www.mateusz.pl

MIESIĘCZNIK „DON BOSCO”

 

 

O co chodzi z mediami
Kiedy nie wiadomo o co chodzi, ponoć chodzi o pieni±dze. Każde medium ma swojego wydawcę lub nadawcę, ten ma wła¶ciciela, który w medium zainwestował, a teraz chce, żeby inwestycja przynosiła zysk. Sam jest w znacznej mierze uzależniony od reklamodawców.
ks. Andrzej Godyń SDB

Słowo wymaga wysiłku
Rozmowa z ks. biskupem ADAMEM LEPˇ – biskupem pomocniczym archidiecezji łódzkiej, autorem ksi±żek i publikacji na temat ¶rodków komunikacji społecznej

 
 

Chciałem brylować
Rozmowa z Tomaszem Goehsem – perkusist± KultuKazika na Żywo, ojcem czwórki dzieci

Rozwin±ć w dziecku muzykę
Muzyka od zawsze spełniała ważn± rolę w życiu człowieka. Stanowiła nieodł±czny element obrzędów religijnych, mistycznych ceremonii, uroczysto¶ci, mobilizowała do walki, była także zwi±zana ze zwykłymi czynno¶ciami dnia codziennego.
Izabela Murska

 
 

Obraz Maryi w Ewangeliach
Miesi±c maj jest tradycyjnie miesi±cem maryjnym. Dzi¶ wiele osób pyta o biblijny obraz Maryi. Tym samym szuka na kartach Pisma ¦więtego odpowiedzi na pytanie o ziemskie życie najbardziej wyj±tkowej kobiety, która kiedykolwiek żyła na ziemi.
ks. Ryszard Kempiak SDB

Dla mnie nie było innej drogi
Rozmowa z JERZYM DUDKIEM – jednym z najlepszych europejskich bramkarzy, ojcem trójki dzieci

 
 

Ile warte jest ludzkie życie?
Od stycznia jeste¶my ¶wiadkami wielkiego serialu telewizyjnego – swoistej telenoweli o rodzicach małej, sze¶ciomiesięcznej Madzi z Sosnowca i samej dziewczynce. Dziewczynka zaginęła, była szukana, zaangażowały się w te poszukiwania liczne osoby, grupy wolontariackie, także profesjonali¶ci – policja, prywatny detektyw. Kiedy napięcie sięgało zenitu, matka przyznała się do nieumy¶lnej ¶mierci dziecka i ukrycia zwłok.
ks. Paweł Bortkiewicz TChr

Ku spotkaniu z pięknem i m±dro¶ci±
Rozmowa z MAŁGORZATˇ MUSIEROWICZ – autork± i ilustratork±, nagradzanych i tłumaczonych na wiele języków, ksi±żek dla dzieci i młodzieży, mam± czwórki dzieci

 
 

Sztuka wychowania
Rozmowa z MATEUSZEM MATYSZKOWICZEM – filozofem, publicyst±, ojcem czwórki dzieci

Lęk przed wychowaniem
Jednym z najbardziej groĽnych społecznie zjawisk jest tendencja rodziców do tego, by rezygnować z wychowywania własnych dzieci. Tendencja ta wynika z kierowania się w pedagogice zawężonym i nierealistycznym spojrzeniem na człowieka, w którym przecenia się możliwo¶ci dzieci i młodzieży a ignoruje ich słabo¶ci i potrzebę pracy nad sob±.
Ks. Marek Dziewiecki

 
 

Opowiadania biograficzne o Jezusie jako Synu Bożym
W Ewangeliach synoptycznych s± trzy opowiadania z życia Jezusa, które w szczególny sposób ukazuj± Jego synostwo Boże. Zalicza się do nich opis chrztu, kuszenia i przemienienia.
Ks. Ryszard Kempiak SDB

HISTORIA – zwiastunka przyszło¶ci
Jedn± z najbardziej znanych łacińskich sentencji, jest powiedzenie: Historia magistra vita est. Jest to jednak w rzeczywisto¶ci tylko czę¶ć wypowiedzi Cycerona, słynnego mówcy rzymskiego, popularyzatora greckiej filozofii i polityka zarazem. W jednym ci±gu wymienia on także inne przymioty historii, która jest według niego również „¶wiadkiem czasu, ¶wiatłem prawdy, życiem pamięci i zwiastunk± przyszło¶ci”.
Ks. Jarosław W±sowicz SDB

 
 

Wstydliwo¶ć – ochrona godno¶ci
Zdrowa wstydliwo¶ć w odniesieniu do ciała, seksualno¶ci relacji międzyludzkich to ważny wymiar wrażliwo¶ci moralnej oraz psychiczny system immunologiczny, który chroni dziecko przed krzywd± ze strony ludzi nieczystych, a także przed własn± słabo¶ci± czy chorobliw± ciekawo¶ci±.
ks. Marek Dziewiecki

Czysto¶ć wygrywa w walce z AIDS
Badania w krajach Afryki pokazały, że po dziesięciu latach rozdawania prezerwatyw procent zarażonych HIV nie zmniejszył się. Wtedy położono nacisk na edukację młodzieży w kierunku abstynencji i wierno¶ci małżeńskiej. W ci±gu dziesięciu lat liczba zarażonych zmniejszyła się o 10 procent.
Bernadetta Jamróz, Aleksandra Słomska

 
 

Oczko w głowie
Liczba dzieci nie decyduje o tym, w jaki sposób będ± one wychowane. Ma jednak istotny wpływ na sytuację rodziny i na cały kontekst wychowania.
ks. Marek Dziewiecki

Bo nie ma dzieci
Jest nas coraz mniej. Polaków. Przyrost po kilku latach na plusie jest znowu ujemny. Ubywa nas. A połowa polskich rodzin wychowuje tylko jedno dziecko, na domiar złego, według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, takich rodzin będzie przybywać. Do końca 2020 roku ma ich być o 500 tys. więcej niż jest teraz. Je¶li nic się nie zmieni w 2030 roku będzie nas nieco ponad 35 milionów (teraz jest trochę ponad 38 milionów), z tego 2 miliony będ± miały więcej niż 80 lat.
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

 
 

Byłam mężczyzn±
W przypadku transseksualizmu sedno problemu polega na przeżywaniu innej płci w psychice. Zauważmy dobrze ten drobny szczegół – płeć jest okre¶lona, nieokre¶lone jest przeżywanie płci.
ks. Paweł Bortkiewicz TChr

Krynica totalnego chaosu
Rozmowa z Piotrem Legutk± – redaktorem naczelnym „Dziennika Polskiego”, wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

 
 

W poszukiwaniu męsko¶ci
Gdyby mnie spytano, dlaczego tak Ľle się dzieje w ¶wiecie, odpowiedziałbym bez wahania: ludzie odeszli od Boga i ¶wiata Jego warto¶ci. To oczywisto¶ć! Tak, ale to odej¶cie od Boga ma swoje ludzkie korzenie, konkretne przyczyny. Tu wskazałbym na zachwianie się tradycyjnej rodziny i jej podstawowej funkcji: przekazywania życia w miło¶ci i wychowania do miło¶ci.
Jacek Pulikowski

Prowadzić młodych do Chrystusa
Rozmowa z ks. Pascualem Chávezem SDB – przełożonym generalnym Towarzystwa ¶w. Franciszka Salezego

 
 

Sejf i wychowawczyni
Matka to pierwsza i najważniejsza wychowawczyni. Przez dziewięć pierwszych miesięcy istnienia jest ona domem dla dziecka, a po jego narodzinach staje się karmicielk±, która przez sw± obecno¶ć, miło¶ć i czuło¶ć chroni niemowlę przed ¶wiatem zewnętrznym oraz przed wewnętrznymi niepokojami.
ks. Marek Dziewiecki

Ewangelia według ¶w. Mateusza
Ewangelia według ¶w. Mateusza, która nam towarzyszy w bież±cym roku liturgicznym, została nazwana „Ewangeli± katechety” albo „Ewangeli± Ko¶cioła”. Aby zrozumieć i odkryć jej charakter dydaktyczno-katechetyczny, trzeba koniecznie wiedzieć najpierw o zwi±zkach Ewangelii Mateusza z dziedzictwem judaizmu.
ks. Ryszard Kempiak SDB

 
 

Odpowiedzialni za przyszło¶ć cywilizacji
Korzenie dystansu do polityki i braku zrozumienia dla tego, czym ona jest w życiu narodu s± głębokie i sięgaj± historycznych Ľródeł naszego poczucia wspólnotowo¶ci. W badaniach bardzo wyraĽnie widać, że najważniejsze warto¶ci dla Polaków to rodzina, dzieci, przyjaciele, a im bliżej warto¶ci, w które wpisana jest rywalizacja, polityka lub walka o władzę, tym ich odrzucenie jest silniejsze.
Rozmowa z BARBARˇ FEDYSZAK-RADZIEJOWSKˇ – socjologiem, był± przewodnicz±c± Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, mam± trójki dzieci

Kapłani, prorocy i królowie w liberalnym państwie
Zaangażowanie polityczne jest moralnym i religijnym obowi±zkiem ¶wieckiego katolika. Każdy na swój sposób, z wła¶ciwym swojemu miejscu i powołaniu stylem, musi zaangażować się w życie społeczne swojego kraju. Odmowa realizacji tego zadania jest w istocie odrzuceniem wła¶ciwego osobom ¶wieckim powołania.
Tomasz P. Terlikowski

 
 

Zaangażowanie laikatu
Kościół to nie wspólnota aktywnych duchownych i pasywnych świeckich, lecz wspólnota wierzących – świeckich i duchownych – którzy wspierają siebie wzajemnie w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego tu i teraz. Świeccy, którzy nie angażują się w życie Kościoła, są jak ludzie, którzy czują się obcy we własnym domu.
ks. Marek Dziewiecki

Za mało święci
Choć od męczeństwa św. Maksymiliana Marii Kolbego minęło już dobrze ponad pół wieku, to nie ma wątpliwości, że pozostaje on ojcem największego sukcesu medialnego w polskim Kościele. I można mieć pewność, że gdyby nie wojna, to największym imperium wydawniczym byłby obecnie nie Axel Springer czy Agora, ale Niepokalanów SA.
Tomasz P. Terlikowski

 
 

Żyliśmy za Jana Pawła II
Rodzice chcieliby dla dzieci jak najlepiej, ale są rzeczy, których dać nie można, choćby nie wiem jak się chciało. Wśród nich jest możliwość życia w czasach Jana Pawła II. Ich młodsze dzieci i wnuki będą mogły już tylko zazdrościć: wy to mieliście szczęście.
ks. Andrzej Godyń SDB

Wychowanie w stylu św. Marii Dominiki
Choć mija już 130. rocznica śmierci św. Marii Dominiki Mazzarello, pionierki żeńskiej gałęzi Rodziny Salezjańskiej, styl wychowania praktykowany w Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (sióstr salezjanek) nadal czerpie inspiracje z jej wychowawczej intuicji i doświadczenia.
s. Anna Świątek FMA

 
 

Nasz Mistrz nie widział owoców
Rozmowa z ks. prof. KRZYSZTOFEM PAWLINĄ – rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, wikariuszem biskupa ds. formacji duchowieństwa

Męczennik Różańca
13 marca br. minęła setna rocznica urodzin ks. Józefa Kowalskiego, salezjanina, męczennika Auschwitz. 13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym w gronie 108 męczenników ostatniej wojny. Tym samym ks. Kowalski stał się pierwszym polskim salezjaninem wyniesionym do chwały ołtarzy.
ks. Jarosław Wąsowicz SDB

 
 

Świat apokryfów
Ostateczne ustalenie kanonu Pisma Świętego (a więc oficjalne ogłoszenie zbioru ksiąg świętych), które dokonało się na soborze trydenckim w 1546 roku, wyznaczyło zarazem grupę pism zwanych apokryfami, które najczęściej świadomie naśladują księgi biblijne, nawiązując do opisanych w nich wydarzeń i bohaterów biblijnych.
ks. Ryszard Kempiak SDB

Dopóki sąd ich nie rozłączy
Dawid ma nieco ponad 30 lat, w kieszeni dyplom uniwersytecki, pracę dającą utrzymanie, jeśli nawet nie zadowolenie, i ustaloną datę ślubu. Mówi składnie, powoli, wręcz łagodnie, a mimo to można by, nie znając go, poczuć się niepewnie, spotkawszy w ciemnym zaułku… Może to zbyt krótko ostrzyżone włosy, ubiór, może postura, a może jednak przeszłość zapisana w rysach…
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

 
 

Czy można wychować kibica?
Świat kibiców wydaje się być światem niezależnym. W latach 70. ubiegłego wieku, kiedy w Polsce wokół największych klubów sportowych pojawiały się pierwsze zorganizowane środowiska kibicowskie, fakt ten wymknął się spod kontroli nawet ówczesnej władzy, która chciała przecież kontrolować wszystko.
ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Brońmy normalności
Trzeba oswoić się ze świadomością, że czas tolerancji dla katolików dobiega – także w Polsce – końca. Środowiska liberalno-laickie chcą nas wypchnąć z przestrzeni debaty publicznej, ośmieszyć, a na koniec wyprowadzić do getta. I jeśli już teraz nie zaczniemy walczyć o normalność, to za kilka, może kilkanaście lat, będzie za późno.
Tomasz P. Terlikowski

 
 

O kryteriach bycia człowiekiem
Współczesna biotechnologia i biomedycyna wciąż zaskakuje nas swoimi osiągnięciami. Wiele z nowych dokonań dotyczy sfery interwencji gdzieś w obszarze początków ludzkiego życia.
Ks. Paweł Bortkiewicz TChr

Lepiej zapobiegać
System wychowawczy księdza Bosko, zwany prewencyjnym, jest przeciwieństwem systemu represyjnego (powszechnie stosowanego w wieku XIX). W systemie represyjnym wychowawca pozostaje daleko od wychowanków. Spotyka się z nimi tylko po to, by karać lub grozić karą.
Ks. Mariusz Jeżewicz SDB

 
 

Z potrzeby czynienia dobra
Wolontariat to bardzo ciekawe zjawisko. Jak podpowiada jego nazwa – to wolne działanie na rzecz drugiego człowieka czy społeczności, dzielenie się swoim życiem dla czyjegoś dobra, czynienie z otrzymanego daru życia – daru dla innych.
ks. Adam Parszywka SDB

Afryka obiecana
„Chcesz jechać do Afryki, to przyjdź na spotkanie” – usłyszała Emilia pewnego dnia od swojej koleżanki. I przyszła. Bo kto by nie chciał jechać do Afryki? Nie wiedziała jednak tak naprawdę, w co się pakuje. Maciej za to wiedział od razu. A mimo to też przyszedł. A z nimi kilkanaście innych osób.
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

 
 

Moda na obce obyczaje
Życie nie znosi pustki. Im bardziej w jakimś środowisku są lekceważone narodowe tradycje, religijne święta czy wartościowe obyczaje, tym łatwiej ich miejsce zajmują tradycje i obyczaje pogańskie, często powierzchowne czy wręcz szkodliwe. Przenoszenie tego typu zwyczajów zwykle powoduje, że w kolejnych krajach są one przeżywane jeszcze bardziej powierzchownie i z jeszcze mniejszą świadomością ich genezy oraz sensu niż w krajach pochodzenia.
Ks. Marek Dziewiecki

Walka o kulturę
Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami nachalnej próby ulokowania w przestrzeni społecznej zwyczajów, które nie mają nic wspólnego z naszą kulturą. Zjawisku temu towarzyszy szeroko zakrojona kampania medialna, pokazująca w atrakcyjny sposób „nowości z zachodu”, jednocześnie bezwzględnie ośmieszająca próby przeciwstawiania się ich instalowaniu w Polsce.
Ks. Jarosław Wąsowicz SDB

 
 

Siedem największych świąt
Rozmowa z Joanną Krupską – mamą siedmiorga dzieci, prezesem Stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”, wdową po poległym w katastrofie smoleńskiej ministrze Januszu Krupskim

Znaki błogosławieństwa
Agnieszkę poznałam w szkole. Nasze dzieci są w jednej klasie. Zobaczyłam ją w świetlicy z dwiema roześmianymi dziewczynkami uczepionymi jej spodni. Kiedy się przedstawiała, wskazała też na małe: „To Marysia i Ania, przyjechałyśmy po Gabrysię, a Weronika i Kuba zostali w domu” – rzuciła jednym tchem, żeby wszystko od razu było jasne…
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

 
 

Wychować dobrego obywatela
Powszechnie znaną jest dewiza księdza Bosko, iż pragnął on wychować młodych ludzi na „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”. W czasach, kiedy Zgromadzenie Salezjańskie rozpoczynało swoją działalność wychowawczą, myśl ta okazała się niezwykle trafna.
Ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Powołani do dawania
Pierwszą złą rzeczą, o której mówi Biblia, jest samotność człowieka. Nie jest to jednak jedyna forma zła. Czymś równie bolesnym dla człowieka są złe więzi z innymi ludźmi: w rodzinie, w społeczności lokalnej, we wspólnocie narodowej czy państwowej.
Ks. Marek Dziewiecki

 
 

Kobieta w Kościele
Kobiety są dyskryminowane w Kościele – to jeden z najczęściej powracających zarzutów wobec katolicyzmu. Problem z nim polega tylko na tym, że jest on całkowicie nieprawdziwy, i to do tego stopnia, że katolicyzm często z „rzymskiego katolicyzmu”, przekształca się w „żeński katolicyzm”.
Małgorzata i Tomasz Terlikowscy

Bo on jest chłopem!
Rozmowa z Jadwigą i Jackiem Pulikowskimi – autorami poradników dla małżonków, rodzicami trójki dzieci, zaangażowanymi w działalność Duszpasterstwa Rodzin i pracę w Poradni Rodzinnej w Poznaniu

Oblubieniec i oblubienica
Kiedy Słowo stało się ciałem, stało się mężczyzną. Jeżeli słowa te męską dumę czytelników w tym momencie mile połechtały, a czytelniczki napełniły poczuciem niesprawiedliwości – to niepotrzebnie

 
 

Dziesięć lat w służbie charyzmatowi
Nie było radia, telewizji, Internetu, ani nawet telefonu, za to ogromna liczba osób, z którą trzeba było utrzymywać kontakt, która chciała z nim utrzymywać kontakt, wiedzieć, co u niego słychać, czym żyje, jak mu pomóc. Setki listów pisanych nocami, bilecików z podziękowaniami, zapewnień o modlitwie, wyrazów wdzięczności, tysiące przekazywanych informacji każdego tygodnia. I cała masa poświęcanego temu czasu, który można by poświęcić chłopcom.
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

Kto tu jest nienormalny?
Media są dla współczesnego człowieka coraz bardziej środowiskiem życia. Jak woda dla ryb, powietrze dla ptaków. Nie sposób przejść przez życie całkowicie poza zasięgiem ich wpływu, zapewne nawet w zakonach kontemplacyjnych, a tym bardziej, jeśli ktoś przygotowuje dzieci i młodzież do dorosłego życia. Wychowanie do właściwego rozumienia i krytycznego odbioru mediów to coraz ważniejsze zadanie współczesnego wychowawcy.
ks. Andrzej Godyń SDB

Manipulacje będą trudniejsze
Rozmowa z Bronisławem Wildsteinem – pisarzem, publicystą, twórcą programów telewizyjnych, byłym prezesem TVP

 
 

Kierownik czy sługa?
Życie nasze jest drogą, a w drodze można pobłądzić lub zasłabnąć. Dlatego potrzebny nam jest przewodnik, który w razie potrzeby skoryguje i doda otuchy, pochyli się razem z nami nad naszymi niepewnościami, zwróci uwagę na zagrożenia, których może nie zauważamy.
Rozmowa z o. Jackiem Salijem – dominikaninem, teologiem, publicystą, kierownikiem duchowym

Nieetyczne szczepionki
Rozważania nad bioetyką, biorąc pod uwagę złożoność i wielopłaszczyznowość tej dyscypliny wiedzy, pozwalają dostrzec, że zasadniczy spór w myśleniu i wartościowaniu etycznym toczy się między użytecznościowym traktowaniem ludzkiego życia, a takim, które domaga się dla życia ludzkiego bezwzględnego szacunku. Jest to, inaczej ujmując, konflikt utylitaryzmu z personalizmem.
ks. Paweł Bortkiewicz TChr

 
 

Kapłan – grzesznik powołany do świętości
Najtrudniejsza w percepcji kapłana jest rozbieżność między ideałem, do którego jest powołany, a ludzką słabością. Z jednej strony jest Chrystusem, który mówi: „to jest moje ciało”, „ja odpuszczam tobie grzechy”, a z drugiej strony jako „z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony” niesie wszystkie wady tego ludu, z którego się wywodzi.
Rozmowa z księdzem biskupem Andrzejem Siemieniewskim – wikariuszem generalnym archidiecezji wrocławskiej, kierownikiem Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Nie urodziłem się w koloratce
Do odkrycia własnego powołania trzeba dorastać, aby gdy przyjdzie odpowiedni czas, umieć odważnie kroczyć odnalezioną drogą.
Paweł Centnar SDB

 
 

Co trzy minuty ginie nasz brat w wierze
Rozmowa z TOMASZEM KORCZYŃSKIM – pracownikiem międzynarodowej organizacji katolickiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Sakrament odwagi
Sakrament bierzmowania jest sakramentem odwagi. Chrześcijanin otrzymuje dar świadczenia o Jezusie. Moc, która pozwala mu przezwyciężać lęk, nie bać się opinii większości, szyderstw, gróźb…

 
 

Czas powiedzieć dość!
Antykatolicyzm staje się powoli jedyną akceptowalną medialnie formą wykluczenia. Publicyści, showmani czy satyrycy mogą bezkarnie obrażać katolików, ale nie przyjdzie im nawet do głowy, by urazić homoseksualistów czy feministki. Czas skończyć z taką sytuacją.
Tomasz P. Terlikowski

Mam czas na czytanie
Rozmowa z dr WANDĄ BŁEŃSKĄ – lekarką, misjonarką, honorową obywatelką Ugandy, zwaną Matką Trędowatych

 
 

Rozstanie – owoc dojrzałej miłości
Istnieje sakrament małżeństwa, ale nie istnieje sakrament rodzicielstwa. Bóg oddaje rodzicom dzieci w adopcję miłości po to, by rodzice nauczyli je kochać i przygotowali do założenia w przyszłości własnej szczęśliwej rodziny.
Ks. Marek Dziewiecki

Przypinanie skrzydeł
Rozmowa z Jerzym Grzybowskim – współinicjatorem, wraz z żoną Ireną, ruchu rekolekcyjnego Spotkania Małżeńskie oraz kursów przedmałżeńskich zwanych Wieczorami dla Zakochanych, autorem poradników dla małżonków, ojcem dorosłych dzieci

 
 

Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę
W naszych czasach nie sposób mówić o procesie wychowania ku pełni człowieczeństwa bez poruszenia problemu ludzkiej cielesności. Współczesność jest w szczególny sposób skoncentrowana na wymiarze zewnętrznym oraz biologicznym osoby ludzkiej. Stawiane są więc pytania o znaczenie ciała ludzkiego dla rozwoju i wychowania człowieka.
Ks. Zenon Klawikowski SDB

Cieszyć się własną tożsamością
Rozmowa z o. Mieczysławem Kożuchem SJ – psychologiem pomagającym w uporządkowaniu skłonności homoseksualnych w ramach wspólnoty „Odwaga”

 
 

W pogoni za sukcesem
Sukces. Słowo, którego dziś używa się już nie tylko w świecie biznesu, ekonomii, ale także i w innych sferach życia ludzkiego. Często na uroczystościach szkolnych kieruje się do uczniów życzenie: „Odnieście sukces”. Ale o jaki sukces chodzi?
Ks. Marcin Kozyra SDB

Ręce zwisały mi do nóg
W pierwszym wcieleniu nie byłem jeszcze w pełni człowiekiem, raczej jego prehistoryczną wersją. Jako zdecydowanie nadrzewne stworzenie żyłem wysoko, wśród liści i gałęzi.
Robert Tekieli

 
 

Nieznośne brzemię wolnej woli?
Dlaczego nie możemy robić wszystkiego, czego chcemy? Dlatego, że nasze chcenie, począwszy od grzechu pierworodnego, nie zawsze jest chceniem dobra. Gdyby człowiek miał wolę bardziej skłonną do dobra niż do zła, a rozum jasno oświecony zawsze wiedział, co jest dobre, a co złe, to wtedy można by pozostawić całkowitą swobodę
Rozmowa z o. Leonem Knabitem, benedyktynem

Ku wolności
Wszystko, czym Bóg nas obdarza, jest prawdziwe. Nasza wolność jest równie prawdziwa, jak nasze istnienie.
ks. Marek Dziewiecki

 
 

Kto wytrwa do końca
Rozmowa z JACKIEM PULIKOWSKIM – autorem poradników dla małżonków, wykładowcą w Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ojcem trójki dzieci

Dorastanie do bycia darem
Jan Paweł II wielokrotnie przypominał chrześcijańskim rodzicom o tym, by wspierali swe dzieci na drodze dorastania do powołania. „Pragnę zwrócić się do was, rodzice chrześcijańscy, aby zachęcić was, byście byli blisko waszych synów i córek. Nie pozostawiajcie ich samotnych w obliczu wielkich decyzji wieku dorastania. Pomóżcie im, by nie ulegli pokusie szukania jedynie dobrobytu materialnego i kierujcie ich ku prawdziwej radości, tej duchowej”.
ks. Marek Dziewiecki

 
 

Nieuporządkowane myśli o rodzinie
Mamy szóstkę dzieci. Wywodzimy się z Olgą (moją żoną) z domów, w których nas wewnętrznie nie uporządkowano. Wręcz przeciwnie. Zatem ten tekst będzie również odrobinę wewnętrznie nieuporządkowany.
Robert Tekieli

Czy unikniemy szwedzkiego raju?
W krajach zachodnich państwo coraz częściej ingeruje dziś w funkcjonowanie rodzin. Coraz powszechniej zaczyna też wkraczać w kompetencje, jakie do tej pory przysługiwały rodzicom względem dzieci. Państwem, którego postępowanie można uznać za modelowe w tej kwestii, jest Szwecja, często stawiana w Polsce za wzór.
Grzegorz Górny

 
 

„Religijne” manipulacje
Sekty mają destrukcyjny wpływ na młodych ludzi i na więzi rodzinne. Najłatwiej ulegają ich wpływowi ci, którym brakuje wsparcia ze strony rodziców, którzy mają poczucie niższości, są zagubieni, mają niezaspokojone potrzeby emocjonalne, łatwo ulegają magicznemu myśleniu. W rzeczywistości szukają grupy wsparcia, a znajdują grupę, która może zniszczyć ich psychikę, więzi z Bogiem, z rodziną i z samym sobą.
Ks. Marek Dziewiecki

Byłam w sekcie
Rozmowa z Magdaleną Grochowalską – autorką książki „Rama. Byłam w sekcie”

 
 

Musieliśmy tu zostać
Rześki niedzielny poranek. Niedziela Palmowa. Wiosna jeszcze na dobre nie zawitała, jakby czekała na odpowiedni moment, żeby wkroczyć w całej krasie. Ale w powietrzu już czuć oczekiwanie... Do kościoła św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach, nieopodal Lwowa, zbliża się pierwszy parafianin. W jednej dłoni laska, w drugiej sporych rozmiarów wiązanka witek wierzbowych (może ktoś zapomni palmy, to będzie jak znalazł).
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

Terapia komórkowa
Badania i leczenie w oparciu o tzw. terapię komórkową stały się najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną medyczną. Przeznacza się na nie astronomiczne środki finansowe (szczególnie w USA, Francji i Anglii) a oczekiwania, podsycane nieposkromioną wyobraźnią, wydają się nie mieć wiary. Czym tak naprawdę jest terapia komórkowa? Kwestie te chcemy przedstawić w świetle nauki Kościoła i tekstu Jana Pawła Wielkiego, który napisał: „Rozum pozbawiony wsparcia ze strony Objawienia, podążał bocznymi drogami, na których istniało ryzyko zagubienia jego ostatecznego celu” (Fides et Ratio). A ostatecznym celem jest zbawienie człowieka.
Henryk i Andrzej Siniawscy

Z przeszłością w przyszłość
W wychowaniu ten kto słucha autorytetu, musi mieć szansę zaufania, że sięga do doświadczenia, które ten autorytet przekracza, które nie jest tylko jego własnym rozpoznaniem świata.
Rozmowa z Pawłem Milcarkiem – filozofem, publicystą, dyrektorem II Programu Polskiego Radia, wykładowcą UKSW, ojcem pięciorga dzieci

 
 

Czas na wolny czas
Wielkim wezwaniem, jakie stoi dziś przed rodzicami, pedagogami, wychowawcami jest mądra organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Obserwujemy tendencję nadawania czasowi wolnemu szczególnej rangi, ponieważ stanowi on konieczną przeciwwagę wszechobecnego pośpiechu, agresji, nerwowości, frustracji, w końcu przeciwwagę dla często przeładowanych programów nauczania.
ks. Leszek Zioła SDB

Myśleć rozumem, nie emocjami
Szantaż emocjonalny, to jedna z najskuteczniejszych broni w rękach „społecznych reformatorów” natury ludzkiej. Wzruszenie, współczucie, ból mają nam przesłonić rozum i sumienie i skłonić do zmiany prawa czy zwyczajów społecznych.
Tomasz P. Terlikowski

 
 

Popularność mnie przygniotła
Gwiazda, to „coś”, co emanuje własnym światłem. Podobnie, jak ta na niebie. Ale są też planety, które tylko odbijają światło i ich mamy bardzo dużo. A prawdziwa gwiazda jest jak słońce – promieniuje energią z siebie: z przemyśleń, doświadczeń.
Rozmowa z Zenonem Laskowikiem – artystą kabaretowym

Szczęście w rozmiarze XS?
Ojciec Magdy pił, bił matkę i dzieci. Renata zawsze lubiła piękne stroje, chciała być modelką, jej rodziców wciąż nie było w domu, choć bardzo ją kochali, ale miłość wyrażali zwykle prezentami, z czasem coraz droższymi ciuchami. Za to w domu Rafała był „zimny chów” najważniejsze było, żeby – jak ojciec i dziadek – został lekarzem, a jemu robiło się słabo na samą myśl o krwi... U Lucyny można by rzec sielanka, tylko rodzice się rozwiedli, ale to nic, po prostu miała dwa domy... Nie wiedzieć czemu cała czwórka spotkała się na terapii z diagnozą: zaburzenie odżywiania.
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

Prymat mody czy osoby
Kilka dni temu w internetowym serwisie informacyjnym po raz kolejny zobaczyłem przerażające zdjęcie nastoletniej dziewczyny – ofiary chorobliwego odchudzania. Wyglądała jak umierające dziecko z jakiegoś afrykańskiego kraju, dotkniętego klęską głodu. Ta dziewczyna nawet nie marzyła o tym, by stać się słynną modelką. Chciała tylko mieć modną sylwetkę i zadowolenie z własnego wyglądu.
ks. Marek Dziewiecki

 
 

Moja siostra Ziemia
Franciszek nie neguje, że człowiek jest koroną stworzenia, że jest najważniejszym ze stworzeń, ale nie idzie w tę skrajność, że w takim razie człowiek ma wszelkie prawa wobec stworzeń, że może wszystko, cokolwiek mu się tylko spodoba z nimi zrobić. Ma wobec nich obowiązki, bo wszystko jest dziełem Stwórcy.
Rozmowa z o. Zbigniewem Świerczkiem OFMConv. – asystentem kościelnym Stowarzyszenia Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu

Nadal niewiele wiem o Afryce
Papież Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 2009, mówił że pierwszymi ofiarami ubóstwa są zawsze dzieci. I tutaj to widać! Tutejsze dzieci już nie są ofiarami wojny, ale społecznego i rodzinnego zapomnienia.
ks. Paweł Libor SDB

 
 

Bioenergoterapia
Bioenergoterapia jest popularną odmianą medycyny niekonwencjonalnej. Według jej zwolenników uzdrawianie ma polegać na przekazywaniu choremu, nieznanej nauce energii, w którą ma być wyposażony bioenergoterapeuta. Energia ma być przekazywana poprzez dotyk, delikatny masaż lub zbliżenie ręki na pewną odległość od chorego organu. Często jednak uzdrowiciele tracą swą moc uzdrawiania po egzorcyzmach i nawróceniu.
Robert Tekieli

Propozycja wychowawcza św. Jana Bosko
System wychowawczy św. Jana Bosko, stosowany do dziś w placówkach salezjańskich, a także proponowany na łamach Don BOSCO wychowawcom (także rodzicom) jest niesłychanie skuteczny, wymaga jednak zaangażowania wychowawcy. Ksiądz Bosko wypracowywał go, bazując na chrześcijańskim paradygmacie, w którym wychowanie jest procesem towarzyszenia człowiekowi na drodze rozwoju ku pełni człowieczeństwa. Cechą charakterystyczną pedagogii świętego jest prewencja. Dlatego stworzony przez niego system wychowawczy nazywany jest systemem zapobiegawczym, uprzedzającym lub prewencyjnym.
ks. Zenon Klawikowski SDB

 
 

Przedszkole okultyzmu
Zagrożenia duchowe kryją się czasami za zupełnie niewinnymi formami współczesnej kultury. Schemat zawsze jest ten sam. Wszystkie duchowe pułapki koncentrują się wokół jakiejś istotnej ludzkiej potrzeby – zdrowia, bezpieczeństwa, rozrywki. Rozwiązanie problemów jest zwykle proste, a obietnice nieprawdopodobnie kuszące. Metody kontroli umysłu czy pozytywnego myślenia oferują na przykład wszechmoc.
Robert Tekieli

Zabawa trwa
Polska się bawi. W końcu doganiamy Zachód. Tam się bawią od dawna. My tak na dobre dopiero zaczynamy, ale po szarzyźnie PRL-u mamy zapewne większą na to chrapkę niż oni. Więc tylko nielicznym przeszkadza bożonarodzeniowy wystrój centrów handlowych już w listopadzie, kolędy sprzedawane razem ze zniczami, kalendarze z roznegliżowanymi panienkami na jednej półce z tymi ze zdjęciami Jana Pawła II, niezliczona ilość – coraz bardziej barwnych, coraz bardziej tandetnych i żerujących na coraz niższych naszych instynktach – programów telewizyjnych (tzw. rozrywkowych). Ale właściwie dlaczego ma to przeszkadzać? Skoro jest fajnie!
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

 
 

Wychowanie dziecka porzuconego
Jeszcze całkiem niedawno temat sierot stanowił swoistego rodzaju tabu. Obecnie obserwujemy zjawisko odwrotne – emitowane przez stacje telewizyjne telenowele o domach dziecka prezentują losy małych bohaterów przeżywających samotność, odrzucenie, brak bliskości i miłości. Jakkolwiek różne są opinie dotyczące godziwości takich przedsięwzięć, jedno jest bez wątpienia korzystne – wzrasta świadomość wagi problemu.
ks. Grzegorz Solarewicz SDB

Na andrzejki
To Andrzej powie swojemu bratu Szymonowi: „Znaleźliśmy Mesjasza”. Od tej chwili to on stanie się jedną z pierwszoplanowych postaci Ewangelii, a Andrzej usunie się w cień, tak jakby jego głównym zadaniem było właśnie przyprowadzenie brata do Jezusa.

 
 

Ks. August Hlond, redaktor „Wiadomości Salezjańskich”
We wrześniu br. przypada 60 rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, salezjanina, prymasa Polski. Znamy wiele wątków z bogatego życia tej zasłużonej dla Kościoła w Polsce postaci. Najmniej jednak dość mało są znane lata, w których ks. Hlond realizował swoje powołanie jako salezjanin.
ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Rajska promocja
Sposobów jest dziesiątki, można wąchać, połykać, wstrzykiwać... Amfetamina, ecstasy, grzyby, kleje, kokaina, LSD, marihuana, opiaty, sterydy, barbiturany, benzodiazepiny i co tam jeszcze… A wszystko, żeby poczuć euforię, błogostan, przypływ nadludzkiej energii, doświadczyć „czegoś niesamowitego”, a tak naprawdę uciec od tego, co tu i teraz, od życia, z którym z jakichś powodów nie można sobie poradzić. Tyle tylko, że ceną tej ucieczki jest koniec końców rozpacz, zatracenie człowieczeństwa i w efekcie śmierć.
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

 
 

Na pewno inni?
Mają swoje paraolimpiady, poza blaskiem fleszy, szkoły tylko dla siebie, w których są izolowani (choć gdzieniegdzie pojawiają się już tzw. integracyjne), organizuje się dla nich specjalne festiwale, konkursy, obozy wakacyjne... To wszystko jednak nadal podkreśla ich inność. Dzieli świat na zdrowych, sprawnych i tych „sprawnych inaczej”. Wciąż spotkanie z nimi bywa powodem zakłopotania. Nadal nie wiemy jak się zachować, co powiedzieć, jak ich traktować, czasami mamy poczucie winy, że jesteśmy zdrowi, więc najchętniej tak dla komfortu, wygody unikamy ich.
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

Chciałem robić coś fajnego
Rozmowa z Markiem Michalakiem – Rzecznikiem Praw Dziecka, Kanclerzem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i Kawalerem Orderu Uśmiechu, inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych SERCE

 
 

Uważnie patrzeć na znaki
Egzorcyzm jest stosowany wtedy, gdy nie wystarczają tzw. normalne środki, czyli sakramenty, modlitwy, błogosławieństwa. Spowiedź uwalnia duszę od grzechu, egzorcyzm także ciało. Egzorcyzm to radość zwycięstwa Chrystusa nad szatanem.
Rozmowa z o. Aleksandrem Posackim SJ

Świat duchów
Obserwując współczesną kulturę, można dostrzec dwie silne tendencje. Jedna z nich to nacisk na konsumpcję, na używanie rzeczy materialnych, redukowanie całej rzeczywistości do tego, co jest doświadczalne empirycznie i brak zainteresowania światem duchowym. Druga – to rozwój różnych form duchowości, często pseudoduchowości, w których człowiek szuka odpowiedzi na swoje odwieczne pytania o to, kim jest, dokąd zmierza, co jest po śmierci. Te pytania są ważne szczególnie dla ludzi młodych.
ks. Marcin Kozyra SDB

 
 

Jestem pasjonatem sportu
Rozmowa z Tomaszem Sikorą – wicemistrzem olimpijskim, mistrzem świata, mistrzem Europy i wielokrotnym mistrzem Polski w biegach biathlonowych.

Sportowe wychowanie
Jan Paweł II dał wyraz wielkiego umiłowania sportu i wszystkich ludzi w nim uczestniczących. Ukazał chrześcijański sens aktywności sportowej i postawił jasne wymagania ludziom sportu. Ludziom młodym mówił, że „muszą od siebie wymagać, nawet wtedy, gdy inni nie będą od nich wymagać”. Przedstawił chrześcijańską wizję sportu. Jego słowa są dla sportowców jak kamienne tablice, określające funkcjonowanie sportu oraz wyznaczające ramy jego służebnej roli wobec harmonijnego rozwoju człowieka.
ks. Edward Pleń SDB

 
 

Nauczycielka dyskrecji
Istotą powołania są zadania do spełnienia w Bożym planie zbawienia. Maryja jest świadoma powołania Jezusa, wie kim jest i jakie jest Jego zadanie, to zadanie szanuje. Rodzice powinni też szanować powołanie swoich dzieci i towarzyszyć im.
Rozmowa z O. Karolem Meissnerem – benedyktynem, lekarzem zajmującym się psychologią i psychiatrią, autorem publikacji dotyczących małżeństwa, rodziny, płciowości, wychowania

Pani z Górki
Kiedy ponad 100 lat temu 12-letnia Julianna zobaczyła Piękną Panią na tle buku na małej górskiej polance, nie miała pojęcia, jak bardzo zmieni to życie mieszkańców jej miejscowości i jak ogromne będzie miało skutki dla wielu innych. Wiedziała tylko, że Pani życzyła sobie, aby w tym miejscu powstała kaplica, żeby ludzie przychodzili się modlić i prosić o pomoc, a jako znak łaski dała źródełko. Pani zapowiedziała, że powstanie tu sanktuarium i klasztor. Ale któż uwierzy prostej dziewczynie, że w miejscu górującym nad Szczyrkiem, zagubionym wśród buków, gdzie nawet nie prowadzi żadna droga, Matka Boża życzy sobie mieć swój dom?
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

 
 

Prawdziwe życie
Kiedy pojawiła się telewizja, ludzie pomyśleli: „Będziemy mogli wspólnie oglądać historie, które dotychczas czytaliśmy w pojedynkę”. Ale kiedy usiedli w fotelach już nie chciało się im rozmawiać.
ks. Andrzej Godyń SDB

Uwaga, komputer!
Do groźnych uzależnień, które występują coraz częściej, należą: uzależnienie od telewizji, od komputera i gier elektronicznych oraz od Internetu. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy ze skali zagrożeń w tym względzie.
ks. Marek Dziewiecki

 
 

Ciemność ze Wschodu
Praktyki wywodzące się z europejskiej tradycji ezoterycznej, jak magia czy wróżbiarstwo oraz okultystyczne propozycje współczesne, jak kontrola umysłu, bioenergoterapia czy supernauczanie, są obok praktyk wywodzących się ze Wschodu głównymi źródłami dzisiejszych zagrożeń duchowych. Osoby trafiające do egzorcystów dziwią się, że przyczyną ich kłopotów duchowych są ćwiczenia jogi, wschodnich sztuk walki czy praktyki głębokiej medytacji. Jednak to zdziwienie jest jedynie skutkiem swego rodzaju manipulacji, jakiej poddawani są ludzie Zachodu od ponad stu lat.
Robert Tekieli

Tęsknota za przywódcą
Chłopcy lubią autorytet. Podświadomie poszukują wodza. Podporządkują się, jeśli będą widzieli, że prowadzi ich od zwycięstwa do zwycięstwa. Owszem będą go krytykować, czasami się buntować, ale jak zobaczą, że potrafi pierwszy się przyznać do błędu – zaufają.
rozmowa z prof. Stefanem Stuligroszem, dyrygentem, pedagogiem i kompozytorem, twórcą chóru „Poznańskie Słowiki”

 
 

Ratunek w słowach
Coraz częściej dzieci „komunikują się” z telewizją, Internetem, grami komputerowymi, a nie z rodzicami. Rodzice dużo czasu spędzają poza domem, ale nawet gdy wracają, to komunikacja w rodzinie szwankuje: dzieci siedzą przed telewizorem czy komputerem, tata czyta gazetę, mama krząta się w kuchni. Pierwszym warunkiem dialogu wychowawczego jest to, że rodzice mają czas dla dzieci, gdyż powinnością rodziców jest okazywanie miłości. Jeśli – mimo zmęczenia – rozmawiają ze swymi dziećmi o marzeniach, problemach, lękach, to potwierdzają, że dzieci są dla nich cenne.
Rozmowa z ks. Markiem Dziewieckim

Aj, to boli!
Jak tak obserwujemy w supermarkecie matkę, która dzieli swą uwagę między wybór artykułów na posiłki dla domowników i na odciąganie swego dwulatka od szkód, które to-to czyni dookoła, to stajemy w podziwie i rozmyślamy o co chodzi w bezstresowym wychowaniu.
Romuald Witczak

 
 

Przegrana młodość
Z danych policyjnych wynika, że w ostatnich latach obniżył się wiek nieletnich popełniających przestępstwa. Liczba tych przestępstw systematycznie rośnie. Jednocześnie widoczny jest proces brutalizacji popełnianych przez młodzież czynów karalnych. Dzieje się to w czasie, kiedy statystyki policyjne odnotowują spadek przestępczości ogólnej.
ks. Leszek Zioła SDB

Osiemnastka za kratkami
Na osiemnaste urodziny Jacka nie było wystrzałowej imprezy. Nie było gości, ani nawet tortu. Jacek spędził je w areszcie, oczekując na wyrok. Kilka miesięcy temu pod wpływem narkotyków i alkoholu zabił swojego najlepszego przyjaciela.
Małgorzata Tadrzak-Mazurek

Wybrałem wolność
Choć po wyjściu z więzienia bywało trudno, otrzymywałem wiele propozycji, by wrócić do świata przestępczego. Mogłem z nich skorzystać, ale musiałem być na tyle silny, żeby powiedzieć „nie”. A nie miałem pracy, nie miałem z czego żyć. Z perspektywy czasu jestem pewny, że pomagała mi moja Siła Wyższa.
rozmowa z Markiem Ksieniewiczem, prezesem Fundacji „Wybieram Wolność”, byłym więźniem

 
 

Pseudoterapia Berta Hellingera
Bert Hellinger, będący jednym z najbardziej znanych współczesnych terapeutów, staje się coraz bardziej popularny na świecie, także w Polsce. Ezoteryczno-spirytystyczne inklinacje tego niemieckiego guru – bo tak można go w istocie nazwać – to podejmowanie kontaktów ze zmarłymi przodkami lub wchodzenie w „wiedzące pole”, z którego wywodzi on swoje rzekomo „odwieczne prawdy”. Jego działania spoufalają się z aktualnym duchem czasów, zwłaszcza z New Age. Osoby biorące udział w tzw. „ustawieniu rodzinnym” wchodzą w kontakt z – jak to nazywa Hellinger – wyższym, „wiedzącym polem”, które jest pewnego rodzaju „duszą świata”.
ks. Aleksander Posacki SJ

Krok z tyłu – o towarzyszeniu na drogach powołania
Mama św. Jana Bosko, zwana przez Rodzinę Salezjańską Matusią Małgorzatą, była osobą prostą. Nie znała duchowości św. Franciszka Salezego, nie znała nurtów w pedagogice, a jednak każdemu ze swoich synów towarzyszyła na miarę jego potrzeb. Trzej synowie, o różnych temperamentach, byli wychowywani według tych samych zasad, do każdego jednak stosowała inne metody. Każdemu towarzyszyła na drodze jego powołania.
s. Małgorzata Wyżlic FMA

Rozeznać i wytrwać
Rozeznanie własnego miejsca w świecie jest trudne i wymagające. Zawiera zdolność decyzyjną i w ostateczności pociąga za sobą odpowiedzialność oraz umiejętność trwania w wyborze. Niekiedy dotyczy całego przyszłego życia. Dlatego bardzo ważne jest, żeby młodzi nie zostawali z tym sami.
ks. Dariusz Buksik SDB

 
 

Wyzwania
Jedną z najważniejszych cech procesu laicyzacji jest ucieczka od myśli o śmierci. Jest to punkt, który najjaskrawiej pokazuje absurd odrzucenia religii. Nic nie jest tak pewne jak to, że wszyscy umrzemy. Można długo udawać, że problem nas nie dotyczy, ale wcześniej czy później, każdy będzie musiał stanąć przed tą bramą, którą może pomóc przekroczyć tylko wiara.
ks. Andrzej Godyń SDB

W ułudzie nieśmiertelności
Boję się śmierci, bo jestem daleki od doskonałości chrześcijańskiej. Lęk przed śmiercią jest istotą wszystkich lęków dotyczących utraty dóbr, które wydają nam się ważniejsze niż zbawienie. Wyzbywanie się tych lęków to droga dojrzewania, odkrywania tego, co w naszym życiu najważniejsze.
Rozmowa z Dariuszem Karłowiczem

 
 

 

 

 

 

 

 

© 1996–2010 www.mateusz.pl