Duchowość/Różaniec biblijny

RÓŻANIEC BIBLIJNY

Różaniec Ewangelii wg św. Marka

 

 

Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosłowionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus, …

 1. którego zapowiadał Jan Chrzciciel głosząc chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów
 2. który chrzci nas Duchem Świętym
 3. który został ochrzczony przez Jana w Jordanie
 4. na którego zstąpił Duch Święty w postaci gołębicy i nad którym rozległ się głos z nieba „Tyś jest Syn mój umiłowany, w którym sobie upodobałem”
 5. który czterdzieści dni przebywał na pustyni i był tam kuszony przez diabła
 6. który objawia nam, że wypełnił się czas, i że przybliżyło się Królestwo Boże
 7. który wzywa nas do nawrócenia i do zawierzenia Jego Ewangelii
 8. który powołał pierwszych uczniów spośród rybaków
 9. który nauczał jak mający moc, a nie jak uczeni w Piśmie
 10. który głosił Dobrą Nowinę o Królestwie w całej Galilei i wypędzał złe duchy

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

Raduj się, Miriam, łaską przepełniona: Pan jest z Tobą! Jesteś błogosławiona między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, …

 1. który w synagodze wypędził z opętanego ducha nieczystego
 2. który uzdrowił z gorączki teściową Szymona Piotra
 3. który uzdrowił trędowatego ze względu na jego wiarę
 4. który odpuścił grzechy paralitykowi i uzdrowił go ze względu na wiarę tych, którzy go do Niego przynieśli
 5. który powołał na ucznia Lewiego, syna Alfeusza, gdy ten siedział przy cle
 6. który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników
 7. który jest naszym Oblubieńcem
 8. którego nauka jest jak młode wino rozsadzające stare bukłaki
 9. który pozwolił w szabat rwać kłosy swym uczniom
 10. który jest Panem szabatu

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami, dziećmi Twymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

 1. który w szabat uzdrowił człowieka z uschłą ręką
 2. do którego ściągały zewsząd wielkie tłumy, słysząc o wszystkim, co czyni
 3. który na górze powołał dwunastu Apostołów, aby zwiastowali Ewangelię i dał im moc wypędzania złych duchów
 4. o którym nawet demony składały świadectwo, że jest Synem Bożym, a którego krewni uważali, że odszedł od zmysłów
 5. który przestrzega nas przed grzechem przeciwko Duchowi Świętemu
 6. który objawia, że kto czyni wolę Bożą, ten jest Jego bratem, siostrą i matką
 7. który jest siewcą Słowa Bożego
 8. który wzywa nas do uważnego słuchania Jego słów i przylgnięcia do nich
 9. który wzywa nas, byśmy byli dobrą glebą przynoszącą owoc stukrotny
 10. który powierzył Apostołom tajemnicę królestwa Bożego
 1. który uczy, że Królestwo Boże, choć jest obecnie ukryte, będzie ujawnione
 2. który uczy, że Królestwo Boże wzrasta niedostrzegalnie jak zasiane ziarno w glebie
 3. który uczy, że Królestwo Boże wyrasta niczym potężne drzewo, choć zasiane jest jako najmniejsze z ziaren
 4. który nauczał o Królestwie w przypowieściach, a uczniom tłumaczył je
 5. który uciszył burzę na morzu
 6. który wzywa nas do pokonywania strachu przez wiarę
 7. który wygnał legion złych duchów z opętanego Gerazeńczyka
 8. o którym uzdrowiony Gerazeńczyk świadczył w pogańskim Dekapolu
 9. który uzdrowił niewiastę od dwunastu lat cierpiącą na krwotok gdy tylko dotknęła się Jego szaty
 10. który wskrzesił z martwych dwunastoletnią córeczkę Jaira
 1. którym wzgardzono w Jego rodzinnym Nazarecie
 2. którego męka i śmierć zostały poprzedzone męczeńską śmiercią Jana Chrzciciela
 3. który wysłał dwunastu, by wzywali do nawrócenia, wyganiali złe duchy i uzdrawiali chorych przez namaszczenie olejem
 4. którzy utrudzonym misją Apostołom nakazał odpoczynek
 5. który litował się nad ludem, ponieważ był jak owce bez pasterza, i uczył go
 6. który rozmnożył na pustkowiu pięć chlebów i dwie ryby, tak że nasyciło się pięć tysięcy mężów i zebrano dwanaście koszy ułomków
 7. który nocą odchodził na górę, by się modlić
 8. który przybył nocą do łodzi uczniów krocząc po morzu
 9. który nieustannie mówi nam: „Ufajcie, jam jest, nie bójcie się”
 10. który jest nowym Mojżeszem przeprowadzającym swój lud przez morze i żywiącym go manną na pustyni
 1. który uzdrawiał wszystkich, którzy dotykali się z wiarą kraju Jego szaty
 2. który przypomina nam, że Boga nie można czcić jedynie wargami, gdy nasze serca są z dala od Niego
 3. który ostrzega nas przed unieważnianiem Słowa Bożego poprzez nasze własne tradycje
 4. który uczy nas, że nie to, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, kala go, a tylko to, co wychodzi z jego wnętrza
 5. który wypędził demona z córki Syrofenicjanki uznając racje pogańskiej kobiety
 6. który uzdrowił głuchoniemego wkładając swe palce w uszy jego i dotykając swą śliną jego języka
 7. który rozmnożył na pustkowiu siedem chlebów, tak że nasyciło się cztery tysiące mężów i zebrano siedem koszy ułomków
 8. który odmawia czynienia innych cudów i znaków jak te, które już uczynił
 9. który ostrzega nas przed kwasem faryzeuszy i przed kwasem Heroda
 10. który wzywa nas, byśmy sercem przenikali sens cudów i znaków, które On nam czyni
 1. który uzdrowił niewidomego przez dotknięcie śliną jego oczu i położenie na nich rąk swoich
 2. który pyta nas, za kogo Go uważamy
 3. w którym Piotr wyznał oczekiwanego przez Izrael Mesjasza
 4. który otwarcie zapowiadał uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie
 5. który wzywa nas, byśmy nie myśleli o tym, co ludzkie, a o tym, co Boże
 6. który wzywa nas do zaparcia się samego siebie, dźwigania swego krzyża i naśladowania Go
 7. który objawia nam, że jeśli ktoś chce zachować swe życie, straci je, a kto straci je dla Niego i Ewangelii, zachowa je
 8. który objawia, że wartość każdego z nas znacznie przekracza wartość tego świata
 9. który ostrzega nas, że jeśli teraz będziemy się Go wstydzić przed ludźmi, to On też będzie się nas wstydził, gdy ponownie przyjdzie z aniołami w chwale Ojca
 10. który obiecuje, że niektórzy z nas nie ujrzą śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy
 1. który przemienił się na górze przed Piotrem, Jakubem i Janem, tak, że Jego szaty stały się lśniąco białe
 2. z którym rozmawiali Mojżesz i Eliasz
 3. o którym Ojciec dał świadectwo przemawiając z obłoku: „To jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie”
 4. który uzdrowił epileptyka z powodu wiary jego ojca
 5. który objawia nam, że dla wierzącego wszystko jest możliwe
 6. który uczy nas jak wypędzać złe duchy przez modlitwę i przez post
 7. który wymaga, by pierwszy spośród nas był jak ostatni sługa wszystkich
 8. który objawia, że kto przyjmuje małe dziecko w Jego imieniu, Jego przyjmuje, a kto przyjmuje Jego, przyjmuje Tego, który Go posłał
 9. który objawia, że kto nie jest przeciwko Niemu, jest z Nim
 10. który obiecuje, że jeśli napoimy kogoś kubkiem wody w imię tego, że należy do Niego, nie utracimy swojej zapłaty
 1. który uczy nas nierozerwalności małżeństwa, zgodnie z wolą Stwórcy
 2. który objawia, że Królestwo Boże należy do tych, co są podobni do małych dzieci
 3. który przestrzega nas przed stawianiem przeszkód wierze maluczkich
 4. który uczy nas, że dla wejścia do Królestwa Bożego warto poświęcić nawet rękę, nogę lub oko
 5. który wzywa nas, abyśmy mieli w sobie sól i zachowywali pokój między sobą
 6. który patrzy z miłością na tych, który od młodości strzegą przykazań Bożych
 7. który przestrzega nas, że tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, trudno będzie wejść do królestwa Bożego
 8. którzy objawia nam, że sami zbawić się nie możemy, a tylko dla Boga jest to możliwe
 9. który obiecuje, że każdy kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci albo rolę dla Niego i dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy życie wieczne
 10. który objawia, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich, pierwszymi
 1. który obiecuje wiernym uczniom, że będą pić kielich, który On pije i będą ochrzczeni chrztem, którym On jest chrzczony
 2. który objawia, że prawdziwa wielkość polega na służeniu innym
 3. który nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu
 4. który uzdrowił niewidomego Bartymeusza ze względu na jego wiarę
 5. który jest zapowiedzianym Synem dawidowym przynoszącym w darze mesjańskie Królestwo
 6. który wjechał do Jerozolimy na osiołku, zgodnie z Pismem
 7. który jest zapowiadanym w psalmach Błogosławionym przychodzącym w imię Pańskie
 8. przed którym rozścielano szaty i rzucano gałęzie drzew polnych
 9. który przeklął nieurodzajną figę, tak że uschła
 10. który przegnał tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni i nie pozwolił nawet, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez dziedziniec świątyni
 1. który uczy nas wiary pełnej mocy, tak że nawet góra na nasze słowo wzniesie się i rzuci w morze
 2. który objawia nam, że spełni się wszystko o co prosimy, jeśli modlić się będziemy z wiarą
 3. który wzywa nas, byśmy przed stanięciem do modlitwy odpuszczali innym ich przewinienia, tak aby i Ojciec w niebie mógł nam odpuścić nasze przewinienia
 4. który jest umiłowanym Synem Pana winnicy Izraela
 5. który jest kamieniem odrzuconym przez budujących, a który stał się kamieniem węgielnym
 6. który uczy nas, byśmy oddawali wszystko Bogu, którego obraz i imię są wyryte w naszych sercach
 7. który objawia nam, że przy zmartwychwstaniu będziemy jak aniołowie w niebie
 8. który uczy nas, że nasz Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych
 9. który objawia nam, że najważniejsze jest przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości bliźniego
 10. który pochwalił uczonego w Piśmie przyznającego, że miłość Boga i bliźniego jest daleko ważniejsza od ofiar i całopaleń
 1. który przestrzega nas przed pysznymi i zachłannymi, lecz z pozoru pobożnymi ludźmi
 2. który objawia nam dar ubogiej wdowy, która wrzuciła do skarbnicy świątyni wszystko, co miała
 3. który przepowiedział prześladowania swoich uczniów
 4. który przepowiedział zburzenie świątyni jerozolimskiej
 5. który zapowiedział nam swoje powtórne przyjście w chwale
 6. który nas przestrzega przed fałszywymi mesjaszami i prorokami
 7. który wzywa nas do czujności w obliczu wydarzeń ostatecznych
 8. który przed swoją męką i śmiercią został namaszczony przez pobożną niewiastę w domu Szymona trędowatego
 9. którego Judasz Iskariota postanowił wydać arcykapłanom i uczonym w Piśmie
 10. którego Pascha wybawia nas z niewoli grzechu
 1. który przemienił chleb w swoje Ciało, a wino – w swoją Krew
 2. którego Krew jest krwią Nowego Przymierza
 3. który zapowiedział uczniom, że w godzinie Jego męki zdradzą Go i opuszczą
 4. który prosił Ojca, aby zabrał od niego kielich męki i śmierci, ale nie sprzeciwił się Jego woli
 5. którego uczniowie nie byli w stanie nawet godziny czuwać razem z nim w Ogrójcu
 6. który wzywa nas do czujności i modlitwy wobec czekających nas pokus
 7. który został zdradzony przez pocałunek Judasza
 8. którego, niczym zbójcę, pojmała zgraja z mieczami i kijami nasłana przez arcykapłanów i uczonych w Piśmie
 9. który złożył prawdziwe świadectwo o swej mesjańskiej godności przed żydowskim Sanhedrynem i które zostało uznane za bluźnierstwo
 10. którego Piotr trzykroć się zaparł
 1. który był przed sądem Piłata jak pokorny baranek prowadzony na rzeź, i który nie otworzył ust swoich
 2. który w miejsce Barabasza został ubiczowany i wydany na ukrzyżowanie
 3. którego żołnierze oblekli w purpurę, ukoronowali koroną cierniową, bili po głowie, opluwali i naigrawali się z niego
 4. którego krzyż przymuszony był nieść Szymon z Cyreny
 5. którego ukrzyżowano pomiędzy dwoma złoczyńcami i napojono octem, zgodnie z Pismem
 6. którego przechodzący prowokowali do zstąpienia z krzyża
 7. który w swej słabości wołał do Ojca: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? „
 8. w chwili śmierci którego zasłona świątyni rozdarła się na dwoje
 9. którego rzymski setnik uznał za Syna Bożego widząc jak umiera
 10. którego pochował w grobowcu wykutym w skale wierny uczeń – Józef z Arymatei
 1. który zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia
 2. którego zmartwychwstanie anioł oznajmił niewiastom, które przyszły do grobu
 3. który ukazał się Marii Magdalenie, by ta przekazała radosną nowinę uczniom
 4. który ukazał się dwóm uczniom idącym do wsi
 5. którego uczniowie nie uwierzyli świadkom Jego zmartwychwstania
 6. który ukazał się Apostołom i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca
 7. który wezwał uczniów, by szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu
 8. który obiecał, że przepowiadaniu Ewangelii będą towarzyszyć znaki
 9. który został wzięty w górę do nieba i zasiadł po prawicy Ojca
 10. którego Matka została wzięta do nieba i ukoronowana na królową nieba i ziemi

 

 

 

na początek strony
© 1996–2003 Mateusz