bluźnierstwem przeciw Duchowi Świętemu
 2. który ostrzega nas przed każdym bezużytecznym słowem
 3. który ostrzega nas przed żądaniem nowych znaków i cudów, innych od znaku Jago zmartwychwstania
 4. który ostrzega nas przed zgubnymi konsekwencjami powierzchownego nawrócenia
 5. który objawia, że kto czyni wolę Jego Ojca jest Jego bratem, siostrą i matką
 6. który jest siewcą Słowa Bożego
 7. który wzywa nas, byśmy byli dobrą glebą wydającą plon stokrotny
 8. którego Królestwo wyrasta z ziarna małego jak ziarno gorczycy, ale wyrasta na potężne drzewo dające schronienie
 9. którego Królestwo podobne jest do drogocennej perły
 10. który obiecuje, że sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Jego Ojca, a niesprawiedliwi będą precz wyrzuceni
 1. w którego zwątpili Jego krewni i sąsiedzi, tak że nie mógł czynić pośród nich żadnych cudów z powodu ich niewiary
 2. którego mękę poprzedziła męczeńska śmierć Jana Chrzciciela
 3. który dwakroć rozmnożył chleb na pustyni
 4. który chodził po morzu i pozwolił Piotrowi chodzić po falach
 5. który objawił, że nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, ale to co wychodzi z jego ust i serca
 6. który uzdrowił córkę niewiasty kananejskiej, choć był posłany tylko do zaginionych owiec z domu Izraela
 7. który ostrzega nas przed kwasem nauki faryzeuszów i saduceuszów
 8. którego Piotr wyznał słowami „Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego”
 9. który dał Piotrowi klucze swojego Królestwa
 10. który wzywa nas, byśmy się zaparli samych siebie, brali swoje krzyże i szli za Nim
 1. który przemienił się przed uczniami na górze
 2. któremu Mojżesz i Eliasz dają świadectwo
 3. o którym Ojciec zaświadczył „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem: Jego słuchajcie!”
 4. który uczy nas wyrzucać złe duchy modlitwą i postem
 5. który jest jedynym Panem przyobiecanego nam Królestwa
 6. który uczy nas, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego
 7. który wzywa nas, byśmy odrzucili wszelkie zgorszenia i przeszkody w drodze do Boga
 8. który przyszedł po to, by zbawić to, co zginęło
 9. który uczy nas upominania naszych bliźnich z miłością i nieustannego przebaczania im
 10. który jest tam, gdzie dwoje albo troje są zgromadzeni w Jego Imię
 1. który uczy nas nierozerwalności małżeństwa, zgodnie z wolą Stwórcy
 2. który objawia nam, że niektórzy z nas są powołani do dziewictwa z względu na Królestwo Boże
 3. który objawia nam, że królestwo Boże należy do dzieci
 4. który objawia nam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios
 5. który obiecuje, że każdy kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci albo rolę dla Jego imienia, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy życie wieczne
 6. który każdemu pracownikowi Winnicy Pańskiej daje tę samą nagrodę, nie ze względu na zasługi, a ze względu na swe miłosierdzie
 7. który uczy, że jeśli ktoś z nas chciałby być wielki, powinien wszystkim służyć
 8. który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać życie swoje na okup za wielu
 9. który pokornie wjechał do Jerozolimy na oślicy, zgodnie z zapowiedzią proroków
 10. któremu oddały hołd małe dzieci, zgodnie ze słowami psalmisty
 1. który przewrócił stragany kupczących w świątyni, a uzdrowił siedzących tam ślepych i chromych
 2. który przeklął nieurodzajne drzewo figowe
 3. który uczy, że cokolwiek byśmy prosili na modlitwie z wiarą – otrzymamy to
 4. który objawił, że celnicy i nierządnice wyprzedzają arcykapłanów, starszyznę Izraela i faryzeuszy w drodze do Królestwa Bożego
 5. który jest kamieniem węgielnym, który odrzucili budujący
 6. który zaprasza wszystkich, którzy słyszą głos Jego, na ucztę weselną w królestwie Ojca
 7. który uczy nas, byśmy wszystko oddawali Bogu, którego obraz i imię są wyryte w naszych sercach
 8. który objawia, że nasz Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych
 9. który nieustannie głosi miłość Boga i bliźniego
 10. którego jedynym orędziem jest sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność Bożemu przymierzu
 1. który zapowiedział zburzenie świątyni jerozolimskiej i swoje nadejście w chwale
 2. który wzywa nas do czujności, bo nie znamy dnia, ani godziny
 3. który wzywa nas do śmiałego używania powierzonych nam talentów dla wzrostu Królestwa Bożego
 4. który objawia, że to co uczyniliśmy jednemu z najmniejszych pośród nas, Jemu to uczyniliśmy
 5. którego namaściła na mękę, śmierć i pogrzeb miłująca go niewiasta
 6. którego wydał Judasz Iskariota za trzydzieści srebrników
 7. który w Wieczerniku przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew
 8. który trwożył się i smucił modląc się w ogrodzie Getsemani, a którego uczniowie nie mogli nawet godziny czuwać razem z Nim
 9. który prosił Ojca, aby zabrał od Niego kielich męki, ale który przyjął Jego wolę
 10. który wzywa nas, byśmy się modlili i czuwali, aby nie ulec pokusie
 1. który został zdradzony przez pocałunek Judasza
 2. którego Piotr trzykroć się zaparł
 3. który został skazany przez Sanhedryn na śmierć, gdy wyznał otwarcie swą mesjańską godność
 4. którego opluwali, policzkowali i bili pięściami słudzy arcykapłana
 5. którego nie potępił namiestnik rzymski, ale którym wzgardził Jego własny naród
 6. którego koronę upleciono z cierni, a berło zrobiono z trzciny
 7. którego ukrzyżowano między dwoma złoczyńcami, urągano i pojono winem z żółcią
 8. który w godzinę śmierci wołał „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił”?
 9. po śmierci którego zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, ziemia się zatrzęsła, skały popękały, a zmarli święci powstali z grobów i weszli do świętego miasta
 10. którego grób opieczętowano i postawiono przed nim straże
 1. który zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia
 2. którego grób odwalił Anioł Pański, tak że strażników ogarnęło przerażenie
 3. którego zmartwychwstanie anioł oznajmił niewiastom, które przyszły do grobu
 4. który ukazał się niewiastom, gdy biegły ogłosić radosną nowinę uczniom
 5. którego zmartwychwstaniu przekupieni strażnicy kłamliwie zaprzeczali
 6. który polecił uczniom udać się do Galilei i tam ukazał im się
 7. któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi
 8. który przykazał uczniom nauczać wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
 9. którego Matka została wzięta do nieba i ukoronowana na królową nieba i ziemi
 10. który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata

 

 

 

na początek strony
© 1996–2003 Mateusz