Duchowość/Różaniec biblijny

RÓŻANIEC BIBLIJNY

Różaniec Ewangelii wg św. Jana

 

 

Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosłowionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus, …

 1. który jest Słowem, które na początku było u Boga i przez które wszystko powstało
 2. który jest naszym życiem i naszą światłością
 3. którego światłość przemaga wszelkie ciemności
 4. który przyszedł do swojej własności, ale swoi go nie poznali ani nie przyjęli
 5. który tym, którzy go przyjmują daje moc stania się dziećmi Bożymi narodzonymi z Boga
 6. który przyoblekł się w ciało i zamieszkał pośród nas
 7. który daje nam oglądać swoją chwałę
 8. z którego pełni bierzemy wszyscy łaskę i prawdę przewyższające Prawo mojżeszowe
 9. który jest skierowany ku Ojcu i objawia Go nam
 10. o którym Jan Chrzciciel złożył prawdziwe świadectwo, że jest Synem Bożym

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

Raduj się, Miriam, łaską przepełniona: Pan jest z Tobą! Jesteś błogosławiona między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, …

 1. który jest Barankiem Bożym gładzącym grzech świata
 2. na którego zstąpił z nieba Duch niczym gołębica
 3. który powołał pierwszych uczniów, aby poszli i zobaczyli, gdzie mieszka i aby pozostali u niego
 4. który powołał Szymona nadając mu imię Kefas – Opoka
 5. który jest Mesjaszem, o którym pisał w Prawie Mojżesz i Prorocy
 6. który jest zapowiedzianą Jakubowi drabiną, poprzez którą wchodzimy do nieba
 7. co do którego Jego Matka poleciła nam: „Co wam powie, czyńcie”
 8. który przemienił sześć stągwi wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej jako pierwszy znak nadchodzącego Królestwa
 9. który przegnał kupczących ze świątyni, gdyż pożerała go troska o dom Ojca
 10. którego ciało jest prawdziwą świątynią Bożą, bo mieszka w nim cała pełnia bóstwa

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami, dziećmi Twymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

 1. który sam jeden wie, co jest w człowieku
 2. który objawia nam, że tylko ten, kto narodził się z wody i z Ducha może wejść do Królestwa Bożego
 3. który wzywa nas do poddania się tchnieniu Ducha Świętego, pomimo że jeszcze nie wiemy dokąd nas to doprowadzi
 4. który jest jedynym, który zstąpił z nieba i do niego wstąpił
 5. który został wywyższony na krzyżu dla naszego zbawienia tak, jak Mojżesz wywyższył miedzianego węża na pustyni
 6. który został nam dany przez miłującego nas Ojca, abyśmy nie zginęli i abyśmy mieli życie wieczne
 7. który nie przyszedł, aby świat potępić, ale aby świat zbawić
 8. który jest naszym Oblubieńcem, którego głos napełnia nas radością
 9. który musi w nas wzrastać, a my – stawać się mniejszymi
 10. który przychodzi z nieba, świadczy o tym, co tam widział i słyszał i pragnie, abyśmy mu uwierzyli
 1. który głosi nam Słowa Boże, ponieważ Bóg udziela Mu Ducha bez miary
 2. którego Ojciec miłuje i wszystko oddał Mu w jego ręce
 3. wiara w którego daje nam życie wieczne
 4. który jest dla nas źródłem wody żywej gaszącej wszelkie pragnienie i wytryskującej ku życiu wiecznemu
 5. który przypomina nam, że zbawienie pochodzi od Żydów
 6. który wzywa nas, byśmy oddawali cześć Bogu w Duchu i w prawdzie
 7. który objawił się swą mesjańską godność kobiecie samarytańskiej, a ta uwierzyła w niego i głosiła o nim świadectwo
 8. którego pokarmem jest pełnić wolę Tego, który go posłał i dokonywać dzieł Jego
 9. który posyła na swoje pole zarówno siewców jak i żniwiarzy
 10. który uzdrowił syna dworzanina, ponieważ ten uwierzył słowu: „Idź, syn twój żyje”
 1. za którym szło mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych
 2. który rozmnożył na pustkowiu pięć chlebów i dwie ryby dla pięciu tysięcy mężów, tak że pozostało jeszcze dwanaście koszów ułomków
 3. którego lud chciał porwać i uczynić królem, ale On skrył się przed nim
 4. który przyszedł do łodzi uczniów krocząc po morzu
 5. który jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba i daje życie światu
 6. do którego kto przychodzi, ten łaknąć nie będzie, a w którego kto wierzy, ten pragnąć nie będzie
 7. który zgodnie z wolą Ojca nie chce utracić żadnego z nas, lecz chce, abyśmy przez wiarę w niego mieli życie i byśmy byli wskrzeszeni w dniu ostatecznym
 8. którego Ciało jest prawdziwym pokarmem, a Krew – prawdziwym napojem
 9. który nie odrzuca nikogo, kto do niego przychodzi
 10. który jest Mesjaszem, Synem Boga żywego i który ma słowa życia wiecznego
 1. który w szabat uzdrowił człowieka sparaliżowanego od trzydziestu ośmiu lat
 2. któremu Ojciec przekazał wszelki sąd, tak aby wszyscy czcili Syna tak jak czczą Ojca
 3. którego słowa kto słucha i wierzy w nie, ten nie jest sądzony, gdyż ze śmierci przeszedł do życia
 4. o którym świadczą dzieła, jakie Ojciec dał mu do wykonania
 5. którego nauka nie pochodzi od niego, ale od Ojca, który go posłał
 6. który wzywa wszystkich spragnionych by przyszli do niego i pili ze strumienia wody żywej wypływającej z jego wnętrza
 7. który jest źródłem Ducha Świętego dla wszystkich, którzy w niego wierzą
 8. w którego nie uwierzyli przywódcy Izraela i faryzeusze, bo umiłowali bardziej chwałę ludzką od chwały Bożej
 9. który nie potępił kobiety przyłapanej na cudzołóstwie i sprawił, że opuścili ją jej oskarżyciele
 10. który jest światłością świata i który obiecuje światło życia każdemu, kto idzie za nim
 1. który mówi to, co usłyszał od Ojca i o którym sam Ojciec składa świadectwo
 2. który był przed Abrahamem i który stanowi wypełnienie obietnicy danej Abrahamowi
 3. który w szabat przywrócił wzrok ślepemu od urodzenia gdy ten obmył się w sadzawce Siloe
 4. który po to przyszedł na świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą stali się ślepymi
 5. który jest bramą owiec wiodącą je na pastwisko
 6. który jest dobrym Pasterzem znającym swoje owce i wydającym za nie siebie samego
 7. który daje swoim owcom życie wieczne, tak że nikt nie jest w stanie wyrwać ich z Jego ręki
 8. którego głos rozpoznają owce Jego i słuchają go
 9. który wzywa nas do wiary z powodu dzieł, które czyni mocą swego Ojca
 10. który jest w Ojcu, a Ojciec jest w nim
 1. który jest zmartwychwstaniem i życiem dla każdego, kto w niego wierzy
 2. który jest Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat
 3. który wzruszył się w duchu i płakał nad zmarłym przyjacielem Łazarzem
 4. który wskrzesił Łazarza w czwartym dniu po jego śmierci nakazując mu wyjść z grobu
 5. który sam jeden zginął ofiarowując się za swój lud po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże
 6. którego arcykapłani i faryzeusze postanowili pojmać i zgładzić
 7. którego Maria, siostra Łazarza, namaściła przed męką drogocennym olejkiem nardowym
 8. który wjechał do Jerozolimy na oślęciu zgodnie z zapowiedzią proroków
 9. który objawia nam, że ziarno wrzucone w ziemię musi obumrzeć, aby wydać plon obfity
 10. który wzywa nas byśmy poszli za nim i służyli mu, bo wtedy będziemy tam, gdzie On jest i będziemy uczczeni przez Ojca Jego
 1. który został uwielbiony przez Ojca w godzinie próby i męki
 2. który wywyższony na drzewie krzyża wszystkich przyciąga ku sobie
 3. który wzywa nas, byśmy uwierzyli światłości i stali się synami światłości
 4. w którego kto wierzy, wierzy w Ojca, kóry go posłał,a którego kto widzi, widzi Ojca, który go posłał
 5. którego Słowo sądzić nas będzie w dniu ostatecznym
 6. który w godzinie zejścia z tego świata umiłował swych uczniów aż do końca
 7. który podczas Ostatniej Wieczerzy przepasał się i umył nogi swym uczniom, by mogli mieć udział z Nim
 8. który nakazał nam nawzajem umywać sobie nogi
 9. który wiedział, że Judasz i Piotr go zdradzą, lecz nie przestał ich kochać
 10. który daje nam nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował
 1. który przygotował nam mieszkanie w domu Ojca i przyjdzie znowu, by nas wziąć do siebie
 2. który jest drogą, prawdą i życiem
 3. który jest naszą jedyną drogą do Ojca
 4. który obiecuje nam, że ten, kto w niego wierzy pełnić będzie te same dzieła co On sam, a nawet większe
 5. który obiecuje nam, że cokolwiek będziemy prosić w Imię Jego, On to uczyni, tak aby Ojciec był uwielbiony
 6. który uczy nas, że nasza miłość do niego objawia się w zachowywaniu przykazań Bożych
 7. który obiecuje nam Ducha Pocieszyciela posłanego od Ojca
 8. którego Duch uczy nas wszystkiego, wprowadza nas w prawdę i przypomina nam wszystko, co On powiedział
 9. który daje nam pokój, którego świat dać nie może
 10. który zwyciężył świat
 1. który jest prawdziwym krzewem winnym, w którym tkwimy jako latorośle
 2. który wzywa nas, byśmy trwali w nim i przynieśli obfity owoc, tak aby Ojciec był uwielbiony
 3. który nie nazywa nas już sługami, ale przyjaciółmi, jeśli jesteśmy posłuszni Jego Słowu
 4. który wybrał nas, abyśmy szli, wydawali owoc i aby owoc nasz trwał
 5. którego świat znienawidził bez powodu
 6. który zapowiada uczniom prześladowania, ponieważ On wybrał ich ze świata
 7. którego Duch przekonuje świat o grzechu niewiary, o sprawiedliwości Ojca i o sądzie nad szatanem
 8. który obiecuje nam, że nasz smutek zamieni się w radość, i że radości naszej nikt nam nie odbierze
 9. który objawia nam Imię Ojca i strzeże nas w tym Imieniu, aby nikt z nas nie zginął i aby miłość, która jest w nim była też i w nas
 10. który wstawia się za nami do Ojca, abyśmy byli jedno
 1. który poświęcił samego siebie, byśmy byli uświęceni w prawdzie
 2. który nie utracił nikogo z tych, których powierzył Mu Ojciec
 3. przed boskim majestatem którego cofnęła się straż, która przyszła go zaaresztować i upadła na ziemię
 4. który zabronił Piotrowi, by ten posłużył się mieczem w jego obronie
 5. którego Judasz wydał, a Piotr po trzykroć się zaparł
 6. którego bezzasadnie spoliczkowano przed sądem arcykapłana
 7. który jest prawdziwym królem Izraela, choć Jego Królestwo nie jest z tego świata
 8. który przyszedł na świat, by dać świadectwo prawdzie, a każdy kto jest z prawdy słucha Jego głosu
 9. którego odrzucił własny naród gdy przedłożył nad Niego zbójcę Barabasza i gdy przedłożył władzę rzymskiego cesarza nad Jego władzę
 10. który został ubiczowany, ukoronowany koroną cierniową i dla szyderstwa odziany płaszczem z purpury
 1. który swym poniżeniu jest dla nas obrazem prawdziwego człowieczeństwa
 2. który został ukrzyżowany pomiędzy złoczyńcami, a o szatę którego rzucono los, zgodnie z Pismem
 3. który wisząc na krzyżu dał nam swą Matkę, a jej nas powierzył.
 4. który wisząc na krzyżu pragnął i został napojony octem zgodnie z Pismem
 5. który wyzionął ducha mówiąc „Wypełniło się”
 6. którego kości żołnierze nie łamali zgodnie Pismem, bo były to kości Baranka Paschalnego
 7. którego bok przebiła włócznia rzymskiego żołnierza, zgodnie z zapowiedzią proroka
 8. z którego boku wypłynęla krew i woda jako znak naszego zbawienia
 9. którego ciało zdjął z krzyża wierny mu aż do końca Józef z Arymatei
 10. który został namaszczony przez faryzesza Nikodema i złożony w grobie
 1. który zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia zgodnie z Pismem
 2. którego pusty grób odkryła Maria Magdalena i pobiegła oznajmić to uczniom
 3. którego pusty grób i złożone w nim prześcieradła i chusty zobaczyli Jan i Piotr
 4. który ukazał się Marii Magdalenie jako ogrodnik
 5. który wstąpił do swojego i naszego Ojca, do swojego i naszego Boga
 6. który stanął pośrodku uczniów pomimo zamkniętych drzwi i rzekł im „Pokój wam!”
 7. który ukazał uczniom swoje przebite ręce i bok
 8. który posłał swych uczniów, jak Ojciec Go posłał
 9. który tchnął w uczniów Ducha Świętego
 10. który udzielił Apostołom władzy odpuszczania grzechów
 1. który wezwał Tomasza, by włożył palec w Jego rany, by ten mógł uwierzyć
 2. którego Tomasz wyznał jako swego Pana i Boga
 3. który błogosławi tym, którzy nie widzą, ale wierzą
 4. który gorąco pragnie, abyśmy wierzyli, że On jest Mesjaszem, Synem Boga, i abyśmy wierząc w to mieli życie w Imię Jego
 5. który po swym zmartwychwstaniu sprawił, że Apostołowie dokonali cudownego połowu stu pięćdziesięciu trzech ryb
 6. który trzykrotnie zapytał Piotra, czy ten Go miłuje
 7. który powołał Piotra na pasterza swych owiec
 8. który uczynił tyle rzeczy, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które należałoby zapisać
 9. którego Matka została wzięta do nieba i ukoronowana na królową nieba i ziemi
 10. którego powtórnego przyjścia w chwale wszyscy z radością oczekujemy

 

 

 

na początek strony
© 1996–2003 Mateusz