Duchowość/Różaniec biblijny

RÓŻANIEC BIBLIJNY

Różaniec Ewangelii wg św. Łukasza

 

 

Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosłowionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus, …

 1. którego przyjście na świat poprzedziło przyjście Jana Chrzciciela
 2. którego poczęła Miriam z Nazaretu, gdy na anielskie zwiastowanie odpowiedziała „Niech mi się stanie według Słowa Twego”
 3. którego poczęcie potwierdziła Elżbieta witając Maryję jako Matkę swego Pana.
 4. którego mesjańskie Królestwo wyśpiewała Maryja w hymnie pochwalnym
 5. który narodził się w Betlejem w czasie spisu ludności zarządzonego przez cezara Augusta
 6. który urodzi się w stajni i został złożony w żłobie
 7. którego narodzenie ogłosili pasterzom aniołowie
 8. który został obrzezany ósmego dnia po narodzeniu zgodnie z Prawem
 9. który został ofiarowany w świątyni w czterdzieści dni po narodzeniu zgodnie z Prawem
 10. który jest światłem na oświecenie pogan i chwałą swego ludu Izraela

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

Raduj się, Miriam, łaską przepełniona: Pan jest z Tobą! Jesteś błogosławiona między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, …

 1. który odnalazł się w świątyni pośród nauczycieli Prawa gdy przysłuchiwał się im i zadawał pytania
 2. który był posłuszny swoim Rodzicom jak Swemu Ojcu
 3. którego pojawienie się wśród ludu zapowiadał Jan Chrzciciel
 4. na którego zstąpił Duch Pański podczas chrztu w Jordanie
 5. który pościł na pustyni przez czterdzieści dni
 6. którego szatan poddał trzykrotnej próbie
 7. który ogłosił swą mesjańską misję w nazaretańskiej synagodze
 8. którego odrzucili bracia i sąsiedzi
 9. który wyrzucał złe duchy
 10. który we wszystkich miastach Izraela głosił Królestwo Boże

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami, dziećmi Twymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

 1. który uzdrowił z gorączki teściową Piotra
 2. który sprawił cudowny połów ryb
 3. który powołał Piotra na rybaka ludzi
 4. którego uczniowie porzucili wszystko, aby pójść za Nim
 5. który uzdrowił trędowatego
 6. który odpuścił grzechy paralitykowi i uzdrowił go
 7. który nie przyszedł do sprawiedliwych, ale do grzeszników
 8. który jest naszym Oblubieńcem
 9. który jest Panem szabatu
 10. który po całonocnej modlitwie powołał dwunastu Apostołów
 1. który błogosławi ubogich, łaknących, płaczących i prześladowanych
 2. który uczy nas miłości nieprzyjaciół
 3. który przestrzega nas przed osądzaniem bliźnich
 4. który wymaga, byśmy czynili to, co nam mówi
 5. który uzdrowił sługę rzymskiego setnika,
 6. który wskrzesił młodzieńca z Naim
 7. który sprawia, że ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, a ubogim głoszona jest Ewangelia
 8. który jest Mądrością Bożą
 9. który przebaczył jawnogrzesznicy ze względu na okazaną przez nią miłość
 10. któremu służyły pobożne niewiasty
 1. który jest siewcą Słowa Bożego
 2. którego matką i braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je
 3. który uciszył burzę na morzu
 4. który wyrzucił legion złych duchów z opętanego Gerazeńczyka
 5. który uzdrowił niewiastę cierpiącą na chroniczny upływ krwi
 6. który wskrzesił jedyną córkę Jaira
 7. który posłał dwunastu Apostołów, by głosili Królestwo Boże
 8. który rozmnożył chleb na pustyni
 9. który przykazuje nam dźwigać swój krzyż i iść za Nim
 10. który przemienił się uczniom na górze
 1. który uzdrowił chłopca, którym szarpał duch nieczysty
 2. który stawia nam dzieci za wzór do naśladowania
 3. który żąda radykalnego opowiedzenia się za Nim
 4. który posyła swoich uczniów z Dobrą Nowiną niczym jagnięta między wilki
 5. który dał nam moc, byśmy deptali po wężach i skorpionach i wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej
 6. który jest zakryty przed mądrymi i roztropnymi, a objawia się prostaczkom
 7. który podnosi nas z miłością i leczy niczym miłosierny Samarytanin
 8. który dał nam za wzór Marię słuchającą z uwagą Jego Słowa, a Marcie polecił dbać tylko o jedną najlepszą cząstkę
 9. który nauczył nas zwracać się do Boga „Ojcze nasz”
 10. który zachęca nas do wytrwałego upraszania Ducha Świętego
 1. który ostrzega nas, że ten kto nie jest z Nim jest przeciw Niemu, a kto nie gromadzi z Nim – ten rozprasza
 2. który błogosławi tym, którzy słuchają Jego Słowa i strzegą je
 3. który przepowiedział nawrócenie się narodów pogańskich zanim nawróci się Izrael
 4. który polecił nam, abyśmy byli skierowani ku wnętrzu, a nie skupiali się na sprawach zewnętrznych
 5. który przestrzega nas przed kwasem faryzeuszów
 6. który przestrzega nas przed wszelką chciwością
 7. który wzywa nas do zaufania Opatrzności Bożej
 8. który wzywa nas do czuwania w każdym czasie
 9. który przyszedł, by rzucić ogień na ziemię i pragnie, by już zapłonął
 10. który wzywa nas do rozpoznawania znaków czasu
 1. który wzywa nas do nawrócenia i do pokuty
 2. który wyprostował kobietę pochyloną przez osiemnaście lat
 3. którego Królestwo podobne jest do ziarna gorczycy i do zakwasu chlebowego
 4. który objawia, że do Jego Królestwa wchodzi się przez ciasną bramę
 5. który ostrzega nas, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni – pierwszymi
 6. który uzdrowił w szabat człowieka chorego na puchlinę
 7. który zaprasza nas wszystkich na swoją ucztę
 8. który przestrzega nas, że jeśli nie wyrzekniemy się wszystkiego, co posiadamy, nie możemy być Jego uczniami
 9. który wyrusza na poszukiwanie każdej zagubionej owieczki
 10. który znajduje każdą zagubioną monetę, na której jest odciśnięty obraz i podobieństwo Boże
 1. który objawia niezmierzone miłosierdzie Ojca dla wszystkich synów marnotrawnych
 2. który wzywa nas, byśmy służyli roztropnie i gorliwie tylko jednemu Panu
 3. który przestrzega nas, że jeśli odrzucimy Prawo i Proroków, to choćby nawet ktoś z umarłych powstał – też nie uwierzymy
 4. który przestrzega nas przed zgorszeniem choćby jednego z maluczkich
 5. który wzywa nas do przebaczenia naszym winowajcom, gdy o to proszą
 6. który wzywa nas do wiary choćby tak małej jak ziarno gorczycy
 7. który wzywa nas do pokory
 8. który uzdrowił dziesięciu trędowatych, a tylko jeden okazał mu wdzięczność
 9. który objawił nam, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, i że już jest pośród nas
 10. który mówi, że powinniśmy się zawsze modlić i nigdy nie ustawać
 1. który ostrzega nas przed pokładaniem ufności w sobie samych i lekceważeniem innych
 2. który ostrzega nas, że kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten do niego nie wejdzie
 3. który ostrzega nas, że bogaczom trudno będzie wejść do Królestwa Bożego
 4. który obiecuje, że kto by wszystko opuścił dla Niego, ten daleko więcej otrzyma już w czasie obecnym, a w przyszłym świecie – życie wieczne
 5. który uzdrowił niewidomego żebraka w drodze do Jerycha
 6. który przybył z gościną do celnika Zacheusza
 7. który ostrzega nas, że każdemu co ma, będzie dane, a każdemu co nie ma, i to co ma będzie odebrane
 8. który wjechał do Jerozolimy na osiołku
 9. który płakał nad Jerozolimą
 10. który wygonił kupców ze świątyni i nauczał w niej
 1. który jest jedynym Synem Pana Winnicy
 2. który jest kamieniem, który odrzucili budowniczowie, a który stał się kamieniem węgielnym
 3. który wzywa nas, byśmy oddali Bogu co należy do Boga
 4. który objawia, że nasz Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych
 5. który jest obiecanym Synem Dawidowym
 6. który ostrzega nas przed pychą uczonych w Piśmie
 7. który dostrzegł dar ubogiej wdowy
 8. który zapowiedział zburzenie świątyni
 9. który obiecał nam dać usta i mądrość, której nie będą się mogli oprzeć nasi przeciwnicy
 10. który obiecał, że przez wytrwałość ocalimy dusze nasze
 1. którego wydał arcykapłanom jeden z Jego uczniów
 2. który gorąco pragnął spożyć z uczniami wieczerzę paschalną tuż przed swoją męką
 3. który obiecał, że będziemy spożywali z Nim Paschę w Królestwie Bożym
 4. który przemienił chleb w Swoje Ciało, a wino w Swoją Krew
 5. który nakazał uczniom, by czynili Eucharystię na Jego pamiątkę
 6. którego Krew jest Krwią Nowego Przymierza
 7. który nakazał nam, by ten kto jest największy wśród nas był najmniejszy, a ten kto przewodzi, był sługą wszystkich
 8. który przekazał Apostołom Królestwo, tak jak Ojciec Jemu je przekazał
 9. który prosi za Piotrem by nie ustała jego wiara i by ten mógł umacniać braci
 10. który, zgodnie z Pismem, został policzony między przestępcami
 1. który modlił się w ogrodzie Getsemani i oblewał krwawym potem
 2. który prosił Ojca o oddalenie kielicha męki, ale przyjął posłusznie Jego wolę
 3. który wzywa nas do modlitwy, byśmy nie wpadli w pokuszenie
 4. którego zdradził pocałunek Judasza
 5. który uzdrowił odcięte ucho sługi arcykapłana
 6. którego Piotr zaparł się trzykrotnie
 7. którego strażnicy bili po twarzy i naigrawali się z Niego
 8. którego mesjańska proklamacja został uznana za bluźnierstwo
 9. którego wydrwił król Herod
 10. którym wzgardzili arcykapłani, starszyzna i lud, gdy przełożyli nad Niego Barabasza
 1. którego Piłat wydał na śmierć pomimo, iż wiedział, że jest On niewinny
 2. którego krzyż dźwigał Szymon z Cyreny
 3. który pocieszał płaczące nad nim niewiasty jerozolimskie
 4. który został ukrzyżowany pomiędzy dwoma złoczyńcami
 5. który modlił się „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”
 6. który wprowadził nawracającego się łotra do raju
 7. który umarł na krzyżu oddając Ducha swego w ręce Ojca
 8. którego śmierci towarzyszyły ciemności i rozdarcie zasłony świątyni
 9. którego sprawiedliwość uznał rzymski setnik
 10. który został złożony w grobie Józefa z Arymatei
 1. który zmartwychwstał w pierwszy dzień tygodnia
 2. którego zmartwychwstanie ogłosili aniołowie niewiastom, które przyszły do grobu
 3. który objawił się uczniom idącym do Emmaus i dał się im poznać przy łamaniu chleba
 4. który objawił się Apostołom w wieczerniku i jadł z nimi
 5. który otworzył umysły Apostołów, aby mogli rozumieć Pisma
 6. który nakazał uczniom, by byli Jego świadkami w Jerozolimie, Samarii i aż po krańce ziemi
 7. który czterdzieści dni po swoim Zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca
 8. który w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał nam swojego Ducha Świętego
 9. którego Matka została wzięta do nieba i ukoronowana na królową nieba i ziemi
 10. którego powtórnego przyjścia w chwale wszyscy z radością oczekujemy

 

 

 

na początek strony
© 1996–2003 Mateusz